DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200366

DEVELOPMENT OF INTEGRATED REPORTING FUNCTIONS OF THE ENTERPRISE

M. T. Telovata, K. V. Bezverkhiy

Abstract


The need for understanding the functions of integrated reporting is due to the fact that the International Framework for Integrated Reporting does not have such functions. This updates the question of defining the functions of integrated reporting, which will further develop the conceptual framework of integrated reporting and bring it to a qualitatively new level. On the basis of the research of modern publications of domestic and foreign researchers, the list of integrated reporting functions (informational, analytical (estimating), control, forecasting, communicative, economic-legal) was formed and substantiated.

The object of this research is the integrated reporting function of the enterprise. The purpose of the study is to define the functions of integrated reporting of the enterprise to expand the conceptual foundations of such reporting, which will enable the formation of an efficient integrated reporting system of the enterprise.

The theoretical and methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge and the systematic approach to disclosure of the functions of integrated reporting. The analysis method is used to compare common reporting features with integrated reporting features. The analogy method is based on the assumption that integrated reporting functions are based on enterprise reporting features. Bibliographic and bibliometric analysis is used to investigate trends in the allocation of reporting features in the works of authors. The method of knowledge of the object of study is based on a systematic and synergistic approach, according to which the integrated reporting functions are considered inseparably in connection with ensuring the decision-making process of management. The generalization method is used to formulate conclusions. The graphic method is used to construct drawings.

The scientific value of the research lies in the further development and validation of integrated reporting functions. The practical value of this study is to complement the International Fundamentals of Integrated Reporting with information on integrated reporting features that is not currently available in this document. The social value of the research is evident in informing and informing all potential preparers and users of integrated reporting.


Keywords


reporting; integrated reporting; functions; enterprises

References


Bondina, N. N., Bondin, I. A., Zubkova, T. V., & Pavlova, I. V. (2017). Buhgalterskaya (finansovaya) otchetnost' [Accounting (financial) reporting]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Vakhrushyna, M. A., Tolcheeva, A. A., & Kniaziuk, N. D. (2017). Raskrytie informacionnoj funkcii otchetnosti gosudarstvennyh VUZov: obosnovanie neobhodimosti, raskrytie vozmozhnosti [Disclosure of the information function of reporting state universities: substantiation of the need, disclosure of opportunity]. Buhgalterskij uchet i nalogooblozhenie v byudzhetnyh organizaciyahAccounting and taxation in budget organizations, 56, 75—84 [in Russian].

Handziuk, O. V. (2017). Formuvannia oblikovoi zvitnosti yak skladovoi informatsiinoi systemy pidpryiemstva [Formation of financial statements as a component of an enterprise information system]. Doctor’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Golubeva, T. S., & Kolos, I. V. (2011). Otchetnost' predpriyatiya v sisteme stoimostno-orientirovanogo upravleniya [Reporting of the enterprise in the system of value-oriented management]. Proceedings from: Yubileyna mezhdunarodna nauchno-prakticheska konferentsiya «Schetovodstvo nauka, praktika, nezavisimost» — Jubilee International Scientific and Practical Conference «Accounting Science, Practice, Independence». (pp. 27—32). Sofia [in Russian].

Hrytsai, O. I. (2018). Vnutrishnia zvitnist pro vytraty na marketynh pidpryiemstva: chynnyky vplyvu ta osoblyvosti formuvannia [Internal reporting on expenses on marketing of the enterprise: factors of influence and peculiarities of formation]. Proceedings from: ХVI Vseukrainska naukova konferentsiia «Rozvytok systemy obliku, analizu ta audytu v Ukraini: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia» — XVI All-Ukrainian Scientific Conference «Development of the Accounting, Analysis and Auditing System in Ukraine: Theory, Methodology, Organization». (pp. 70—72). Kyiv: DP «Inform.-analit. ahenstvo» [in Ukraine].

