DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.121899

ECONOMIC–MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN STRENGTHENING SOCIAL COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Marta Kopytko, M. Vinichuk, M. Veresklya

Abstract


 In the article the basic problems of the social components of economic security of Ukraine. With software packages MS Excel, Statistisa 8,0, MathLab 6.0, Curxpt 5,0 and OnFront studied the key indicators of social and economic security components of the shadow economy. A housekeeper using mathematical methods and models in the comprehensive analysis of socio–economic development, which allows you to make tactical and strategic control and implement operational decisions in the economic security of the state. On the basis of economic and mathematical methods and models studied the major factors affecting the economic, including social security Ukraine in order to identify significant threats and find ways out of the economic and social crisis and strengthening social model construction components of economic security of Ukraine.

Keywords


economic security; social component of economic security; shadow economy; economic and mathematical methods and models; econometric research

GOST Style Citations


Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : закон України від 19.06.2003 № 964–IV. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964–15.

Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 р. [Електронний ресурс] : постанова Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 391. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297.

Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 22.07.2003. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3/97–%D0%B2%D1%80.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : наказ Мінекономрозвитку від 29.10.2013 № 1277. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.

Цілі розвитку тисячоліття 2000–2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili–rozvytku–tysiacholittia/tsili–staloho–rozvytku.

Стратегія національної безпеки України [Електронний ресурс] : указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс] : указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році» [Текст]. – К. : НІСД, 2015. – 684 с.

Варналій, З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення [Текст] / З. С. Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. – К. : Знання України, 2011. – 215 с.

Власюк, О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку [Текст] / О. С. Власюк. – К. : Нац. інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, 2008. – 48 с.

Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання [Текст] : монографія / В. М. Геєць та ін., за ред. В. М. Гейця ; Інститут економіки та прогнозування НАН України. – К. : Форт, 2000. – 422 c.

Гончарук, Я. А. Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи [Текст] / Я. А. Гончарук, М. В. Флейчук // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 7–22.

Жаліло, Я. А. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації [Текст] / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2011. – 66 с.

Іляш, О. І. Системна парадигма соціальної безпеки на різних рівнях суспільної ієрархії [Текст] / О. І. Іляш // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2. – С. 23–32.

Демографічні чинники бідності [Текст] : монографія / Е. М. Лібанова та ін. ; за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. – 2009. – 184 с.

Мокій, А. І. Стратегія та механізми зміцнення просторово–структурної конкурентоспроможності регіону [Текст] : монографія / за ред. А. І. Мокія, Т. Г. Васильціва. – Львів : Ліга Прес, 2010. – 488 с.

Мунтіян, В. І. Теоретичні засади економічної безпеки [Текст] // Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально–економічного розвитку України : матеріали Круглого столу (1 листопада 2000 р.) / [відп. ред. С. І. Пирожков, Б. В. Губський, А. І. Сухоруков]. – К. : Національний інститут українсько–російських відносин при Раді національної безпеки та оборони України, 2001. – С. 53–56.

Статистичний щорічник за 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Індекс якості життя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org.

Тенденції тіньової економіки в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.

Коефіцієнт чисельності бідних, що живуть за межею бідності, офіційно встановленою у певній країні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org.

Пастернак–Таранушенко, Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення [Текст] : монографія / Г. А Пастернак–Таранушенко. – К. : Київський економічний інститут менеджменту, 2003. – 320 с.

Перехідна економіка [Текст]  : підручник / В. М. Геєць [та ін.] ; за ред. В. М. Гейця. – К. : Вища школа, 2003. – 591 с.: іл.

Плюта, В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях [Текст] / В. Плюта // Методы таксономии и факторного анализа. – Москва : Статистика, 1980. – 151 с.

Садова, У. Проблеми регулювання зайнятості та безробіття на регіональному ринку праці [Текст] / У. Садова, Л. Семів // Регіональна економіка. – 2000. – № 2. – С. 208–212.

Corruption Perceptions Index 2015 [Electronic resource]. – Available at: http://cpi.transparency.org/cpi2015/ results.

Copyright (c) 2017 Marta Kopytko, M. Vinichuk, M. Veresklya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770