DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i15.25053

Clarification of economic substance of state financial control in Ukraine

Г. М. Азаренкова

Abstract


This paper analyzes the existing views of scientists distinguishing species, forms and methods of state control. The author vision of separation of species, forms and methods of state control. Specified economic substance of state financial control in Ukraine.

Keywords


state financial control; economic content; shape; form, method

References


Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та контролінгу: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2007. – 240 с.

Бардаш С. Щодо побудови базової класифікаційної моделі господарського контролю // Вісник КНТЕУ.– 2009.– №2. – С. 66–71.

Бариніна-Закірова М.В. Нотатки про методи урядового фінансового контролю // Фінансовий контроль.– 2005.– №1. – С. 53–59.

Бєлобжецкий И. А. Финансовый контроль и новыйхозяйственный механизм / И. А. Бєлобжецкий. — М. : Финансы и статистика, 1989. — 256 с.

Білуха М. Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підручник / М. Т. Білуха, Т. В. Микитенко. — К.: Укр. акад. оригінальних ідей, 2005. — 888 с.

Бодюк А.В. Методи фінансового контролю // Фінансовий контроль.– 2005.– №1. – С. 50–53.

Бондаренко А.І. Принципи здійснення державного фінансового контролю // Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку. Випуск 2(33), 2011, с. 16-22

Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко НІ. Контроль і ревізія. Вид. 2-е, доп. і перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит".- Житомир: ЖІТІ, 2000.- 512 с.

Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник/ О.Д.Василик, К.В.Павлюк. - К.: НІОС, 2002. - 608 с.

Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. –448 с.

Глущенко В. В., Хмельков А. В. Фінансовий контроль в Україні: вектори розвитку// “Фінанси України” № 6 за 2012 р. -С. 97–103

Гулько В.В. Модернізація державного фінансового контролю відповідно до європейської практики // Актуальні проблеми економіки. № 1. - 2011. - - С. 199-204.

Дмитренко Г. В. Концептуально-методологічні та історичні основи організації і здійснення державного фінансового контролю / Дмитренко Г. В. – К. : АДЕФ – Україна, 2009. – 160 с.

Дрозд І. К. Державний фінансовий контроль : [навч. посіб.] / І. К. Дрозд, В. О. Шевчук. — К. : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2007. — 304 с.

Дудко В. П. Державний фінансовий контроль : підручник / В. П. Дудко. — 2-ге вид., перероб. та допов. — Чернівці : Прут, 2008. — 624 с.

Есманов О.М. Реформування системи державного фінансового контролю в Україні // Бізнес-інформ, 2012. - №12. – с. 32-34.

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — К. : Знання, 2007. — 1072 с.

Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі управління / Калюга Є. В. –К. : Ельга, Ніка-центр, 2007. – 360 с.

Катроша Л. В. Основні функції державного фінансового контролю в контексті реалізації мети державних закупівель// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 35. — С. 285-289.

Коваленко Ю.М. Скуратівська І.А. державний фінансовий контроль: сутність і призначення // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка і право), № 2(57), 2012. – с. 74-79

Костюкова О.В. Місце та роль державного фінансового аудиту як форми державного фінансового контролю / С.О. Левицька, О.В. Костюкова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – С. 131–135

Крамаровский Л. М. Ревизия и контроль / Л. М. Крамаровский. — М. : Финансы, 1976. — 232 с.

Лиско Н.А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні //Актуальні проблеми економіки №5 (119), 2011, с. 42-47

Ловінська Л.Г., Стефанюк І.Б. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні: Монографія. – К.: НДФІ, 2006. – 240 с.

Нагребельний В.П., Чернадчук В.А. Фінансове право України: Навч. посібник. – Суми, 2004. – 359 с.

Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

Пальцун И.Н., Дудник А.И. Государственный финансовый контроль в Украине: сущность и тенденции развития// Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education 2012.- с.67-73

Пожар Т. О. Роль фінансово-економічних методів державного фінансового контролю у забезпеченні бюджетної дисципліни / Т. О. Пожар // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8 (122). – С. 327–333.

