DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200529

ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF ENHANCING INNOVATION AND ITS IMPACT ON THE PROSPECTS OF ENGINEERING ENTERPRISES DEVELOPMENT

A. V. Cherep, Z. I. Simanaviciene, O. H. Cherep, P. V. Gudz

Abstract


The indicators of industrial enterprises’ attractiveness for innovation are calculated, the profitabilityratio and asset management are assessedof enterprises PJSC «Zaporizhzhia Electric Locomotive Repair Plant», PJSC «MGT PLANT», PJSC «Zaporizhzhia Tool Plant named after Voikov», PJSC Zaporozhtransformator, Motor Sich JSC, PJSC «Zaporizhzhia Mechanical Plant». The indices of profitability, financial soundness, solvency andasset management of engineering enterprises were analysed. The necessity of shaping an innovation activity strategy to improve all activity lines of engineering enterprises was grounded. The interdependence between the indices of profitability, financial soundness, solvency, asset management and innovative attractiveness of engineering enterprises was established. The possibility and necessity of making informed managerial and strategic decisions were proved in order to overcome the non-productive state given the indicators of innovative attractiveness of engineering enterprises. In the context of modern economy, the factors of external and internal environmentaffect the results of engineering enterprises’ activities. Given the availability of information, its timely processing and analysis, not only will they be able to minimize the impact of risks but also analyse the main problems of economic activity and thelevel of innovation development in order to make appropriate decisions. It is established that attractiveness for innovation provides receipt of financial resources that will allow productionmodernization and, consequently, ensuring competitiveness of enterprises not only in the Zaporizhzhia region but also in Ukraine entirely. The impact of profitability, solvency and enterprises’ attractiveness for innovation is revealed. The measureswere suggested with regard to increasingattractivenessfor innovation of engineering enterprises in the Zaporizhzhia region on the basis of formation of the strategy for their development and giventhe management of profitabilityindicators, solvency ratios and efficiencyindicesof enterprises' assetsutilization.

Keywords


strategy; indices of profitability; financial soundness; solvency; asset management; assessment; innovation; attractiveness

Full Text:

PDF

References


Vinnikova, I. I. & Marchuk, S.V. (2015). Analiz innovatsiinoi aktyvnosti promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy [The analysis of innovation activity of industrial enterprises in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava — Economy and the State, 8, 47—53 [in Ukrainian].

Vodianka, L. D. & Yaskal, I. V. (2012). Synerhetychnyi efekt u diialnosti pidpryiemstv: klasyfikatsiia ta ta pidkhody do otsiniuvannia [Synergetic effect in the activity of enterprises: classification and approaches to evaluation]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky — Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 3, 1, 7—12 [in Ukrainian].

Zemliankin, A. I. & Pidorycheva, I. Yu. (2015). Innovatsiina diialnist u promyslovykh rehionakh Ukrainy: potochnyi stan, tendentsii, vyklyky [Innovation activity in industrial regions of Ukraine: current status, trends, challenges]. Ekonomika promyslovosti — Economy of Industry, 2 (70), 5—19 [in Ukrainian].

Zernyuk, O. V., & Melnykova, V. M. (2014). Otsinka stanu i perspektyvy rozvytku upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva [Assessment of the state and prospects of development of enterprise innovation activity management]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii —Economy. Management. Innovation, 1 (11). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_43 [in Ukrainian].

Zykina, V. O. (2011). Analysis and audit of innovative activity of machine-building enterprises of Zaporizhzhia region [The analysis and audit of innovative activity of the machine-building enterprises of the Zaporozhye district]. Marketynh i menedzhment innovatsii — Marketing and innovation management, 4, 1, 207—214 [in Ukrainian].

Zianko, V. V. (2008). Innovatsiine pidpryiemnytstvo: sutnist, mekhanizmy i formy rozvytku [Innovative entrepreneurship: essence, mechanisms and forms of development]. Vinnytsia: Universum [in Ukrainian].