Humenna, V., Storozhuk, M., & Kondriuk, L. (2016). Sotsialna funktsiia zvitnosti u systemi upravlinnia [Social function of reporting in the management system]. Aktual'nye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire Actual scientific research in the modern world, 11 (19), 60—64 [in Ukraine].

Davletov, V. V. (1999). Reformirovanie buhgalterskogo ucheta i usilenie informacionno-analiticheskih funkcij otchetnosti [Reform of accounting and strengthening the information and analytical functions of reporting]. Extended abstract of candidate’s thesis. Volgograd [in Russian].

Kuzmenko, O. A. (2010). Ekonomicheskaya sushchnost' i funkcii konsolidirovannoj otchetnosti zhilishchno-kommunal'nyh predpriyatij [The economic essence and functions of the consolidated reporting of housing and communal enterprises]. Transportnoe delo Rossii Transport business in Russia, 12, 131—134 [in Russian].

Kupriyanova, L. M. (2010). Funkcii finansovoj otchetnosti i ih rol' v razvitii biznesa [Functions of financial statements and their role in business development]. Obschestvo: politika, ekonomika, pravo Society: politics, economics, law, 3, 19—25 [in Russian].

Malynovskaya, N. V. (2016). Integrirovannaya otchetnost': teoriya, metodologiya i praktika [Integrated reporting: theory, methodology and practice]: Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Nagirska, K. E. (2012). Naukova kontseptsiia upravlinskoi zvitnosti: systemnyi pidkhid do pobudovy i rozvytku [Scientific Concept of Management Reporting: A Systemic Approach to Construction and Development]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU — Collection of scientific works of VNAU, 1 (56), 78—86 [in Ukrainian].

Ozeran, A. V. (2015). Teoriia ta metodolohiia formuvannia finansovoi zvitnosti pidpryiemstva [Theory and methodology of formation of financial statements of the enterprise]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Pozov, A. Kh. (2013). Formuvannia vnutrishnohospodarskoi (upravlinskoi) zvitnosti promyslovykh pidpryiemstv [Formation of internal (managerial) reporting of industrial enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Rozhnova, O. V. (2013). Aktual'nye problemy finansovoj otchetnosti [Actual problems of financial reporting]. Buhgalterskiy uchet v izdatelstve i poligrafii Accounting in publishing and printing, 3, 18—23 [in Russian].

Safonova, F. Yu. (2014). Metodika formirovaniya integrirovannogo otcheta [Method of forming an integrated report]. Candidate’s thesis. Sankt-Peterburg [in Russian].

Sverchkova, O. F. (2012). Metodologiya formirovaniya integracionnoj sistemy individual'noj otchetnosti kommercheskoj organizacii [Methodology of forming an integration system of individual reporting of a commercial organization]. Extended abstract of candidate’s thesis. Shahty [in Russian].

Semenyshena, N. V. (2008). Komunikatyvna ta informatsiino-analitychna funktsii bukhhalterskoi zvitnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Communicative and informational and analytical functions of accounting of agricultural enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Tazhibaev, S. D., Tazhibaeva, A. S., & Tazhibaeva, Zh. S. (2015). Informacionnaya funkciya finansovoj otchetnosti hozyajstvuyushchego sub’ekta [Information function of the financial statements of the economic entity]. Molodoj uchenyj — Young scientist, 21, 483—484 [in Russian].

Kharlamova, O. V. (2016). Metodolohiia formuvannia ta arkhitektonika transparentnoi finansovoi zvitnosti [Methodology of formation and architectonics of transparent financial reporting]. Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Shutenko, N. I. (2007). Finansovyj uchyot i analiz dolgosrochnyh istochnikov finansirovaniya [Financial accounting and analysis of long-term sources of financing]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

The International <IR> Framework. (2013). Retrieved from https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf.


GOST Style Citations


Бондина Н. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособ. / Н. Н. Бондина, И. А. Бондин, Т. В. Зубкова,
И. В. Павлова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 256 с.

