DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200663

EXPERIENCE OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN UKRAINIAN COMMUNICATION COMPANIES: SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL APPROACHES

Y. A. Malykhina, O. V. Borodiyenko, O. P. Radkevych, V. O. Radkevych

Abstract


The purpose of the article is analysis of the current trends in the development of the communications and informatization sector of Ukraine; analysis of the trends in consumer behavior of clients of communications companies; analysis of human capital theories and results of customer surveys and identification of companies’ personnel development areas; identification of components of client-oriented model of professional competence development of personnel. Practical output of the results consist of a program of client-oriented development of personnel, which has been tested in 5 companies and which involved more than 700 participants, its goals and stages; and recommendations on effective implementation of such programs for the personnel of communication companies.

It is found out that modern trends of development in the sector of communication and informatization of Ukraine are: an increase in revenues from the provision of services, an increase in the dynamics of revenues from the provision of mobile communications services, changes in the structure of consumption and consumer preferences, intensive introduction of technological innovations, reduction of the number of fixed communication services subscribers, increase the number of consumers of machine-to-machine interaction services, increase the level of market competition. Changes in consumption patterns and consumer preferences have emerged (increased use of mobile Internet (including video content, messaging, online services, electronic administrative services), increased consumers’ demand for converged telecommunications services, machine-to-machine services, and requirements for quality of service.

Based on theoretical analysis (analysis of human capital theories) and customer surveys using the SERVQUAL method, it is found that the content of the development of professional competence of the personnel of the companies in the sphere of communication should cover the content related to the specifics of client behavior, means of strengthening the loyalty of existing customers and preventing their outflow, customer interaction technologies that lead to a high level of satisfaction with the quality of service; the goals of such development are the development of client-orientation of the personnel.

The program of development of client-orientation of the personnel is offered, which covers mastering of materials of distance courses, participation in trainings and post-training support of participants, their self-development. The experience of conducting such programs has made it possible to formulate recommendations for their effective implementation and to ensure effective client-oriented behavior of personnel: the need to use remote interactive learning technologies; ensuring specific organizational and pedagogical conditions — increasing the level of motivation for the continuous development of professional competence; updating the content of professional competence development on the basis of the model of competences; use of blended learning, coaching and simulation technologies; implementation of post-training support of the participants in order to increase the effectiveness of using the acquired skills in a professional context.

Keywords


competitive advantages; personnel development; human capital communication company; training; work-based learning

Full Text:

PDF

References


Borodiienko, O. V. (2017). Teoriia i praktyka rozvytku profesiinoi kompetentnosti kerivnykiv strukturnykh pidrozdiliv pidpryiemstv sfery zviazku [Theory and practice of professional competence development of heads of structural divisions of communications enterprises]. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy [іn Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky. (n. d.). Ofitsiinyi sait [Official website]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [In Ukrainian].

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015). Dopovid pro stan informatyzatsii ta rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini za 2014 rik [Report on the state of information and development of the information society in Ukraine for 2014]. Kyiv [іn Ukrainian].

Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi zviazku ta informatyzatsii. (2019). Zvit pro robotu Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi zviazku ta informatyzatsii za 2018 rik [Report on the work of the National Communications and Informatization Regulatory Commission for 2018]. Retrieved from https://nkrzi.gov.ua/images/news/11/1684/Zvit_za_2018_29032019_new.pdf [in Ukrainian].

Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi zviazku ta informatyzatsii. (2015). Zvit pro robotu Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi zviazku ta informatyzatsii za 2014 rik [Report on the work of the National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization for 2014]. Retrieved from http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/5369/r165_dod_2015-03-24.pdf [in Ukrainian].

Klymenko, N. A. (2019). Analiz konkurentnoho seredovyshcha na rynku fiksovanoho internetu Ukrainy [Analysis of the competitive environment in the fixed Internet market of Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok — Public administration: improvement and development. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/27.pdf [in Ukrainian].