Zianko, V. V. & Zianko, V. V. (2010). Mekhanizm formuvannia innovatsiinoi stratehii pidpryiemstva [The mechanism of formation of innovative strategy of the enterprise]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu — Actual problems of development of regional economy, 6, 1, 24—30.

Yokhna, M. A., & Stadnyk, V. V. (2005). Ekonomika i orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti [Economics and organization of innovative activity]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia» [in Ukrainian].

Ivashchenko, O. V., & Yezhachenko, Ye. V. (2008). Innovatsiini stratehii ta ekonomichnyi rozvytok [Innovative strategies and economic development]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu — The Economic Bulletin of Donbass, 2 (12), 52—54 [in Ukrainian].

Ravlyk, N. V. (2015). Metodychni zasady doslidzhennia innovatsii na mashynobudivnykh pidpryiemstvakh [Methodical principles of innovation research at machine-building enterprises]. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho — Bulletin of the Kremenchuk National University named after Mikhail Ostrogradsky, 3 (2), 45—52. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2015_3%282%29__9 [in Ukrainian].

Radynskyy, S. M. (2013). Klasyfikatsiia innovatsiinykh stratehii pidpryiemstva [Classification of enterprise innovation strategies]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava — Socio-economic problems and the state, 2 (9), 277—285. Retrieved from http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rsvisp.pdf [in Ukrainian].

Radischuk, T. P. (2015). Modeliuvannia mekhanizmu innovatsiinoi diialnosti v rynkovykh umovakh [Modeling the mechanism of innovation activity in market conditions]. Investytsii: praktyka ta dosvid — Investments: practice and experience, 20, 75—79. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_20_17 [in Ukrainian].

Redko, N. V. (2015). Innovatsiini stratehii upravlinnia pidpryiemstvamy vyrobnytstva bezalkoholnykh napoiv [Innovative strategies for managing non-alcoholic beverages]. Molodyi vchenyi — Young scientist, 2 (17), 26—29. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2%283%29__8 [in Ukrainian].

Rymar, M. V. & Lykun, N. V. (2012). Etapy ta pryntsypy zdiisnennia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva [Stages and principles of innovation activity of the enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» — Bulletin of the National university «Lviv Polytechnic», 725, 360—365 [in Ukrainian].

Rogoza, M. E. & Vergal, K. Y. (2008). Teoretychni aspekty formuvannia modeli stratehichnoho innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Theoretical Aspects of Forming a Model of Strategic Innovative Enterprise Development]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu — Economic Bulletin of the National Mining University, 3, 91—96 [in Ukrainian].

Rozhkov, V. O. (2012). Formuvannia efektyvnykh innovatsiinykh stratehii pidpryiemstv: problemy ta rishennia [Formation of effective innovative strategies of enterprises: problems and solutions]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii — Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 2, 125—130.

Sydorchuk, I. P. (2014). Kryterii ta pokaznyky otsiniuvannia efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia [Criteria and indicators for evaluating the efficiency of innovative activity of machine-building enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky — Scientific Bulletin of the Kherson State University. Series: Economic Sciences, 8, 3, 127—131 [in Ukrainian].

Sydorchuk, I. P. (2016). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv [Organizational and economic mechanism of innovative development of industrial enterprises]. Candidate’s thesis. Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Synytsina, Yu. P., & Aloshyn, A. V. (2014). Orhanizatsiia innovatsiinoi stratehii: mekhanizm, instrumenty i metody menedzhmentu v upravlinni rozvytkom hirnycho-metalurhiinoho kompleksu Ukrainy [Organization of innovation strategy: mechanism, tools and methods of management in the management of development of mining and metallurgical complex of Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky — Global and national problems of economy, 2, 352—356. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/2-2014/69.pdf [in Ukrainian].

