IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE IMPACT OF PUBLIC GOVERNANCE ON ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Authors

  • L. Akimova National University of Water and Environmental Engineering
  • O. Akimov Interregional Academy of Personnel Management
  • I. Mihus «KROK» University
  • Ya. Koval «KROK» University
  • V. Dmitrenko Cherkasy Institute of Fire Safety named after the Heroes of Chernobyl

DOI:

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.221969

Keywords:

evaluation, public administration, economic security, state, methodological approach

Abstract

Ensuring economic security is a guarantee of independence and autonomy of the state, an integral condition for stability and effective functioning of society. Given the development of the world economy, ensuring the economic security of Ukraine, which is the basis of national security, is becoming an increasingly urgent problem. The formation of the system of economic security of Ukraine takes place in the conditions of economic globalization, which can not but affect the national interests and trends of socio-economic development of the country. It is to address this result that the issue of regulating the role and place of economic security in the general system of public administration mechanisms in Ukraine arises. In today’s realities there is a negative trend of increasing influence of external and internal threats on the activities of the state and its management. The modern concept of state development provides a single set of requirements for its institutions: openness of legal and economic systems; transparency of the mechanism of public administration, its economic, legal and information support; protection of economic interests of the state, social protection of life and health of the population, etc. Improving the management of economic processes in the state should begin with the development of a clear procedure and mechanisms for identifying and neutralizing threats in the system, which will contribute to the development of effective economic policy, state control over the socio-economic system, objective prioritization of economic reform, etc. Assessment of the current state of economic regulation has revealed that the main energy of the executive branch is spent not on overcoming the causes that provoke illegitimate phenomena, but on combating their consequences, so it requires the development of effective mechanisms for public administration of economic security.

Author Biographies

L. Akimova, National University of Water and Environmental Engineering

Doctor of Science in Public Administration, Аssociate Professor

O. Akimov, Interregional Academy of Personnel Management

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Honored economist of Ukraine, Professor of Public Administration Department

I. Mihus, «KROK» University

Doctor of Economics, Professor, Professor of Financial and Economic Security Department

Ya. Koval, «KROK» University

Ph. D. of Science in Public Administration, Аssociate Professor of Financial and Economic Security Department

V. Dmitrenko, Cherkasy Institute of Fire Safety named after the Heroes of Chernobyl

Ph. D. in Economics, Professor

References

Natsionalnyi bank Ukrainy. (2020). Ofitsiinyi sait [Official site]. Retrieved from https://bank.gov.ua.

Ministerstvo finansiv Ukrany. (2020). Ofitsiinyi sait [Official site]. Retrieved from https://mof.gov.ua/uk.

Ukraina u hlobalnykh reitynhakh [Ukraine in global rankings]. (2020). Ofitsiinyi sait [Official site]. Retrieved from https://voxukraine.org/longreads/ratings/index.html.

Mykolaichuk, M. M. (2008). Otsiniuvannia sotsialno-ekonomichnykh dosiahnen rehioniv z pozytsii staloho rozvytku [Evaluation of socio-economic achievements of the regions from the standpoint of sustainable development]. Ekonomika ta derzhava — Economy and state, 10, 61—63 [in Ukrainian].

Mihus, I. P., & Minenko, M. V. (2014). Tinova ekonomika i ekonomichna bezpeka: politychni aspekty problem [Shadow economy and economic security: political aspects of the problem]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Ekonomichni nauky — Bulletin of Cherkasy University. Economic sciences, 12 (305), 67—71 [in Ukrainian].

Fedorchak, O. V. (2008). Klasyfikatsiia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia [Classification of mechanisms of public administration]. Demokratychne vriaduvannia — Democratic governance, 1. Retrieved from http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/O_Fedorchak.pdf [in Ukrainian].

Koval, Y., Mihus, I., Haman, P., & Andriyenko, M. (2019). The state of economic security of Ukrainian banking institutions and the effect of economic reforms on formation of anti-crisis measures. Financial credit activity: problems of theory and practice, 2 (29), 32—43. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171997.

