DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136508

SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY IN MANAGEMENT SCIENCES

Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz

Abstract


The author of the article attempted to analyse research methods which are to affect, in a professional and complex way, conducting of a correct and reliable research process, with consideration given to practical and theoretical aspects of management. The management science methodology along with the management methodology were discussed – from fundamentalism to pluralism. The development of scientific knowledge requires some discipline and professional science–related approach. That is why, in order to select a correct research methods for the sake of carried–out research, one is required to be familiar with differences between determined research methods or approaches in social science methodology. While determining the research problem it is difficult to select a single method allowing to fully diagnose the given problem. It is necessary to employ diverse research methods allowing to provide answers to the posed problem. Thus, it is a necessity to make use of numerous methods and research approaches. On the basis of theoretical achievements and the author’s own experience, he pondered on the original character of procedures as to research in the management sciences.


Keywords


scientific research; research methodology; management methodology; research originality

Full Text:

PDF

References


Amsterdamski, S. (1987). Rozwój nauki. Filozofia i nauka. Zarys encyklopedyczny – Philosophy and science: The encyclopedic outline, 589–598. Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Armstrong, M. (1993). A Handbook Management Techniques. London: Kogan Page.

Alvesson, M., & Sandberg, J. (2013). Has management studies lost its way? Ideas for more imaginative and innovative research. Journal of Management Studies, 50 (1), 128-152.

Alvesson M., & Kärreman, D. (2007). Constructing mystery: Empirical matters in theory development. The Academy of Management Review, 32 (4), 1265-1281.

Alvesson, M., & Sandberg, J. (2011). Generating research questions through problematization. The Academy of Management Review, 36 (2), 247-271.

Alvesson M., & Willmott, H. (1992). On the Idea of Emancipation in Management and Organization Studies. The Academy of Management Review, 17 (3), 432-464.

Benders, J., & Van Veen, K. (2001). What’s in a fashion? Interpretative viability and management fashion. Organization, 8 (1), 33-53.

Boxenbaum, E., & Rouleau, L. (2011). New knowledge products as bricolage: Metaphors and scripts in organizational theory. The Academy of Management Review, 36 (2), 272-296.

Czakon, W. (2015). Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu. In W. Czakon (Ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniuBasics of research methodology in management sciences (pp. 189-210). Warszawa.

Strużyna, J. (2015). Oryginalność w badaniach naukowych w dyscyplinie zarządzania. In W. Czakon (Ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniuBasics of research methodology in management sciences (pp. 49–81). Warszawa.

Czakon, W. (2014). Szkoły a mody w zarządzaniu strategicznym. Prace Naukowe WWSZiP – Scientific Works of Walbrzych College of Management and Entrepreneurship, 27, 47-55.

Czakon, W. (Ed.). (2011). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu [Basics of research methodology in management sciences]. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce [Social research in practice]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czakon, W. (2005). Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji – Organization Overview, 5, 5-8.

Chełpa, S. (2007). Metody badań problematyki kadrowej. Zarządzanie kadrami – Human Resources Management, 471–498. Warszawa: Wyd. C.H. BECK.

Dooley, K. J., & Van de Ven, A. H. (1999). Explaining complex organizational dynamics. Organization Science, 10 (3), 358-372.

Davis, G. F., & Marquis, C. (2005). Prospects for Organization Theory in the Early Twenty–First Century: Institutional Fields and Mechanisms. Organization Science, 16 (4), 332-343.

Flick, U. (2002). An Introduction to Qualitative Research. SAGE Publications.

Flanagan, J. C. (1954). The Critical Incident Technique. Psyhological Bulletin, 51 (4), 327-358.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. Handbook of Qualitative Research. SAGE Publications, 105-117.

Gill, J., & Johnson, P. (1997). Research Methods for Managers. SAGE Publications.

Gadamer, H.–G. (1993). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Kraków: Inter Esse.

Halkier, B. (2010). Focus groups as social enactments: integrating interaction and content in the analysis of focus group data. Qualitative Research, 10 (1), 71-89.

Homans, G. C. (1964). Contemporary theory in sociology. Handbook of modern sociology, 951-977. Chicago: Rand McNally.

Honorowska, E. (2007). Testy psychologiczne: teoria i praktyka [Psychological tests: theory and practice]. Warszawa: Scholar.