Koval, V. V. (2013). Derzhavne rehuliuvannia olihopolistychnoi struktury rynku telekomunikatsii [State regulation of the oligopolistic structure of the telecommunications market of Ukraine]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo Foreign Trade: Economics, Finance, Law, 1, 134—140 [in Ukrainian].

Kuznietsova, O. V., Slobodianiuk, O. V., & Urikova, O. M. (2015). Sfera telekomunikatsii: sotsialno-ekonomichni problemy vprovadzhennia Internet-posluh u silskykh rehionakh [Sphere of telecommunications: socio-economic problems of implementation of Internet services in rural areas]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky Scientific Bulletin of the Kherson State University. Economic sciences, 14, 71—75 [in Ukrainian].

Liakh, Yu. O., & Kasianova, N. V. (2017). Priorytetni napriamy rozvytku rynku telekomunikatsii Ukrainy [Priority directions of development of the telecommunications market of Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom — Economy and management of the national economy, 7, 54—59 [in Ukrainian].

Momot, V. E. (2014). Vliyanie global’nogo razvitiya telekommunikacij i informacionnyh tekhnologij na processy demokratizacii i stanovleniya grazhdanskogo obshchestva [Influence of global development of telecommunications and information technologies on processes of democratization and formation of civil society]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku European vector of economic development, 2, 140—150 [in Russian].

Orlov, V. M., & Huzenko, Ya. O. (2016). Problemy rozvytku suchasnoho pidpryiemstva [Problems of development of modern enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu — Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, 7, 149—152 [In Ukrainian].

Рiliushenko, V. L., & Arakelova, I. O. (2013). Stratehiia innovatsiinoho upravlinnia sferoiu posluh na osnovi marketynhovoho pidkhodu [Strategy of Service Management Innovation Based on a Marketing Approach]. Marketynh i menedzhment innovatsii — Marketing and Management of Innovation, 4, 133—142 [in Ukrainian].

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2017). Pro zatverdzhennia serednostrokovoho planu priorytetnykh dii Uriadu do 2020 roku ta planu priorytetnykh dii Uriadu na 2017 rik [On approval of the mid-term plan of priority actions of the Government until 2020 and the plan of priority actions of the Government for 2017]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-р [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (n. d.). Pro telekomunikatsii: Zakon vid 18.11.2003 № 1280-IV, z popravkamy vid 06.11.2016, potochna redaktsiia vid 18.12.2017 [On telecommunications: Law of 18.11.2003 № 1280-IV, as amended on 06.11.2016, current version as of 18.12.2017]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/1280-15 [in Ukrainian].

Batіshev, Ya. (Ed.). (1997). Professional’naya pedagogika rofessional pedagogy]. Moscow: Profobrazovanie [in Russian].

Soldatenko, O. (2018). Informatsiinyi prostir u merezhi internet: pravove rehuliuvannia ta kontrol [Information space in the Internet: legal regulation and control ]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo Entrepreneurship, Economy and Law, 5, 134—140 [in Ukrainian].

Stankevych, I. V., & Tiharieva, V. A. (2016). Analiz i prohnozuvannia rozvytku sfery zviazku ta informatyzatsii Ukrainy [Analysis and forecasting of the development of the sphere of communication and informatization of Ukraine: opportunities and threats]. Ekonomika ta derzhava — Economics and State, 1, 69—77 [In Ukrainian].

Derzhkomstat Ukrainy. (2016). Statystychnyi biuleten. Stan i rozvytok zviazku v Ukraini za 2015 rik [Statistical bulletin. Communication status and development in Ukraine in 2015]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publinform_u.htm [in Ukrainian].

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. (2017). Tsili staloho rozvytku: Ukraina: Natsionalna dopovid [Sustainable Development Goals: Ukraine: National Report]. Retrieved from http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf [in Ukrainian].