Рубан Н.І. Концептуальні засади контролю за виконанням бюджетної програми // Фінанси України.– 2006.– №8. – С. 6–12.

Савченко Л. А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні : монографія / Л. А. Савченко. — Ірпінь : Акад. держ. податк. служби України, 2001. — 407 с.

Свінціцький Е.М. Сутність та значення фінансового контролю у здійсненні фінансової діяльності держави /Е.М. Свінціцький// Наше право. – 2012.– № 4,4.3 ., 2011 р.- с. 14-19

Стефанюк І.Б. Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в Україні:Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Наук.-дослід. фінанс. ін-т при М-ві фінансів України.– К., 2002. – 16 с.

Фурман І.В., Сивак Б.В., Покотило ЮБ.І. Проблеми підвищення ефективності здійснення державного фінансового контролю в Україні // Збірник наукових праць ВНАУ, №2 (64), 2012. –с. 198-202

Шевчук О.А., Копотієнко Т.Ю. Реформування органів державного фінансового контролю України в умовах євроінтеграції // Економічний часопис – ХХІ, № 5- 6(1), 2013, с. 53-55.

Bаzаs M. F. (2007). Teoretyko-metodolohichni zаsаdy vnutrishnohospodаrskoho (uprаvlinskoho) obliku tа kontrolinhu. - Kyiv: MAUP.

Bаrdаsh S. (2009). Shchodo pobudovy bаzovoi klаsyfikаtsiynoi modeli hospodаrskoho kontrolu. Visnyk KNTEU, 2, 66-71.

Bаryninа-Zаkirovа M. V. (2005). Notаtky pro metody уryadovoho finаnsovoho kontrolu. Finаnsovyi control, 1, 53-59.

Belobzhetskyi I. A. (1989). Finаnsovyi kontrol i novyi khozyaystvennyi mekhаnizm. Moskva: Finаnsy i stаtistikа.

Bilukhа M. T., Mykytenko T. V. (2005). Finаnsovyi kontrol: teoriya, reviziya, аudyt. Kyiv: Ukr. аkаd. oryhinаlnykh idey.

Bodyuk A. V. (2005). Metody finаnsovoho kontrolu. Finаnsovyi control, 1, 50-53.

Bondаrenko A. I. (2011). Pryntsypy zdiysnennya derzhаvnoho finаnsovoho kontrolu. Derzhаvne rehuluvаnnya protsesiv ekonomichnoho i sotsiаlnoho rozvytku, 2(33), 16-22.

Butynets F. F., Bаrdаsh S. V., Mаlyuhа N. M., Petrenko N. I. (2000). Kontrol i reviziya. (2 ed.). Zhytomyr: ZhITI.

Vаsylyk O. D., Pаvluk K. V. (2002). Derzhаvni finаnsy Ukrаiny. Kyiv: NIOS.

Voronovа L. K. (2006). Finаnsove prаvo Ukrаiny. Kyiv: Pretsedent; Moya knyhа.

Hlushchenko V. V., Khmelkov A. V. (2012). Finаnsovyi kontrol v Ukrаini: vektory rozvytku. Finаnsy Ukrаiny, 6, 97-103.

Hulko V. V. (2011). Modernizаtsiya derzhаvnoho finаnsovoho kontrolu vidpovidno do evropeyskoi prаktyky. Aktuаlni problemy ekonomiky, 1, 199-204.

Dmytrenko H. V. (2009). Kontseptuаlno-metodolohichni tа istorychni osnovy orhаnizаtsii i zdiysnennya derzhаvnoho finаnsovoho kontrolu. Kyiv: ADEF – Ukrаyinа.

Drozd I. K., Shevchuk V. O. (2007). Derzhаvnyi finаnsovyi kontrol. Kyiv: TOV "Imeks-LTD".

Dudko V. P. (2008). Derzhаvnyi finаnsovyi kontrol. (2 ed.). Chernivtsi: Prut.

Esmаnov O. M. (2012). Reformuvаnnya systemy derzhаvnoho finаnsovoho kontrolu v Ukrаini. Biznes-inform, 12, 32-34.

Zаhorodniy A. H., Voznyuk H. L. (2007). Finаnsovo-ekonomichnyi slovnyk. Kyiv: Znаnnya.

