DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i22.110072

SUBJECT AND OBJECT SCOPE OF THE INSTITUTE OF CONTROL

A. Khmelkov

Abstract


This article considers the chain of the notions: “institution control” - “agent of the Institute of Control” - “subject and object scope of the institute of control”, based on informal and formal content in terms of forming a system concept of the control function of finance and its implementation in the economy. In the main focus of this research there is a subject and object scope of control. There has been stated the author’s vision of the subject and object of the control institute, their structure, composition, and the relationship between them have been determined. We prove the equivalence of the notions “institute of control” and “state financial control”. It has been pointed out that only public resources, actions, etc. are used in the subject scope of the state financial control. The essential features of the notion “institute of control” having been determined by means of institutional analysis made it possible to step down from the abstract to the concrete chain of interrelated notions. The mechanism of the formation of the institute of control as a social norm has been studied at both informal and informal levels. At the informal level there is restrictive framework created to prevent treating public funds as personal. At the formal level, the Institute of control acquires established patterns in the form of the state financial control and its systems. There has been demonstrated that filling institute of control and its agents with the formal content is carried through administrative or legislative actions of the state.


Keywords


institute of control; agent of the institute of control; the subject of the institute of control; the object of the institute of control; quasi-subject of the state financial control; the principle of causality; the system of the state financial control;

References


Belobzhetskyi, Y. A. (1989). Finansovyi kontrol i novyi hoziaistvennyi mekhanizm. Moskva: Finansyi i statistika.

Vasylyk, O. D., & Pavliuk, K. V. (2002). Derzhavni finansy Ukrainy. Kyiv: NIOS.

Vitvytska, N. S., Chumakova, I. Iu., Kotsupatryi, M. M., & Fenchenko, M. T. (2003). Derzhavnyi finansovyi kontrol. Kyiv: KNEU.

Hlushchenko, O. V. (2016). Finansovi chynnyky formuvannia natsionalnoho dobrobutu na rivni tsentralizovanykh finansiv. Aktualni problemy ekonomiky, 9(183), 273–284.

Hrytsenko, A. A. (2014). Institutsionalnaia politicheskaia ekonomiia: predmet, metodologiia, soderzhanie. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing.

Hutsalenko, L. V. Derii, V. A. & Kotsupatryi, M. M. (2009). Derzhavnyi finansovyi kontrol. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Stepashin, S. V., Stolyarov, N. S., Shohin, S. O., & Zhukov, V. A. (2004). Gosudarstvennyiy finansovyiy control. Sankt-Peterburg: Piter.

North, D. (1997). Instituty, institutsionalnye izmeneniia i funktsionirovanie ekonomiki. Moskva: Fond ekonomicheskoi knigi «Nachala».

Khmelkov, A. V. (2015). Invariantnost ierarhii institutsionalnoi infrastruktury i stabilnosti publichnykh finansov - kak zakonomernyi rezultat realizatsii funktsii finansov. Ekonomika ta derzhava, 8, 25-28.

Khmelkov, A. V. (2016). Tsennost instituta kontrolia dlia ustoichivogo razvitiia obschestva. Vestnik Kharkovskogo natsionalnogo universiteta imeni V. N. Karazina. Ekonomicheskaia Seriia, 91, 84-90.

Khmelkov, A. V. (2016). Schotnaia palata Ukrainy kak agent instituta kontrolia publichnykh finansov. Aktualni problemy ekonomiky, 5(179), 370–381.

Ilichev, L.F., Fedoseev, P.N., Kovalev, S.M., & Panov, V.G. (Eds.). (1983). Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar. Moskva: Sovetskaiia. Entsiklopediia.

Ozhegov, S. I. (1983). Slovar russkogo yazyka: Ok. 57 000 slov (14th ed.). Moskva: Russkii yazyk.

Zakon Ukrainy. (2010, July). Biudzhetnyi Kodeks Ukrainy. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17&p=1282847394309931

Zakon Ukrainy. (1996, July). Pro Rakhunkovu palatu. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=315%2F96-%E2%F0&p=1259853344695904

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2012, August). Perelik kvazifiskalnykh operatsii i orhaniv vlady (upravlinnia), vidpovidalnykh za provedennia otsinky mozhlyvoho vplyvu takykh operatsii na pokaznyky biudzhetu. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/692-2012-%D1%80

Zakon Ukrainy. (1997, May). Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. Available at: http://zako№1.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=280%2F97-%E2%F0&p=1268302465796260

Zakon Ukrainy. (2015, February). Pro vidkrytist vykorystannia publichnykh koshtiv. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19

Zakon Ukrainy. (2010, July). Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19

Zakon Ukrainy. (1998, January). Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=16%2F98-%E2%F0

Zakon Ukrainy. (2015, December). Pro publichni zakupivli. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/922-19