Tulpa, I. A., & Sumets, O. M. (2005). Innovatsiini stratehii [Innovation Strategies]. Kharkiv: Studtsentr [in Ukrainian].


GOST Style Citations


Віннікова І. І. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України / І. І. Віннікова,
С. В. Марчук // Економіка та держава. — 2015. — № 18. — С. 47—53.

Водянка Л. Д. Синергетичний ефект у діяльності підприємств: класифікація та та підходи до оцінювання
/ Л. Д. Водянка, І. В. Яскаль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2012. — № 3. —
 Т. 1. — С. 7—12.

Землянкін А. І. Інноваційна діяльність у промислових регіонах України: поточний стан, тенденції, виклики / А. І. Землянкін, І. Ю.  Підоричева // Економіка промисловості. — 2015. — № 2 (70). — С. 5—19.

Зернюк О. В. Оцінка стану і перспективи розвитку управління інноваційною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Зернюк, В. М. Мельникова // Економіка. Управління. Інновації. — 2014. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_43.

Зикіна В. О. Аналіз та аудит інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Запорізького області
/ В. О. Зикіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2011. — № 4. — T. 1. — С. 207—214.

Зянько В. В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку : монографія / В. В. Зянько. — Вінниця : Універсум, 2008.

Зянько В. В. Механізм формування інноваційної стратегії підприємства / В. В. Зянько, В. В. Зянько // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2010. — Вип. 6. — Т. 1. — С. 24— 30.

Йохна Μ. Α. Економіка і організація інноваційної діяльності : навчальний посібник / Μ. Α. Йохна,
В. В. Стадник. — Київ : Видавничий центр «Академія», 2005.

Іващенко О. В. Інноваційні стратегії та економічний розвиток / О. В. Іващенко, Є. В. Єжаченко // Економічний вісник Донбасу. — 2008. — № 2 (12). — С. 52—54.

Равлик Н. В. Методичні засади дослідження інновацій на машинобудівних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. В. Равлик // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. — 2015. —
№ 3 (2). — С. 45—52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2015_3%282%29__9.

Радинський С. Класифікація інноваційних стратегій підприємства [Електронний ресурс] / С. Радинський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 277—285. — Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rsvisp.pdf.

Радіщук Т. П. Моделювання механізму інноваційної діяльності в ринкових умовах / Т. П. Радіщук // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 20. — С. 75—79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_20_17.

Редько Н. В. Інноваційні стратегії управління підприємствами виробництва безалкогольних напоїв [Електронний ресурс] / Н. В. Редько // Молодий вчений. — 2015. — № 2 (3). — С. 26—29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2%283%29__8.

Римар М. В. Етапи та принципи здійснення інноваційної діяльності підприємства / М. В. Римар, Н. В. Ликун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 725. — С. 360—365.

Рогоза М. Є. Теоретичні аспекти формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства
/ М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2008. — № 3. — С. 91—96.

Рожков В. О. Формування ефективних інноваційних стратегії підприємств: проблеми та рішення
/ В. О. Рожков // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2012. — № 2. — С. 125—130.

Сидорчук І. П. Критерії та показники оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудування / І. П.  Сидорчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки.  — 2014. — № 8. — Вип. 3. — С. 127—131.

Сидорчук І. П. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку промислових підприємств :  дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Сидорчук Іванна Петрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 263 с.

Синиціна Ю. П. Організація інноваційної стратегії: механізм, інструменти і методи менеджменту в управлінні розвитком гірничо-металургійного комплексу України [Електронний ресурс] / Ю. П. Синиціна, А. В.  Альошин // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2014. — № 2. — С. 352—356. — Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/2-2014/69.pdf.

Тульпа І. А. Інноваційні стратегії / І. А. Тульпа, О. М. Сумець. — Харків : Студцентр, 2005.
Copyright (c) 2020 A. V. Cherep, Z. I. Simanaviciene, O. H. Cherep, P. V. Gudz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770