Liashenko, O. M., Pohorelov, Yu. S., & Bezbozhnyi, V. L. (2010). Systema ekonomichnoi bezpeky derzhavy: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [System of economic security of the state: state, region, enterprise]. Luhansk [in Ukrainian].

Koval, Ya. S., Mihus, I. P., & Karpova, K. V. (2017). Vazheli derzhavnoho antykryzovoho rehuliuvannia bankivskykh ustanov z tochky zoru vynyknennia kryzovykh yavyshch [Levers of state anti-crisis regulation of banking institutions in terms of the emergence of crisis phenomena]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok — Public Administration: Improvement and Development, 8. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108 [in Ukrainian].

Akimova, L. M. (2018). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu Ukrainy: analiz chynnykiv vplyvu systematyzovanykh za okremymy sferamy yii rozvytku [Mechanisms of state management of economic security of Ukraine: analysis of factors of influence systematized by certain areas of its development]. Aspekty publichnoho upravlinnia — Aspects of Public Administration, Vol. 6, 6—7, 5—11 [in Ukrainian].

Mihus, I. P., Andriienko, V. M., & Koval, Ya. S. (2017). Mizhnarodnyi dosvid formuvannia derzhavnoi polityky u sferi zabezpechennia finansovoi bezpeky yak skladovoi natsionalnoi bezpeky [International experience in shaping state policy in the field of financial security as a component of national security]. Demokratychne vriaduvannia — Democratic governance, Vol. 20. Retrieved from http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/index.html [in Ukrainian].

Zheliuk, T. L. (2014). Efektyvnist ekonomichnoi polityky v umovakh nestabilnoho seredovyshcha [The effectiveness of economic policy in an unstable environment]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu — Bulletin of Ternopil National Economic University, 1, 7—22 [in Ukrainian].

Mazurok, P. (2004). Sotsialno-ekonomichnyi mekhanizm instytutsionalnykh peretvoren u rehuliuvanni dokhodiv i yoho vplyv na riven yakosti zhyttia naselennia Ukrainy [Socio-economic mechanism of institutional transformations in income regulation and its impact on the quality of life of the population of Ukraine]. Bankivska sprava — Banking, 6, 56—67 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (2018). Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy № 912-IX vid 24.10.2020 [On the national security of Ukraine: Law of Ukraine № 912-IX of 24.10.2020]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 31. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (2013). Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy vid № 1277 vid 29.10.2013 [On approval of Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine: Law of Ukraine of №1277 of 29.10.2013]. Zakonodavstvo Ukrainy — Legislation of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text [in Ukrainian].

Zahorskyi, V. S. Lipentsev, A. V., Yurystovska, N. Ya., Mazii, N. H., & Akimov, O. O. (2019). Finansovo-upravlinski aspekty rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Financial and managerial aspects of small business development in Ukraine]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky — Financial and credit activities: problems of theory and practice, 3 (30), 351—360 [in Ukrainian].

Liubkina, O., Murovana, T., Magomedova A., Siskos, E., & Akimova, L. (2019). Financial Instruments of Stimulating Innovative Activities of Enterprises and Their Improvements. Marketing and Management of Innovations, 4, 336—352. https://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-26.

Akimova, L. M., Akimov, O. O., & Liakhovych, O. O. (2017). Derzhavne rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti [State regulation of foreign economic activity]. Naukovyi visnyk Polissia — Scientific Bulletin of Polissya, 4 (12), 98—103 [in Ukrainian].

Yakymchuk, A. Yu., Akimova, L. M., & Simchuk, T. O. (2017). Prykladnyi proektnyi pidkhid u natsionalnii ekonomitsi: praktychni aspekty [Applied design approach in the national economy: practical aspects]. Naukovyi visnyk Polissia — Scientific Bulletin of Polissya, 2 (10), 170—177 [in Ukrainian].