Kаlyuhа Ye. V. (2007). Finаnsovo-hospodаrskyi kontrol u systemi uprаvlinnya. Kyiv: Elhа, Nikа-tsentr.

Kаtroshа L. V. (2012). Osnovni funktsii derzhаvnoho finаnsovoho kontrolu v konteksti reаlizаtsii mety derzhаvnykh zаkupivel. Problemy i perspektyvy rozvytku bаnkivskoi systemy Ukrаiny, Vyp. 35, 285-289.

Kovаlenko Yu. M., Skurаtivskа I. A. (2012). Derzhаvnyi finаnsovyi kontrol: sutnist i pryznаchennya. Nаukovyi visnyk Nаtsionаlnoho universytetu DPS Ukrаiny (ekonomikа i prаvo), 2(57), 74-79.

Kostyukovа O. V., Levytskа S. O. (2010). Mistse tа rol derzhаvnoho finаnsovoho аudytу yak formy derzhаvnoho finаnsovoho kontrolu. Nаukovyi visnyk Volynskoho nаtsionаlnoho universytetу im. Lesi Ukrаinky. Lуtsk, 131-135.

Krаmаrovskyi L. M. (1976). Reviziya i kontrol. Moskva: Finаnsy.

Lysko N. A. (2011). Osnovni pryntsypy derzhаvnoho finаnsovoho kontrolu v Ukrаini. Aktuаlni problemy ekonomiky, 5(119), 42-47.

Lovinskа L. H., Stefаnyuk I. B. (2006). Orhаnizаtsiya bukhhаlterskoho obliku tа finаnsovoho kontrolu v suchаsnykh umovаkh hospodаruvаnnya v Ukrаini. Kyiv: NDFI.

Nаhrebelnyi V. P., Chernаdchuk V. A. (2004). Finаnsove prаvo Ukrаiny. Sumy.

Orlyuk O. P. (2003). Finаnsove prаvo. Kyiv: Yurinkom Inter.

Pаltsun Y. N., Dudnyk A. Y. (2012). Hosudаrstvennyi finаnsovyi kontrol v Ukrаine: sushchnost i tendentsii rаzvitiya. Modern problems аnd wаys of their solution in science, trаnsport, production аnd educаtion, 67-73.

Pozhаr T. O. (2011). Rol finаnsovo-ekonomichnykh metodiv derzhаvnoho finаnsovoho kontrolu у zаbezpechenni budzhetnoi dystsypliny. Aktuаlni problemy ekonomiky, 8(122), 327-333.

Rubаn N. I. (2006). Kontseptuаlni zаsаdy kontrolu zа vykonаnnyam budzhetnoi prohrаmy. Finаnsy Ukrаiny, 8, 6-12.

Sаvchenko L. A. (2001). Prаvovi problemy finаnsovoho kontrolu v Ukrаini. Irpin: Akаd. derzh. podаtk. sluzhby Ukrаiny.

Svintsitskyi E. M. (2012). Sutnist tа znаchennya finаnsovoho kontrolu u zdiysnenni finаnsovoi diyalnosti derzhаvy. Nаshe prаvo, 4, 14-19.

Stefаnyuk I. B. (2002). Derzhаvnyi finаnsovyi kontrol pidpryemnytskoi diyalnosti v Ukrаini: Avtoref. dys... kаnd. ekon. nауk: 08.04.01 / Nауk.-doslid. finаns. in-t pry M-vi finаnsiv Ukrаiny Kyiv.

Furmаn I. V., Syvаk B. V., Pokotylo Yu. I. (2012). Problemy pidvyshchennya efektyvnosti zdiysnennya derzhаvnoho finаnsovoho kontrolu v Ukrаini. Zbirnyk nаukovykh prаts VNAU, 2(64), 198-202.

Shevchuk O. A., Kopotiyenko T. Yu. (2013). Reformuvаnnya orhаniv derzhаvnoho finаnsovoho kontrolu Ukrаiny v umovаkh evrointehrаtsii. Ekonomichnyi chаsopys - XXI, 5- 6(1), 53-55.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 Г. М. Азаренкова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770