DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25123

Обґрунтування методів управління ризиком кредитування в системі забезпечення економічної безпеки банків

К. М. Азізова, Ю. С. Тысячная

Abstract


In this article the methods of credit risk management system in the economic security of banks, which will identify risk at the stage of formation of the credit agreement form andmethods to minimize them and provide economic security of the bank.

Keywords


economic security of the bank; the system of safety credit operations; credit risk management techniques

References


Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2654-12 зі змінами та доповненнями від 09.09.2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. № 898-IV зі змінами та доповненнями від 20.12.2011 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

Вулфел Ч. Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов / Ч. Дж. Вулфел. – Самара: Изд. дом «Федоров», 2009. – 1584 с.

Єлейко І.В. Особливості мінімізації кредитного ризику банківської установи / І.В. Єлейко, О.В. Сідак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − № 21. – С. 150-158.

Єпіфанов А.О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. Школьник та ін. / за ред. А.О. Єпіфанов. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с.

Кириченко О.А. Банківський менеджмент: навчальний посібник / Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С., Сиротян С.В., Нємой О. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 c.

Кірєєва О.І. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні: інформаційно-аналітичний матеріал / за редакцією Кірєєва О.І. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2004. – 104 с.

Костюк В.А. Комплексне оцінювання кредитоспроможності сільгосптоваровиробників при наданні іпотечних кредитів / В.А. Костюк // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – № 154 (3). – С. 107-115.

Машина Н.І. Міжнародне страхування: навчальний посібник / Н.І. Машина. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2006. – 484 с.

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 280 с.

Різник Н. С. Оцінка та шляхи забезпечення економічної безпеки банку / Н.С. Різник, І.А. Воробйова // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – №5(20). – 2008. – 368 с. – [Електроний ресурс] – Режим доступу. – http://www.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/En/O_FN/2008_5_2/zbirnuk_O_FN_5_Ч_2_183.pdf.

Юхно М.Т. Ринок іпотечних кредитів в Україні: перспективи розвитку / М.Т. Юхно, І.О. Святокум // Збірник наукових праць НУДПС України. – 2010. – № 2. – С. 249-255.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 К. М. Азізова, Ю. С. Тысячная

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770