Yakymchuk, A. Yu., Valiukh, A. M., & Akimova, L. M. (2017). Rehionalna innovatsiina ekonomika: aspekty ekonomichnoho rozvytku [Regional innovation economy: aspects of economic development]. Naukovyi visnyk Polissia — Scientific Bulletin of Polissya, 3 (11), 170—177 [in Ukrainian].

Yakymchuk, A. Yu., Akimov, O. O., & Semenova, Yu. M. (2017). Doslidzhennia osnovnykh tendentsii zaluchennia vodnykh resursiv u hospodarskyi oborot [Research of the main tendencies of attraction of water resources in economic turnover]. Naukovyi visnyk Polissia — Scientific Bulletin of Polissya, 1 (9), 70—75. https://doi.org/https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-2-1(9)-70-75">10.25140/2410-9576-2017-2-1(9)-70-75 [in Ukrainian].

Akimova, L. M., Osadcha, O. O., & Akimov, O. O. (2018). Udoskonalennia orhanizatsii obliku za dopomohoiu tekhnolohii benchmarkinhu [Improving the organization of accounting using benchmarking technology]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky — Financial and credit activities: problems of theory and practice, 1 (24), 64—70. https://doi.org/https://doi.org/10.18371/FCAPTP.V1I24.128340">10.18371/FCAPTP.V1I24.128340 [in Ukrainian].

Harafonova, О. I., Zhosan, G. V., & Akimova, L. M. (2017). The substantiation of the strategy of social responsibility of the enterprise with the aim of providing efficiency of its activities. Scientific journal Marketing and management of innovations, (3), 267—279.

Kalyayev, A., Efimov, G., Motornyy, V., Dzianyy, R., & Akimova, L. (2019) Global security governance: Conceptual approaches and practical imperatives. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020.

Mishchuk, H., Bilan, S., Yurchyk, H., Akimova, L., & Navickas, M. (2020). Impact of the shadow economy on social safety: The experience of Ukraine. Economics and Sociology, 13 (2), 289—303. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-2/19.

Kostiukevych, R., Mishchuk, H., Zhidebekkyzy, A., Nakonieczny, J., & Akimov, O. (2020). The impact of European integration processes on the investment potential and institutional maturity of rural communities. Economics and Sociology, 13 (3), 46—63. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-3/3.

Andros S., Akimova L., Butkevich O. (2020) https://publons.com/publon/32877862/">Innovations in management of banks deposit portfolio: structure of customer deposit. Marketing and Management of Innovations, 2, 206—220. https://doi.org/https://doi.org/10.21272/MMI.2020.2-15">10.21272/MMI.2020.2-15

Akimova, L. M., Reinska, V. B., Akimov, O. O., & Karpa, M. I. (2018). Podatkovi pilhy ta yikh vplyv na investytsii v Ukraini [Tax benefits and their impact on investment in Ukraine]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky — Financial and credit activities: problems of theory and practice, 3 (26), 91—101 [in Ukrainian].

Bilan, Yu., Mishchuk, H., Samoliuk, N., & Mishchuk, V. (2020). Gender discrimination and its links with compensations and benefits practices in enterprises. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8 (3), 189—204. https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080311

Bilan, S., Mishchuk, H., Samoliuk, N., & Ostasz, G. (2019). Effectiveness of Social Dialogue in the System of Sustainable Economic Development Factors. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2020: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage.

Bilan, S., Mishchuk, H., Bilan, Y. & Mishchuk, V. (2019). Empirical Study of Migration Caused by Well-being in Living and Working Environment. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2020: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage.

Bilan, Yu., Mishchuk, H., Roshchyk, I., & Kmecova, I. (2020). Analysis of Intellectual Potential and its Impact on the Social and Economic Development of European Countries. Journal of Competitiveness, 1, 22—38. https://doi.org/10.7441/joc.2020.01.02

Bilan, Yu., Mishchuk, H., Samoliuk, N., & Yurchyk, H. (2020). Impact of Income Distribution on Social and Economic Well-Being of the State. Sustainability, 12 (1), 429. https://doi.org/10.3390/su12010429.

Downloads

Published

2020-12-24

Issue

Section

The models and process technology of the financial information