Тsunder, O. E. (2016). Analiz i perspektyvy rozvytku konkurentospromozhnosti posluh telekomunikatsiinykh operatoriv v Ukraini [Analysis and prospects of development of competitiveness of services of telecommunication operators in Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu — Bulletin of the Khmelnitsky National University, 1, 276—280 [in Ukrainian].

Becker, G. S. (1975). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. New York: National Bureau of Economic Research.

Borodiyenko, O. (2019). Theoretical foundations of professional competence development of managers within intra-firm training: the case of Ukrainian communication companies. Education: Modern Discourses, 2, 63—69. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-7.

Capra, F. A. (1993). Systems Approach to the Emerging Paradigm. The New Paradigm in Business. New York: Tarcher / Perigee Books.

Collins, J., Parras, & Purpose, J. (1993). Mission and Vision. The New Paradigm in Business. New York: Tarcher / Perigee Books.

European Commission. (2012). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Rethinking Education: Investing in Skills for Better Socio-Economic Outcomes. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN.

Denison, D. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness. New York: John Wiley & Sons.

Denison, D. R. (1984). Bringing Corporate Culture To the Bottom Line. Retrieved from https://www.denisonconsulting.com/sites/default/files/documents/ resources/denison-1984-culture-bottom-line_0.pdf.

Fiedler, F. (1971). Validation and extension of the contingency model of leadership effectiveness. Psychological Bulletin, 76, 128—148.

Global telecommunications study 2019, Accelerating the intelligent enterprise. (n. d.). Ernst and Young. Retrieved from https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-accelerating-the-intelligent-enterprise/$FILE/ey-accelerating-the-intelligent-enterprise.pdf.

Global telecommunications study: navigating the road to 2020. (n. d.). Ernst and Young. Retrieved from https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-telecommunications-study-navigating-the-road-to-2020/%24FILE/ey-global-telecommunications-study-navigating-the-road-to-2020.pdf.

Graen, G., Alvares, X., Orris, J., & Marletta, J. (1970). Contingency model of leadership effectiveness: Antecedent and evidential results. Psychological Bulletin, 74, 285—296.

International Telecommunication Union. (2019). Measuring digital development. Facts and figures 2019. Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf.

International Telecommunication Union. (2015). Measuring the Information Society Report 2015. Geneva, Switzerland: Place des Nations.

Mincer, J. (1975). Education, Experience, and the Distribution of Earnings: an Owerview. National Bureau of Economic Research. Education, Income and Human Behavior, 1, 73—93.

Ostenberg, R. V. (1993). A New Kind of Company with a New Kind of Thinking. The New Paradigm in Business. New York: Tarcher / Perigee Books.

Radkevych, V. (2019). A scientific pedagogical analysis of vocational education and training reforms during the early years of ukraine’s independence (1991—2000). Professional pedagogics, 1 (19). doi:10.32835/2223-5752.2019.19.

Ray, M. (1993). What is a new Paradigm in Business? The New Paradigm in Business. New York: Tarcher / Perigee Books.

Shults, T. W. (1961). Investment in Human Capital. American Economic Review, 51, 1—17.

Technology, Media and Telecommunications predictions. (2019). Retrieved from https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/tmt-predictions-2019.html.

European Comission. (2010). The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011—2020. Communiqué of the European Ministers for Vocational Education and Training, the European Social Partners and the European Commission, meeting in Bruges on 7 December 2010 to review the strategic approach and priorities of the Copenhagen process for 2011—2020. Retrieved from http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf.

World Bank Group, International Telecommunication Union. (2018). The Little Data Book on Information and Communication Technology. Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/ldb/LDB_ICT_2018.pdf.

Toffler, A. (1985). The Adaptive Corporation. Aidershot: Gower.

Ernst & Young Global Telecommunications Center. (2014). Top 10 Risks for Telecommunication 2014. Retrieved from http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Top_10_risks_in_telecommunications_2014/$File/EY-top-10-risks-in-telecommunications-2014.pdf.