Вахрушина М. А. Раскрытие информационной функции отчетности государственных вузов: обоснование необходимости, раскрытие возможности / М. А. Вахрушина, А. А. Толчеева, Н. Д. Князюк // Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях. — 2017. — № 5—6. — С. 75—84.

Гандзюк О. В. Формування облікової звітності як складової інформаційної системи підприємства : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 — бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О. В. Гандзюк. — Тернопіль, 2017. — 277 с.

Голубева Т. С. Отчетность предприятия в системе стоимостно-ориентированого управления / Т. С. Голубева,
И. В. Колос // Счетоводство — наука, практика, независимость : юбилейна Международна научно-практическа конференция 90 години катедра «Счетоводство и анализ» 20 години Съюз на счетоводителите в България 20 април 2010 г., УНСС. — София : университетско издателство «Стопанство», 2011. — С. 27—32.

Грицай О. І. Внутрішня звітність про витрати на маркетинг підприємства: чинники впливу та особливості формування / О. І. Грицай // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХVI Всеукраїнської наукової конференції. — Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2018. —
С. 70—72.

Гуменна В. Соціальна функція звітності у системі управління / В. Гуменна, М. Сторожук, Л. Кондрюк // Актуальные научные исследования в современном мире. — 2016. — Вып. 11 (19). — С. 60—64.

Давлетов В. В. Реформирование бухгалтерского учета и усиление информационно-аналитических функций отчетности : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности»
/ В. В. Давлетов. — Волгоград, 1999. — 22 с.

Кузьменко О. А. Экономическая сущность и функции консолидированной отчетности жилищно-коммунальных предприятий / О. А. Кузьменко //  Транспортное дело России. — 2010. — № 12. — С. 131—134.

Куприянова Л. М. Функции финансовой отчетности и их роль в развитии бизнеса / Л. М. Куприянова // Общество: политика, экономика, право. — 2010. — № 3. — C. 19—25.

Малиновская Н. В. Интегрированная отчетность: теория, методология и практика : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Н. В. Малиновская. — Москва, 2016. — 381 с.

Нагірська К. Є. Наукова концепція управлінської звітності: системний підхід до побудови і розвитку / К. Є. Нагірська  // Збірник наукових праць ВНАУ. Економічні науки. — 2012. — № 1 (56). — С. 78—86.

Озеран А. В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємства : монографія / А. В. Озеран. — Київ : КНЕУ, 2015. — 471 с.

Позов А. Х. Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / А. Х. Позов. — Київ, 2013. — 20 с.

Рожнова О. В. Актуальные проблемы финансовой отчетности / О. В. Рожнова // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. — 2013. — № 3. — С. 18—23.

Сафонова Ф. Ю. Методика формирования интегрированного отче та : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Ф. Ю. Сафонова. — Санкт-Петербург, 2014. — 227 с.

Сверчкова О. Ф. Методология формирования интеграционной системы индивидуальной отчетности коммерческой организации : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / О. Ф. Сверчкова. — Шахты, 2012. — 44 с.

Семенишена Н. В. Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Н. В. Семенишена. — Київ, 2008. — 20 с.

Тажибаев С. Д. Информационная функция финансовой отчетности хозяйствующего субъекта / С. Д. Тажибаев,
А. С. Тажибаева, Ж. С. Тажибаева // Молодой ученый. — 2015. — № 21. — С. 483—484.

Харламова О. В. Методологія формування та архітектоніка транспарентної фінансової звітності : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 — бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О. В. Харламова. — Харків, 2016. — 555 с.

Шутенко Н. И. Финансовый учёт и анализ долгосрочных источников финансирования : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Н. И. Шутенко. — Москва, 2007. — 24 с.

The International <IR> Framework [Electronic resource]. — 2013. — Available at : https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf.

Copyright (c) 2020 M. T. Telovata, K. V. Bezverkhiy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770