Hajduk, Z. (2000). Ogólna metodologia nauk [General methodology of science]. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Hempoliński, M. (1987). Empiryzm. Filozofia i nauka: Zarys encyklopedyczny – Philosophy and science: The encyclopedic outline. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Krzyżanowski, L. J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej [The fundamentals of managing organizations differently]. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

Mayer, T. (1996). Prawda kontra precyzja w ekonomii [Truth versus precision in economics]. Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1972). Abecadło praktyczności [Alphabet of practicality]. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Weick, K. E. (1995). Sensemaking in Organizations. SAGE Publications.

Krzyżanowski, L. J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy i trendy [The fundamentals of managing organizations differently: paradigms, metaphors, models, philosophy, methodology, dilemmas and trends]. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

Koźmiński, A. K., & Obłój, K. (1989). Zarys teorii równowagi organizacyjnej [Outline of the organizational balance theory]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Miner, J. B. (1984). The validity and usefulness of theories in an emerging organizational science. The Academy of Management Review, 9 (2), 296-306.

Niemczyk, J. (2011). Metodologia nauk o zarządzaniu. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu – Basics of research methodology in management sciences, 19–29. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Niemczyk, J. (2016). Metodologia nauk o zarządzaniu. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu – Basics of research methodology in management sciences, 17–27. Piaseczno: Wydawnictwo Nieoczywiste.

Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych [Methodology of social research]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ostasz, L. (1999). Homo methodicus, Między filozofią, humanistyką i naukami ścisłym [Homo methodicus, Between philosophy, humanities and exact sciences]. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Popper, K. (1999). Droga do wiedzy. Domysły i refutacje [The road to knowledge. Guesses and refutations]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Popper, K. (1977). Logika odkrycia naukowego [Logic of scientific discovery]. Warszawa: PWN.

Pfeffer, J., & Fong, C. T. (2005). Building organization theory from first principles: The self-enhancement motive and understanding power and influence. Organization Science, 16 (4), 372-388.

Pieter, J. (1975). Zarys metodologii pracy naukowej [Outline of the methodology of scientific work]. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.

Such, J. (1969). Wstęp do metodologii ogólnej nauk [Introduction to the general methodology of sciences]. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Sudoł, S. (2007). Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje [Management studies. Problems and controversies]. Toruń: TNOiK: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania «Dom Organizatora».

Sułkowski, Ł. (2005). Epistemologia w naukach o zarządzaniu [Epistemology in management sciences]. Warszawa: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Pszczółkowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji [A small encyclopedia of praxeology and organizational theory]. Wrocław: Zakład narodowy imienia Ossolińskich.

Sułkowski, Ł. (2016). Metodologia zarządzania – od fundamentalizmu do pluralizmu. In W. Czakon (Ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (pp. 28–48). Piaseczno: Wydawnictwo Nieoczywiste.

Such, J. (1987). Prawa naukowe (prawidłowość). Filozofia i nauka: Zarys encyklopedyczny – Philosophy and science: The encyclopedic outline, 519-532. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Thomae, H. (1999). The Nomothetic–Idiographic Issue: Some Roots and Recent Trends. International Journal of Group Tensions, 28 (1–2), 187-215.

Wójciki, R. (1987). Dedukcja. Filozofia i nauka: Zarys encyklopedyczny – Philosophy and science: The encyclopedic outline, 76–79. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Weick, K. E. (1989). Theory construction s disciplined imagination. The Academy of Management Review, 14 (4), 516-531.

Weick, K. E. (2005). The experience of theorizing sensemaking as topic and resource. In K. G. Smith, & M. A. Hitt (Eds.), Great minds in management (pp. 394-413). Oxford: Oxford University Press.

Krogh von, G., & Roos, J. (1995). Organizational Epistemology. Palgrave Macmillan.


GOST Style Citations


Amsterdamski, S. Rozwój nauki / S. Amsterdamski // Filozofia i nauka: Zarys encyklopedyczny / komitet redakcyjny Z. Cackowski [i in.] ; [redaktor M. Iżewska]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. – S. 589–598.

Armstrong, M. A Handbook Management Techniques / M. Armstrong. – London : Kogan Page, 1993. – 617 p.

