DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163669

STRUCTURAL-FUNCTIONAL APPROACH IN THE WORLD-THEORETICAL KNOWLEDGE OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Christopher Daniel Colell, O. V. Kneysler, N. Ya. Spasiv, І. М. Fedorovych

Abstract


Taking into account the limited theoretical study of the territorial communities, the aspects of their scientific knowledge from the standpoint of the structural-functional approach are highlighted. Using the structural-functional approach, the functions of territorial communities as the subjects of local self-government are disclosed, their division into public and private functions is substantiated. It has been established that the functional research of the territorial communities is the most successful way to reveal their economic content and essence. It has been determined that the theory of the territorial communities’ functions originates from the legislation of Ukraine, is based on the experience of local self-government bodies and the achievement of scientific thought in the field of local self-government. At the same time, a critical review of the theoretical approaches of modern scholars to the classification of the territorial communities’ functions allowed to state not the objectivity of these approaches, but the fields of scientific interests of each of them. The territorial community, performing public and private functions, ensures the realization of the basic social and economic rights of its members, involving them to local self-government. The criteria for this classification are the objective nature of the complex of tasks that local self-government and the territorial communities try to solve as their primary subjects. The variety and diversity nature of the tasks, arising before local government, produces the directions of the activities of the territorial communities, namely their functions. This process is interdependent and dynamic, since the range of functions is wide and permanently variable.


Keywords


local self-government; territorial community; territorial community’s functions; the relationship of the territorial community with the local self-government bodies; members of the territorial community.

Full Text:

PDF

References


Batanov, O. (1998). Funktsii terytorialnykh hromad yak spetsyfichnykh subiektiv konstytutsiinoho prava [Functions of the territorial communities as specific subjects of the constitutional law]. Pravo Ukrainy Law of Ukraine, 8, 21—24 [in Ukrainian].

Berezynskyi, V. P. (2013). Terytorialna hromada yak ahent politychnoi samoorhanizatsii [Territorial community as an agent of political self-organization]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Filosofiia. Sotsiolohiia. Politolohiia Journal of Dnipropetrovk unicersity. Philosophy. Sociology. Politology, Vol. 21, 23 (1), 77—84. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ vdufsp_2013_21_23(1)__17.pdf [in Ukrainian].

Lyska, O. H. (2007). Funktsii terytorialnoi hromady [Functions of the territorial community]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia Actual problems of state management, 4 (32), 210—216 [in Ukrainian].

Solonenko, O. M. (2001). Realizatsiia funktsii zabezpechennia zakonnosti, pravoporiadku, okhorony prav, svobod i zakonnykh interesiv hromadian u systemi mistsevoho samovriaduvannia (orhanizatsiino-pravovi pytannia) [Implementation of function of ensuring law and order, protecting the rights, freedoms and legitimate interests of the citizens in the system of local self-government (organizational and legal issues)] Extended abstract of candidates thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Bakumenko, B. D., Bondar, I. S., Hornyk, V. H., & Shpachuk, V. V. (2016). Osoblyvosti publichnoho upravlinnia ta administruvannia [The peculiarities of public management and administration]. Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian].

Bilenchuk, P. D., Kravchenko, V. V., & Pidmohylnyi, M. V. (2001). Mistseve samovriaduvannia v Ukraini (munitsypalne pravo) [Local self-government in Ukraine (mujnicipal law)]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Drobush, I. V. (2001). Poniattia funktsii predstavnytskykh orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Concept of functions of representative bodies of local self-government in Ukraine]. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky State and Law. Legal and political sciences, 9, 178 [in Ukrainian].

Baieva, L. V. (2008). Povnovazhennia terytorialnoi hromady v protsesi zdiisnennia predstavnytskymy orhanamy mistsevoho samovriaduvannia normotvorchykh funktsii [Powers of the territorial community in the process of implementation of normative functions by representative bodies of local self-government]. Vlada. Liudyna. Zakon Power. People. Law, 8, 19—27 [in Ukrainian].

Batanov, O. V. (2003). Konstytutsiino-pravovyi statsus terytorialnykh hromad v Ukraini [Constitutional-legal status of the territorial communities in Ukraine]. Pohorilko V. F. (Еds.). Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini» vid 21.05.1997, № 280/97 [Law of Ukraine «Оn Local Self-Government in Ukraine» from 21.05.1997, № 280/97]. (1997, Maj). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 24 [in Ukrainian].

Sakhanenko, S. Ye. (2001). Politychne upravlinnia mistom v umovakh samovriaduvannia [Political management of the city in conditions of self-government]. Odessa: OF UADU [in Ukrainian].

Batanov, O. V. (1998). Osnovni napriamy i vydy diyalnosti terytorialnykh hromad: problem klasyfikatsii [Main directions and types of the activities if the territorial communities: problems of classification]. Visnyk Odeskoho instytutu vnutrishnikh sprav Journal of Odessa Institute of Internal Affairs, 4, 21—24 [in Ukrainian].

