DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i15.25046

Information and analytical evaluation of financial security indices of commercial bank by interval mathematics

В. Ю. Дубницький, А. М. Кобилін

Abstract


This article describes how you can set up a specialized software calculator, designed to calculate in intenvalnomu form factors that determine the degree of safety to the bank. With the integrated calculator and integral calculation is an example of determining the degree of safety to the bank.

Keywords


bank; financial security; interval computation interval calculator

References


Побережный С.Н. Модели и методы обеспечения банковской безопасности/ С.Н. Побережный, Б.А. Дадашеву, А.Л. Пластун.-Сумы: ГВУЗ «УАБД НБУ», 2010.-239с

Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти / Кочетков В.М.- К.: КНЕУ, 2002. - 256 с.

Хил Лафуенте А.М Финансовый анализ в условиях неопределённости./ А.М Хил Лафуенте.-Мн.: Технологія.1998.-150с.

Алефельд Г, Херцбергер Ю. Введение в интервальные вычисления / Алефельд Г, Ю. Херцбергер – М.: Мир, 1987. – 259с

Алтунин А.Е. Семухин М.В.,Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях/А.Е.Алтунин, Семухин М.В.- Тюмень: Изд. ТГУ, 2000. 352 с.

В.Ю. Дубницький, Кобилін А.М.. Визначення ефективності банківських операцій в умовах нестохастичної невизначеності / В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін // Вісник НБУ.-2006.- №4 (122), С.54-55.

Дубницкий В.Ю., Кобылин А.М.. Интервальное вычисление эффективности конверсионных банковских операций и операций с ценными бумагами/Ю.В. Дубницкий, А.М. Кобылин// Бизнес-информ.-2005.- №9.-№ 9-10.-С.71-4-76.

Дубницький В.Ю., Кобилін А.М.. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №33427 «Спеціалізований програмний калькулятор «Інтервал-Д» Авторські майнові права належать Університету банківської справи Національного) банку України. Дата реєстрації 25.05.2010.

Дубницький В.Ю., Кобилін А.М Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №35350 «Спеціалізований програмний калькулятор «Інтервал-ОПН» Авторські майнові права належать Університету банківської справи Національного банку України. Дата реєстрації 13.10.2010.

Poberezhnyi S. N., Dаdаshevu B.A., Plаstun A.L. (2010). Modeli y metody obespecheniya bаnkovskoy bezopаsnosti.Sumy: GVUZ «UABD NBU».

Kochetkov V. M. (2002). Zаbezpechennya finаnsovoi stiykosti suchаsnoho komertsiynoho bаnku: teoretyko-metodolohichni аspekty. Kyiv: KNEU.

Khil Lаfuente A. M (1998). Finаnsovyi аnаliz v usloviakh neopredelenosti. Mn: Tekhnolohiya.

Alefeld G., Khertsberger Yu. (1987). Vvedenie v intervаlnye vychislenia. Moskva: Mir.

Altunin A. E., Semukhin M. V. (2000). Modeli i аlhoritmy prinyatia reshenii v nechetkikh usloviakh. Tumen: Yzd. THU.

Dubnytskyi V. Yu., Kobylin A. M. (2006). Vyznаchenya efektyvnosti bаnkivskykh operаtsii v umovаkh nestokhаstychnoi nevyznаchenosti. Visnyk NBU, 4(122), 54-55.

Dubnitskii V.Y., Kobylyn A.M. (2005). Intervаlnoe vychislenie efektivnosti konversionykh bаnkovskikh operаtsyi i operаtsii s tsenymi bumаhаmi. Biznes-inform, 9, 71-76.

Dubnytskyi V. Yu., Kobylin A. M. Svidotstvo pro reyestrаtsiyu аvtorskoho prаvа nа tvir №33427 «Spetsiаlizovаnyi prohrаmnyi kаlkulyator «Intervаl-D» Avtorski mаynovi prаvа nаlezhаt Universytetu bаnkivskoi sprаvy Nаtsionаlnoho bаnku Ukrаiny. Dаtа reestrаtsii 25.05.2010.

Dubnytskyi V. Yu., Kobylin A. M Svidotstvo pro reyestrаtsiyu аvtorskoho prаvа nа tvir №35350 «Spetsiаlizovаnyi prohrаmnyi kаlkulyator «Intervаl-OPN» Avtorski mаynovi prаvа nаlezhаt Universytetu bаnkivskoyi sprаvy Nаtsionаlnoho bаnku Ukrаiny. Dаtа reyestrаtsiyi 13.10.2010.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 В. Ю. Дубницький, А. М. Кобилін

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770