Zakon Ukrainy. (2016, November). Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo udoskonalennia mekhanizmu finansovoho zabezpechennia dorozhnoi haluzi. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1763-19

Zakon Ukrainy. (2016, November). Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro dzherela finansuvannia dorozhnoho hospodarstva Ukrainy" shchodo udoskonalennia mekhanizmu finansuvannia dorozhnoi haluzi. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1762-19

Zakon Ukrainy. (2006, September). Pro upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185-16

Zakon Ukrainy. (1992, April). Pro orendu derzhavnoho ta komunalnoho maina. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/2269-12

Zakon Ukrainy. (2000, May). Pro upravlinnia korporatyvnymy pravamy derzhavy. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/791-2000-%D0%BF

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2015, May). Pro skhvalennia Stratehii pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti subiektiv hospodariuvannia derzhavnoho sektoru ekonomiky. Available at: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248295032

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy. (2014, June). Pro zatverdzhennia Metodyky provedennia Derzhavnoiu finansovoiu inspektsiieiu Ukrainy, ii terytorialnymy orhanamy derzhavnoho finansovoho auditu diialnosti subiektiv hospodariuvannia. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0826-14

Zakon Ukrainy. (1992, May). Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/print1353001348473400

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. (2015). Sto naibilshykh derzhavnykh pidpryiemstv Ukrainy : Richnyi zvit za 2015 rik Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=40a27e1b-8234-43d3-a37f-c4c752729fca&tag=FinansovaZvitnistPidprimstv

Zakon Ukrainy. (2003, January). Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1475824968709173

Zakon Ukrainy. (1993, January). Pro osnovni zasady zdiisnennia derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-12

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2014, June). Pro okremi zakhody shchodo zabezpechennia finansovoho kontroliu za diialnistiu subiektiv hospodariuvannia derzhavnoho sektoru ekonomiky. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/214-2014-%D0%BF

Zakon Ukrainy. (2006, September). Pro administratyvni posluhy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2010, January). Metodyka vyznachennia sobivartosti platnykh administratyvnykh posluh. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/66-2010-%D0%BF.

Zakon Ukrainy. (2001, April). Pro obih vekseliv v Ukraini. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2374-14

Fond derzhavnoho maina Ukrainy. (2016). Analitychna dovidka pro robotu Fondu derzhavnoho maina Ukrainy ta khid vykonannia Derzhavnoi prohramy pryvatyzatsii za 9 misiatsiv 2016 roku. Available at: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/andov-9-2016_9245.pdf

Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy. (2010). Metodychni rekomendatsii shchodo vyiavlennia oznak neplatospromozhnosti pidpryiemstva ta oznak dii z prykhovuvannia bankrutstva, fiktyvnoho bankrutstva chy dovedennia do bankrutstva. Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=111503bd-ca7f-4dee-b07c-c66c2aa28e03&title=MetodichniRekomendatsiiSchodoViiavlenniaOznakNeplatospromozhnostiPidpriiemstvaTaOznakDiiZPrikhovuvanniaBankrutstvaFiktivnogoBankrutstvaChiDovedenniaDoBankrutstva-1

International Organization of Supreme Audit Institutions. (2010). Available at: http://www.issai.org/media/13208/issai_1003_e_.pdf

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy. (2011, December). Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia Yedynoho reiestru rozporiadnykiv biudzhetnykh koshtiv ta oderzhuvachiv biudzhetnykh koshtiv. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0033-12

Zakon Ukrainy. (2003, May). Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib, fizychnykh osib - pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy. (2014, November). Pro zatverdzhennia Poriadku obliku platnykiv yedynoho vnesku na zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia ta Polozhennia pro reiestr strakhuvalnykiv. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1553-14/paran8#n32.

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy. (2011, December). Pro zatverdzhennia Poriadku obliku platnykiv podatkiv i zboriv. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (1996, January). Pro stvorennia Yedynoho derzhavnoho reiestru pidpryiemstv ta orhanizatsii Ukrainy. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/118-96-п

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2004, April). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Yedynyi reiestr obiektiv derzhavnoi vlasnosti. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/467-2004-п.

Rosental, M. D. (Ed.). (1972). Filosofskii slovar.(3rd ed). Moskva: Politizdat.

ISSAI 1 - The Lima Declaration. Available at: http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/


GOST Style Citations


Белобжецкий, И. А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм [Текст]. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 256 с.

Василик, О. Д. Державні фінанси України [Текст] : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : НІОС, 2002. – 608 с.

Державний фінансовий контроль [Текст] : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н. С. Вітвицька та ін. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.

Глущенко, О. В. Фінансові чинники формування національного добробуту на рівні централізованих фінансів [Текст] / О. В. Глущенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9 (183). – C. 273–284.

Гриценко, А. А. Институциональная политическая экономия: предмет, методология, содержание [Текст] / Андрей Гриценко. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 516 c.