GOST Style Citations


Бородієнко О. В. Теорія і практика розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку : монографія / О. В. Бородієнко. — Київ : ІПТО НАПН України, 2017. — 422 с.

Державна служба статистики : офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Доповідь про стан інформатизації та розвитку інформаційного суспільства в Україні за 2014 рік / Кабінет Міністрів України. — Київ, 2015. — 138 с.

Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2018 рік [Електронний ресурс] / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. — 2019. — Режим доступу : https://nkrzi.gov.ua/images/news/11/1684/Zvit_za_2018_29032019_new.pdf.

Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2014 рік [Електронний ресурс] / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. — 2015. — Режим доступу : http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/5369/r165_dod_2015-03-24.pdf.

Клименко Н. А. Аналіз конкурентного середовища на ринку фіксованого інтернету України [Електронний рессурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2019. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/27.pdf.

Коваль В. В. Державне регулювання олігополістичної структури ринку телекомунікацій України / В. В. Коваль // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2013. — № 1. — С. 134—140.

Кузнєцова О. В. Сфера телекомунікацій: соціально-економічні проблеми впровадження Інтернет-послуг у сільських регіонах / О. В. Кузнєцова, О. В. Слободянюк, О. М. Урікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. — 2015. — № 14. — С. 71—75.

Лях Ю. О. Пріоритетні напрями розвитку ринку телекомунікацій України / Ю. О. Лях, Н. В. Касьянова // Економіка та управління національним господарством. — 2017. — № 7. — С. 54—59.

Момот В. Е. Влияние глобального развития телекоммуникаций и информационных технологий на процессы демократизации и становления гражданского общества / В. Е. Момот // Європейський вектор економічного розвитку. — 2014. — № 2. — С. 140—150.

Орлов В. М. Проблеми розвитку сучасного підприємства / В. М. Орлов, Я. О. Гузенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2016. — № 7. — С. 149—152.

Пілюшенко В. Л. Стратегія інноваційного управління сферою послуг на основі маркетингового підходу / В. Л. Пілюшенко, І. О. Аракелова // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2013. — № 4. — С. 133—142.

Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. — 2017. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-р.

Про телекомунікації : Закон від 18.11.2003 № 1280-IV, з поправками від 06.11.2016, поточна редакція від 18.12.2017 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/1280-15.

Профессиональная педагогика : учеб. пособие / ред. С. Я. Батышев. — Москва : Профобразование, 1997. — 512 с.

Солдатенко О. Інформаційний простір у мережі інтернет: правове регулювання та контроль / О. Солдатенко // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 5. — С. 134—140.

Станкевич І. В. Аналіз і прогнозування розвитку сфери зв’язку та інформатизації України: можливості та загрози / І. В. Станкевич, В. А. Тігарєва // Економiка та держава. — 2016. — № 1. — С. 69—77.

Стан і розвиток зв’язку в Україні за 2015 рік : стат. бюлетень [Електронний ресурс] / Держкомстат України. — 2016. —Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publinform_u.htm.

Цілі сталого розвитку: Україна : Національна доповідь [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. — 2017. — Режим доступу : http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf.  

Цундер О. Е. Аналіз і перспективи розвитку конкурентоспроможності послуг телекомунікаційних операторів в Україні / О. Е. Цундер // Вісник Хмельницького національного університету. — 2016. — № 1. — С. 276—280.

Becker G. S. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education / G. S. Becker. — The Second edition. — New York : National Bureau of Economic Research, 1975. — 252 p.

Borodiyenko O. Theoretical foundations of professional competence development of managers within intra-firm training: the case of Ukrainian communication companies / O. Borodiyenko // Education: Modern Discourses. — 2019. — № 2. — С. 63—69. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-7.

Capra F. A. Systems Approach to the Emerging Paradigm / F. A. Capra // The New Paradigm in Business. Tarcher / Perigee Books. — New York, 1993. — Р. 230—238.