Vydrin, I. V. (1992). Teritorialnyi kollektiv kak subiekt mestnoho samoupravleniia (hosudarstvenno-pravovye aspekty) [Territorial community as a subject of local self-government (economic-legal aspects)]. Pravovedenye —Jurisprudence, 4, 89—90 [in Russian].

Ruda, N. I. (2001). Terytorialna hromada — subiekt konstytutsiino-pravovykh vidnosyn: teoretychnyi ta istorychnyi aspect [Territorial community is the subject of constitutional-legal relations: theoretical and historical aspects]. Pravova derzhava Constitutional state, 12, 232—243 [in Ukrainian].

Zdravko, B. (1999). Mistseve samovriaduvannia e svitli novoho suspilno-politychnoho i derzhavnoho ustrou Ukrainy [Local government in the light of the new socio-political and state system of Ukraine]. Proceedings of the Self-government and self-organization of the territorial communities. Lviv [in Ukrainian].

Bodrova, I. I. (2004). Kontseptualni pidkhody vyznachennia poniattia terytotialnoi hromady [Conceptual approaches of distinguishing of the territorial community definition]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia State formation and local self-government, 7, 62—73, [in Ukrainian].

Malyshko, V. M. (2010). Pravovi zasady terytorialnoi hromady yak osnovy mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Legal principles of the territorial community as the basis for local government in Ukraine]. Yurydychnyi visnyk Juridical journal, 3 (16), 60—63 [in Ukrainian].

Baimuratov, M. A. (1999). Deiaki teoretychni aspekty stanovlennia funktsii terytorialnykh hromad v Ukraini [Some theoretical aspects of formation the functions of the territorial communities in Ukraine]. Visnyk Odeskoho instytutu vnutrishnikh sprav Journal of Odessa Institute of Internal Affairs, 1, 31—36 [in Ukrainian].

Zhovnirchyk, Ya. F., & Melnyk, V. M. (2015). Zarubizhnyi dovid i vitchyzniani tradytsii zdiisnennia innovatsiinoho rozvytku terytorialnykh hromad orhanamy mistsevoho samovriaduvannia [Foreign experience and national traditions of implementation of the territorial communities innovative development by local self-government bodies]. Investytsii: praktyka ta dosvid Investments: practice and experience, 9, 92—97 [in Ukrainian].

Baimuratov, M. A. (1995). Mezhdunarodnye programmy sotrudnichestva orhanov mestnoho samoupravleniia [International programs of the cooperation of self-government bodies]. Yurydychnyi visnyk Juridical journal, 4, 79—84 [in Russian].

Shumliaeva, I. D. (2013). Funktsionalna kharakterystyka diialnosti terytorialnoi hromady [Functional characteristic of the territorial community activities]. Rehionalne ta munitsypalne upravlinnia Regional and municipal government, 2 (2), 83—88 [in Ukrainian].

Patnem, R. D. (2001). Tvorennia demokratii. Tradytsii gromads'koi aktyvnosti v suchasnii Italii [Democracy Formation. Traditions of the Civil Activity in the Modern Italy]. (V. Yushchenko, Trans.). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Kovaliv, M. V. (2017). Problemy orhanizatsii ta diialnosti mistsevykh orhaniv vykonavchoi vlady ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Problems of organization and activity of local bodies of the executive power and local self-government bodies in Ukraine]. Lviv [in Ukrainian].

Korytko, T. Yu. (2015). Sutnist ta funktsii terytorialnoi hromady [The essence and functions of the territorial community]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/37_NH_2015/Economics/13_200737.doc.htm [in Ukrainian].

Patytska, H. O. (2014). Terytorialna hromada v polityko-pravovii praktytsi suchasnoi Ukrainy [territorial community in political-legal practice of modern Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy Social-economic problems of modern period of Ukraine, 4 (108), 320—328 [in Ukrainian].

Kovaliv, M. V., & Krykavska, I. V. (2018). Terytorialna hromada yak nosii funktsii mistsevoho samovriaduvannia [Territorial community as a bearer of functions of local self-government]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu Scientific journal of Kherson State University, 1 (2), 155—158 [in Ukrainian].

Lichak, D. V. (2011). Uzhodzhennia pryvatnykh ta publichnykh interesiv v sferi hospodarskoi diialnosti [Harmonization of private and public interests in the field of economic activity]. Nashe pravo Our Law, 2 (2), 107—113 [in Ukrainian].

Andrushko, I. P. (2011). Harmoniine poiednannia pryvatnykh ta publichnykh interesiv u konstytutsiinomu pravi [Harmonious combination of private and public interests in constitutional law]. Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoi diialnosti Problems of law and law enforcement activities, 4, 59—65 [in Ukrainian].


GOST Style Citations


Батанов О. Функції територіальних громад як специфічних суб’єктів конституційного права [Текст] / О. Батанов // Право України. — 1998. — № 8. — С. 21—24.

Березинський В. П. Територіальна громада як агент політичної самоорганізації [Електронний ресурс] / В. П. Березинський // Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. — 2013. — Т. 21, Вип. 23 (1). — С. 77—84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ vdufsp_2013_21_23(1)__17.pdf.