Alvesson, M. Has management studies lost its way? Ideas for more imaginative and innovative research / M. Alvesson, J. Sandberg // Journal of Management Studies. – 2013. – Vol. 50, Issue 1. – P. 128–152.

Alvesson, M. Constructing mystery: Empirical matters in theory development / M. Alvesson, D. Kärreman // The Academy of Management Review. – 2007. – Vol. 32, № 4. – P. 1265–1281.

Alvesson, M. Generating research questions through problematization / M. Alvesson, J. Sandberg // The Academy of Management Review. – 2011. – Vol. 36, № 2. – P. 247–271.

Alvesson, M. On the Idea of Emancipation in Management and Organization Studies / M. Alvesson, H. Willmott //The Academy of Management Review. – 1992. – Vol. 17, № 3. – P. 432–464.

Benders, J. What’s in a fashion? Interpretative viability and management fashion / J. Benders, K. Van Veen // Organization. – 2001. – Vol. 8. – Issue 1. – P. 33–53.

Boxenbaum, E. New knowledge products as bricolage: Metaphors and scripts in organizational theory / E. Boxenbaum, L. Rouleau // The Academy of Management Review. – 2011. – Vol. 36, № 2. – P. 272–296.

Czakon, W. Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu / W. Czakon // Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / red. W. Czakon. – Wyd. 3. – Warszawa, 2015. – S. 189–210.

Strużyna, J. Oryginalność w badaniach naukowych w dyscyplinie zarządzania / J. Strużyna // Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / red. W. Czakon. – Wyd. 3. – Warszawa, 2015. – S. 49–81.

Czakon, W. Szkoły a mody w zarządzaniu strategicznym / W. Czakon // Prace Naukowe WWSZiP. – 2014. – T. 27 : Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod / red. R. Krupski. – S. 47–55.

Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / red. W. Czakon. – Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer business, 2011. – 187 s.

Babbie, E. Badania społeczne w praktyce / Earl Babbie ; przeł. W. Betkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. – 659 s.

Czakon, W. Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / W. Czakon // Przegląd Organizacji. – 2005. – № 5. – S. 5–8.

Chełpa, S. Metody badań problematyki kadrowej / S. Chełpa // Zarządzanie kadrami / pr. zb. pod red. T. Listwana. – Warszawa : Wyd. C.H. BECK, 2007. – S. 471–498.

Dooley, K. J. Explaining complex organizational dynamics / K. J. Dooley, A. H. Van de Ven // Organization Science. – 1999. – Vol. 10, Issue 3. – P. 358–372.

Davis, G. F. Prospects for Organization Theory in the Early Twenty – First Century: Institutional Fields and Mechanisms / G. F. Davis, C. Marquis // Organization Science. – 2005. – Vol. 16, Issue 4. – P. 332–343.

Flick, U. An Introduction to Qualitative Research / U. Flick. – SAGE Publications, 2002. – 310 p.

Flanagan J. C. The Critical Incident Technique / J. C. Flanagan // Psyhological Bulletin. – 1954. – Vol. 51, № 4. – P. 327–358.

Guba, E. G. Competing Paradigms in Qualitative Research / E. G. Guba, Y. S. Lincoln // Handbook of Qualitative Research / eds. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln. – SAGE Publications, 1994. – P. 105–117.

Gill, J. Research Methods for Managers / J. Gill, P. Johnson. – SAGE Publications, 1997. – 192 p.

Gadamer, H.–G. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej / H.-G. Gadamer ; przeł. B. Baran. – Kraków : Inter Esse, 1993. – 510 s.

Halkier, B. Focus groups as social enactments: integrating interaction and content in the analysis of focus group data / B. Halkier // Qualitative Research. – 2010. – Vol. 10, Issue 1. – P. 71–89.

Homans, G. C. Contemporary theory in sociology / G. C. Homans // Handbook of modern sociology / ed. R. E. L. Faris. – Chicago : Rand McNally, 1964. – P. 951–977.

Honorowska, E. Testy psychologiczne: teoria i praktyka / E. Honorowska Warszawa : Scholar, 2007. – 260 s.

Hajduk, Z. Ogólna metodologia nauk / Z. Hajduk. – Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. – 180 s.

