DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25124

Теоретичний аналіз сучасних методик визначення кредитного рейтингу банку

Б. В. Самородов

Abstract


In the paper the theoretical analysis of the modern approaches for the determination of the credit rating is carried out. It is shown that in the modern banking there are different domestic and foreign methodical approaches for the determination of the bank credit capacity. But under the financial planning, prediction and regulation of own activity in the direction of the advance of the credit capacity, it is necessary for the bank to compare its credit rating with the bank-competitors, and for this it is possible to use only the public data of the financial statement? Which should be computed with the help of universal technique, and as the base of this technique should be the procedure of the credit capacity estimation of the borrower which is developed by National Bank of Ukraine.

Keywords


bank; analysis; credit rating; credit capacity; indicators of the bank activity

References


Азаренкова Г. М. Рейтингове оцінювання як метод визначення кредитоспроможності позичальників банку [Текст] / Г. М. Азаренкова, О. О. Бєлєнкова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – №1 (10). – С.219-223.

Внукова Н. М. Методика кредитно-рейтингової оцінки підприємств-емітентів за Національною рейтинговою шкалою [Текст] / Н. М. Внукова, Н. І. Притула // Свiдоцтво про реєстрацiю авторського права на твiр, № 22757.– Київ, 2007.

Все, что нужно знать о кредитных рейтингах [Текст] // Standard & Poor’s Financial Services, LLC. – 2009. – 17 с.

Долінський Л. Б. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об’єктів рейтингування [Текст] / Л. Б. Долінський // Вісник Національного банку України. – 2011. – №4. – С. 23-27.

Журавель Т. М. Проблеми і перспективи сучасних методик оцінювання кредитоспроможності клієнтів [Текст] / Т. М. Журавель, Л. О. Нічик // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – №1 (10). – С.98-102.

Зачосова Н. В. Обґрунтування необхідності та етапи розробки універсальної методики визначення кредитного рейтингу комерційних банків [Текст] / Н. В. Зачосова // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль: СМП «ТАЙП». – 2011. – №6(25). – С.232-238.

Лаврушин О. І. Банківська справа: сучасна система кредитування : Навч. посібник [Текст] / О. І. Лаврушин, О. Н. Афанасьєва, С. Л. Корнієнко // М. : Кнорус, 2007. – 264 с.

Лернер Ю. И. Экономические инструменты производственной и предпринимательской деятельности в условиях неопределенности и рисков. Часть II. Том 7. Экономические инструменты эмиссии и обращения ценных бумаг. [Текст] / Ю. И. Лернер // Х.: Тимченко, 2008. – 544 с.

Матеріали офіційного сайту НРА «РЮРІК». Методика визначення рейтингової оцінки. – [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів : http://rurik.com.ua/images/method.pdf

Матеріали офіційного сайту НРА «РЮРІК». Основні поняття. – [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://rurik.com.ua/rating-principles/main-definitions.

Матеріали офіційного сайту РА «Кредит-Рейтинг» [Електронний ресурc] – Режим доступу до матеріалів : http://www.credit-rating.ua/img/st_img/Methodology/12.07.2011/Banks_CR_meth.pdf.

Міжнародні рейтингові агентства, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів [Електронний ресурc] – Режим доступу до матеріалів : http://nssmc.gov.ua/user_files/content/807/ 1315839285.doc

Особенности рейтинговой оценки в 2011 году [Електронний ресурc] – Режим доступу до матеріалів: http://rate.ua/raitings/credit/osobennosti-rejtingovoj-ocenki-v-2011-godu/

Постанова Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000 р. №279. – [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00

Притула Н. И. Усовершенствование методики оценки кредитоспособности заемщика банка [Текст] / Н. И. Притула, Е. Л. Маликова // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – №5, 2009 р. м. Харків: ХНЕУ.– С.119-124.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : закон України [Електронний ресурc] – Режим доступу до матеріалу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=448%2F96-%E2%F0.

Раєвський К. Є. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку [Текст] / К. Є. Раєвський // Вісник Національного банку України. – 1996. – № 4. – С. 31–36.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання» від 1.04.2004 р. № 208-р. – [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/208-2004-%D1%80

Структура активів, зобов’язань, власного капіталу, фінансових результатів діяльності банків України / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http:www.bank.gov.ua.

Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / О. Терещенко // Економіка України. – 2005.– № 8.– С.38–44.

Уповноважені рейтингові агентства включені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств [Електронний ресурc] – Режим доступу до матеріалів : http://nssmc.gov.ua/user_files/content/807/ 1336635723.doc

Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций [Текст] / А. Д., Шеремет Е. В. Негашев // М.: ИНФРА-М, 2003.– 237 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 Б. В. Самородов

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770