Лиска О. Г. Функції територіальної громади [Текст] / О. Г. Лиска // Актуальні проблеми державного управління. — 2007. — Вип. 4 (32). — С. 210—215.

Солоненко О. М. Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. М. Солоненко. — Київ, 2001. — 20 с.

Особливості публічного управління та адміністрування [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, І. С. Бондар, В. Г. Горник, В. В. Шпачук. — Київ : КНУКіМ, 2016. —167 с.

Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) [Текст] : навч. посіб. / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. — Київ : Атіка, 2001. — 304 с.

Дробуш І. В. Поняття функцій пред­ставницьких органів місцевого самоврядування в Україні [Текст] / І. В. Дробуш // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2001. — Вип. 9. — С. 178.

Баєва Л. В. Повноваження територіальної громади в процесі здійснення представницькими органами місцевого самоврядування нормотворчих функцій [Текст] / Л. В. Баєва // Влада. Людина. Закон. — 2008. — № 8. — С. 19—27.

Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні [Текст] : монографія / О. В. Батанов; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. — Київ : Ін Юре, 2003. — 511 с.

Про місцеве самоврядування в Україні [Текст] : закон України від 21.05.1997 № 280/97 ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.

Саханенко С. Є. Політичне управління містом в умовах самоврядування [Текст] : монографія / С. Є. Саханенко. — Одеса : ОФ УАДУ, 2001. — 380 с.

Батанов О. В. Основні напрями і види діяльності територіальних громад: проблеми класифікації [Текст] / О. В. Батанов // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1998. — № 4. — С. 21—24.

Выдрин И. В. Территориальный коллектив как субъект местного самоуправления (государственно-правовые аспекты) [Текст] / И. В. Выдрин // Правоведение. — 1992. — № 4. — С. 89—90

Руда Н. І. Територіальна громада — суб’єкт конституційно-правових відносин: теоретичний та історичний аспекти [Текст] / Н. І. Руда // Правова держава. — 2001. — Вип. 12. — С. 232—243.

Здравко Б. Місцеве самоврядуван­ня у світлі нового суспільно-політичного і державного устрою України [Текст] / Б. Здравко // Самоврядуван­ня та самоорганізація територіальних громад : матеріали науково-практичної конференції. — Львів, 1999. — С. 130.

Бодрова І. І. Концептуальні підходи визначення поняття територіальної громади [Текст] / І. І. Бодрова // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — 2004. — Вип. 7. — С. 62—73.

Малишко В. М. Правові засади територіальної громади як основи місцевого самоврядування в Україні [Текст] / В. М. Малишко // Юридичний вісник. — 2010. — № 3 (16). — С. 60—63.

Баймуратов М. А. Деякі теоретичні аспекти становлення функції територіальних громад в Україні [Текст] / М. А. Баймуратов // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1999. — № 1. — С. 31—36.

Жовнірчик Я. Ф. Зарубіжний досвід і вітчизняні традиції здійснення інноваційного розвитку територіальних громад органами місцевого самоврядування [Текст] / Я. Ф. Жовнірчик, В. М. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 9. — С. 92—97.

Баймуратов М. А. Международные программы сотрудничества органов местного самоуправления [Текст] / М. А. Баймуратов // Юридический вестник. — 1995. — № 4. — С. 79—84.

Шумляєва І. Д. Функціональна характеристика діяльності територіальної громади [Текст] / І. Д. Шумляєва // Регіональне та муніципальне управління. — 2013. — № 2 (2). — С. 83—88.

Патнам Р. Д. Творення демократії: Традиції громадської активності в сучасній Італії [Текст] / Р. Д. Патнам ; пер. з англ. В. Ющенко. — Київ : Основи, 2001. — 302 с.

Ковалів М. В. Проблеми організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні [Текст] : навч. посіб. / М. В. Ковалів. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. — 553 с.

Коритько Т. Ю. Сутність та функції територіальної громади [Електронний ресурс] / Т. Ю. Коритько. — 2015. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/37_NH_2015/Economics/13_200737.doc.htm.

Патицька Х. О. Територіальна громада в політико-правовій практиці сучасної України [Текст] / Х. О. Патицька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2014. — Вип. — 4 (108). — С. 320—328.

Ковалів М. В. Територіальна громада як носій функцій місцевого самоврядування [Текст] / М. В. Ковалів, І. В. Крикавська // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2018. — Вип. 2, Т. 1. — С. 155—158.

Лічак Д.  В.  Узгодження приватних та публічних інтересів в сфері господарської діяльності [Текст] / Д.  В. Лічак // Наше право. — 2011. — № 2  (2). — C. 107—113.

Андрушко І. П.  Гармонійне поєднання приватних та публічних інтересів у конституційному праві [Текст] / І. П.  Андрушко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2011. — № 4. — C. 59—65.

Copyright (c) 2019 Christopher Daniel Colell, O. V. Kneysler, N. Ya. Spasiv, І.М. Fedorovych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770