Гуцаленко, Л. В. Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.

Государственный финансовый контроль [Текст] : учебник / С. В. Степашин и др. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 557 с.

Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики [Текст] / Д. Норт ; пер. с англ. А. Н. Нестеренко ; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. – Москва : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с. – (Современная институционально-эволюционная теория)

Хмельков, А. В. Инвариантность иерархии институциональной инфраструктуры стабильности публичных финансов - как закономерный результат реализации функций финансов [Текст] / А. В. Хмельков // Економіка та держава. – 2015. - № 8. - С. 25-28.

Хмельков, А. В. Ценность института контроля для устойчивого развития общества [Текст] / А. В. Хмельков // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Экономическая серия - Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. - № 91, Вып. 88. - С. 84-90.

Хмельков, А. В. Счётная палата Украины как агент института контроля публичных финансов [Текст] / А. В. Хмельков // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 5. - С. 370–381.

Философский энциклопедический словарь [Текст]. - Москва : Советская энциклопедия, 1983. - 840 с.

Ожегов, С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов [Текст] / под ред. Н. Ю. Шведовой. – 14-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1983. – 816 с.

Бюджетний Кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17&p=1282847394309931.

Про Рахункову палату [Електронний ресурс] : закон України від 11 липня 1996 р. № 315/96-ВР. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=315%2F96-%E2%F0&p=1259853344695904.

Перелік квазіфіскальних операцій і органів влади (управління), відповідальних за проведення оцінки можливого впливу таких операцій на показники бюджету [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 692-р. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/692-2012-%D1%80.

Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. - Режим доступу: http://zako№1.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=280%2F97-%E2%F0&p=1268302465796260.

Про відкритість використання публічних коштів [Електронний ресурс] : закон України від 11 лютого 2015 р. № 183-VIII. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : закон України від 08 липня 2010 р. № 2464-VI. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : закон України від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=16%2F98-%E2%F0.

Про публічні закупівлі [Електронний ресурс] : закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/922-19.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі [Електронний ресурс] : закон України від 17 листопада 2016 № 1763-VIII. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1763-19.

Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі [Електронний ресурс] : закон України від 17 листопада 2016 р. № 1762-VIII. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1762-19.

Про управління об'єктами державної власності [Електронний ресурс] : закон України від 21 вересня 2006 р. № 185-V. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185-16.

Про оренду державного та комунального майна [Електронний ресурс] : закон України від 10 квітня 1992 р. № 2269-XII. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/2269-12.

Про управління корпоративними правами держави [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/791-2000-%D0%BF.

Про схвалення Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 662-р. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248295032.

Про затвердження Методики проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 26 червня 2014 р. № 728. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0826-14.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс] : закон України від 14.05.1992 № 2343-XII. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/print1353001348473400.

Сто найбільших держпідприємств України за 2015 рік [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. - Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=40a27e1b-8234-43d3-a37fc4c752729fca&tag=FinansovaZvitnistPidprimstv.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1475824968709173.

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 26 січня 1993 р. № 2939-XII. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.

Про окремі заходи щодо забезпечення фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 214. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/214-2014-%D0%BF.

Про адміністративні послуги [Електронний ресурс] : закон України від 06 вересня 2012 № 5203-VI. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.

Методика визначення собівартості платних адміністративних послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 66. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/66-2010-%D0%BF.

Про обіг векселів в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 05 квітня 2001 р. № 2374-III. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2374-14.

Аналітична довідка про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації за 9 місяців 2016 року [Електронний ресурс] // Фонд державного майна України. - Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/andov-9-2016_9245.pdf.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, які затверджено наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 р. № 14 [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. - Режим доступу:http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=111503bd-ca7f-4dee-b07c-c66c2aa28e03&title=MetodichniRekomendatsiiSchodoViiavlenniaOznakNeplatospromozhnostiPidpriiemstvaTaOznakDiiZPrikhovuvanniaBankrutstvaFiktivnogoBankrutstvaChiDovedenniaDoBankrutstva-1.

ISSAI 1003 - Glossary of Terms to the INTOSAI Financial Audit Guidelines [Electronic resource] // INTOSAI
International Organization of Supreme Audit Institutions. - Available at: http://www.issai.org/media/13208/issai_1003_e_.pdf.

Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 р. № 1691. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0033-12.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань [Електронний ресурс] : закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 р. № 1162. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1553-14/paran8#n32.

Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 р. № 1588. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11.

Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 118. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/118-96-п.

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/467-2004-п.

Философский словарь [Текст] / под ред. М. М. Розенталя. - 3-е изд. - Москва : Политиздат, 1972. – 495 с.

ISSAI 1 - The Lima Declaration [Electronic resource] // ISSAI. - Available at: http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/

Copyright (c) 2017 A. Khmelkov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770