Collins J. Mission and Vision / J. Collins, P. J. Purpose // The New Paradigm in Business Tarcher / Perigee Books. — New York, 1993. — Р. 82—90.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Rethinking Education: Investing in Skills for Better Socio-Economic Outcomes [Electronic resource] / European Commission. — 2012. — Available at : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN.

Denison D. Corporate culture and organizational effectiveness / D. Denison // New York : John Wiley & Sons, 1990. — 267 р.

Denison D. R. Bringing Corporate Culture To the Bottom Line [Electronic resource] / D. R. Denison. — 1984. — Available at : https://www.denisonconsulting.com/sites/default/files/documents/resources/denison-1984-culture-bottom-line_0.pdf.

Fiedler F. Validation and extension of the contingency model of leadership effectiveness / F. Fiedler // Psychological Bulletin. — 1971. — № 76. — Р. 128—148.

Global telecommunications study 2019, Accelerating the intelligent enterprise [Electronic resource] // Ernst and Young. — Available at : https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-accelerating-the-intelligent-enterprise/$FILE/ey-accelerating-the-intelligent-enterprise.pdf.

Global telecommunications study: navigating the road to 2020 [Electronic resource] // Ernst and Young. — Available at : https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-telecommunications-study-navigating-the-road-to-2020/%24FILE/ey-global-telecommunications-study-navigating-the-road-to-2020.pdf.

Graen G. Contingency model of leadership effectiveness: Antecedent and evidential results / G. Graen, X. Alvares, J. Orris, J. Marletta // Psychological Bulletin. — 1970. — № 74. — Р. 285—296.

Measuring digital development. Facts and figures 2019 [Electronic resource] / International Telecommunication Union. — 2019. — Available at : https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf.

Measuring the Information Society Report 2015 [Electronic resource] / International Telecommunication Union. — Geneva, Switzerland : Place des Nations, 2015. — 252 р.

Mincer J. Education, Experience, and the Distribution of Earnings: an Owerview / J. Mincer // Education, Income and Human Behavior / National Bureau of Economic Research. — 1975. — № 1. — Р. 73—93.

Ostenberg R. V. A New Kind of Company with a New Kind of Thinking / R. V. Ostenberg // The New Paradigm in Business. —New York : Tarcher / Perigee Books, 1993. — Р. 67—72.

Radkevych V. A scientific pedagogical analysis of vocational education and training reforms during the early years of ukraine’s independence (1991—2000) / V. Radkevych // Professional pedagogics. — 2019. — № 1 (19). doi:10.32835/2223-5752.2019.19.

Ray M. What is a new Paradigm in Business? / M. Ray // The New Paradigm in Business. — New York : Tarcher / Perigee Books, 1993. — Р. 1—13.

Shults T. W. Investment in Human Capital / T. W. Shults // American Economic Review. — 1961. — № 51. — Р. 1—17.

Technology, Media and Telecommunications predictions [Electronic resource] // Deloitte. — 2019 — Available at : https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/tmt-predictions-2019.html.

The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011—2020. Communiqué of the European Ministers for Vocational Education and Training, the European Social Partners and the European Commission, meeting in Bruges on 7 December 2010 to review the strategic approach and priorities of the Copenhagen process for 2011—2020 [Electronic resource] / European Comission. — 2010. — Available at : http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf.

The Little Data Book on Information and Communication Technology [Electronic resource] / World Bank Group, International Telecommunication Union. — 2018. — Available at : https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/ldb/LDB_ICT_2018.pdf.

Toffler A. The Adaptive Corporation / A. Toffler. — Aidershot : Gower, 1985. 

Top 10 Risks for Telecommunication 2014 [Electronic resource] / Ernst & Young Global Telecommunications Center. — 2014. — Available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Top_10_risks_in_telecommunications_2014/$File/EY-top-10-risks-in-telecommunications-2014.pdf.

Copyright (c) 2020 Y. A. Malykhina, O. V. Borodiyenko, O. P. Radkevych, V. O. Radkevych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770