DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i14.25073

Депозитні операції банків України: сучасний стан та напрями розвитку

О. І. Береславська, В. А. Овсяник

Abstract


The article are considered deposit operations as source of forming of resource base of banks. Analysed is the dynamics of deposit operations of banks of Ukraine. Offered are basic directions of increase of efficiency of realization of deposit operations jars.

Keywords


resource base of banks; deposit operations; liquidity of bank; clients of bank

References


Бюлетень НБУ. – 2013. – № 12 (237). – С. 78.

Банківські операції [Текст]: Підручник / За ред. д.е.н., проф.О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ«Економічна думка», 2009. – 696 с.

Вареник В.А. Основні аспекти депозитного формування капіталу банку [Текст] / В.А. Вареник // Науковий вісник. – 2007. – № 17 (6). – С. 167-170.

Васюренко О.В. Банківські операції [Текст]: Навч. посіб. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 318 с.

Маслова Н.О., Песляк О.І. Актуальні проблеми та перспективи депозитної діяльності банків на ринку роздрібних послуг / Н. О. Маслова, О. І. Песляк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2011_1/part1/8.pdf

Річна фінансова звітність за 2008-2011 рр. ВАТ «ВТБ Банк» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vtb.com.ua/about/information/fin_report/2008_VTB_Stat_Report_v5.doc

Річна фінансова звітність за 2008-2011 рр. ПАТ «Укрсоцбанку» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unicredit.com.ua/individual_annual_reports/download/2/f.file/

Річний звіт Національного банку України за 2008-2011 рр. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category

Чернишова А.В. Проблеми здійснення та шляхи вдосконалення депозитних операцій банків України / А.В. Чернишова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_9/u1109ch2.pdf


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 О. І. Береславська, В. А. Овсяник

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770