Hempoliński M. Empiryzm // Filozofia i nauka: Zarys encyklopedyczny / komitet redakcyjny Z. Cackowski [i in.] ; [redaktor M. Iżewska]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.

Krzyżanowski, L. J. O podstawach kierowania organizacjami inaczej / L. J. Krzyżanowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. – 339 s.

Mayer, T. Prawda kontra precyzja w ekonomii / T. Mayer. – Warszawa : PWN, 1996. – 242 s.

Kotarbiński, T. Abecadło praktyczności / T. Kotarbiński. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 85 s.

Weick, K. E. Sensemaking in Organizations / K. E. Weick. – SAGE Publications, 1995. – 248 p.

Krzyżanowski, L. J. O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy i trendy / L. J. Krzyżanowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. – 339 s.

Koźmiński, A. K. Zarys teorii równowagi organizacyjnej / A. K. Koźmiński, K. Obłój. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989. – 343 s.

Miner, J. B. The validity and usefulness of theories in an emerging organizational science / J. B. Miner // The Academy of Management Review. – 1984. – Vol. 9, № 2. – P. 296–306.

Niemczyk, J. Metodologia nauk o zarządzaniu / J. Niemczyk // Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / Redakcja naukowa W. Czakon. – Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer business, 2011. – S. 19–29.

Niemczyk, J. Metodologia nauk o zarządzaniu / J. Niemczyk // Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / red. W. Czakon. – Wyd. 3. – Piaseczno : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2016. – S. 17–27.

Nowak, S. Metodologia badań społecznych / S. Nowak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 494 s.

Ostasz, L. Homo methodicus, Między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi / L. Ostasz. –  Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 1999. – 144 s.

Popper, K. Droga do wiedzy. Domysły i refutacje / K. Popper ; przekład S. Amsterdamski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – 712 s.

Popper, K. Logika odkrycia naukowego / K. Popper. – Warszawa : PWN, 1977. – 503 s.

Pfeffer, J. Building organization theory from first principles: The self-enhancement motive and understanding power and influence / J. Pfeffer, C. T. Fong // Organization Science. – 2005. – Vol. 16, Issue 4. – P. 372–388.

Pieter, J. Zarys metodologii pracy naukowej / J. Pieter. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. – 212 s.

Such, J. Wstęp do metodologii ogólnej nauk / J. Such. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1969. – 339 s.

Sudoł, S. Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje / S. Sudoł. – Toruń : TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania «Dom Organizatora», 2007. – 88 s.

Sułkowski, Ł. Epistemologia w naukach o zarządzaniu / Ł. Sułkowski. – Warszawa : PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. – 204 s.

Pszczółkowski, T. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji / T. Pszczółkowski. – Wrocław : Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1978. – 346 s.

Sułkowski, Ł. Metodologia zarządzania – od fundamentalizmu do pluralizmu / Ł. Sułkowski // Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / red. W. Czakon. – Wyd. 3. – Piaseczno : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2016. – S. 28–48.

Such, J. Prawa naukowe (prawidłowość) / J. Such // // Filozofia i nauka: Zarys encyklopedyczny / komitet redakcyjny Z. Cackowski [i in.] ; [redaktor M. Iżewska]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. – S. 519–532.

Thomae, H. The Nomothetic–Idiographic Issue: Some Roots and Recent Trends / H. Thomae // International Journal of Group Tensions. – 1999. – Vol. 28, Issue 1–2. – P. 187–215.

Wójciki, R. Dedukcja / R. Wójciki // Filozofia i nauka: Zarys encyklopedyczny / komitet redakcyjny Z. Cackowski [i in.] ; [redaktor M. Iżewska]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. – S. 76–79.

Weick, K. E. Theory construction s disciplined imagination / K. E. Weick // The Academy of Management Review. – 1989. – Vol. 14, № 4. – P. 516–531.

Weick, K.E. The experience of theorizing sensemaking as topic and resource / K. E. Weick // Great minds in management / eds. K. G. Smith, M. A. Hitt. – Oxford : Oxford University Press, 2005. – P. 394–413.

Krogh, G. Organizational Epistemology / G. von Krogh, J. Roos. – Palgrave Macmillan, 1995. – 214 p.

Copyright (c) 2018 Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770