DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25134

Методичний підхід до аналізу та оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства

Є. О. Полтавська, С. В. Кавун

Abstract


Methodic approach is introduced as it is based on a methodical systematization of theoretical approaches in order to identify and evaluate the level of economic security of the enterprise. Based on the results of factor and cluster analysis, which allow to choose the most important indicators effecting on the performance of the enterprise and identify the low, medium and high levels of economic and financial security of the enterprise.

Keywords


economic security; financial and economic security; efficiency; performance; security level; methods of assessment

References


Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення : монографія. / Т. Г. Васильців. – Львів: Вид-во «Арал», 2008. – 386 с.

Корієнко А. В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук.: 08.06.01 / А. В. Корієнко. – К., 2000. – 19 с.

Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / под ред. Е. А. Олейникова. – М.: Изд-во «Интел-Синтез», 1997. – 212 с.

Ілляшенко С. Н. Складові економічної безпеки підприємства і підходи до її оцінки / С. Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки – 2003. – №3. – С. 12-19.

Соколенко Т. М. Економічна безпека підприємства в умовах транзитивної економіки [Електронний ресурс] / Т.М. Соколенко // Сучасна наука XXI ст.: сьома міжнародна наук.-практ. інтернет-конф.: матеріали конф. – Київ, 2011. Режим доступу: http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tm-ekonomichna-bezpeka-pidpriemstva-v-umovah-tranzitivnoyi -ekonomiki/.

Судоплатов А. П. Безопасность предпринимательской деятельности / А. П. Судоплатов, С. В. Лекареп. – М.: Изд-во «ОЛМА-ПРЕСС», 2001. – 312 с.

Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / М. А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 2. – С. 17-29.

Дубецька С. П. Економічна безпека підприємств України / С. П. Дубецька // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Збірник матеріалів наук.-практ. конф. – К. : Вид-во Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. 2003. – C. 146-172.

Экономическая безопасность хозяйственных систем / Под общей редакцией А. В. Колосова]. – М. : Изд-во РАГС, 2001. – 446 с.

Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия/ Д. Ковалев, Т. Сухорукова // Экономика Украины. – 1998. – № 10. – C. 48-52.

Менеджмент та маркетинг інновацій: монографія/ За ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга». 2004. – 616 с.

Стратегии бизнеса: справочник / под ред. Г. Клейнера. – М.: Изд-во КОНСЭКО, 1998. – 288 с.

Сухорукова Т. Индикаторы ресурсной безопасности предприятия / Т. Сухорукова // Бизнес Информ. – 1998. – № 6. – С. 44-47.

Довбня С. Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С. Б. Довбня, Н. Ю. Гічова // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 88-97.

Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: навч. посібник / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 240 с.

Економіка підприємства: підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, О. М. Семенів та ін.; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 680 с.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.

Економіка підприємства: підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, О. М. Семенів та ін.; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 680 с.

Камышникова З. В. Оценка уровня экономической безопасности машиностроительмого предприятия / З. В. Камышникова // Бизнесинформ. – 2009. – № 7. – С. 77-81.

Морозюк Ю. В. Индикативные составляющие экономической безопасности организации / Ю. В. Морозюк // Вестник финансовой академии. – 2006. – № 4. – С. 50-60.

Нагорна І. І. Оцінка стійкої економічної безпеки промислового підприємства / І. І. Нагорна // Економічний простір. – 2008. – № 19. – 243-255 с.

Офіційний сайт ТОВ «ХЗПТУ» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.hzpto.com/ua/pres-centr/statti.html.

Савчук В. П. Финансовая диагностика предприятия как система поддержки принятия управленческих решений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: management.com.ua.

Kavun S. Statistical analysis in area of economic and information security. ES INFECO: International research portal of information and economic security, 2011-2012. (http://www.infeco.net)

Kavun S., Sorbat I., Kalashnikov V. Enterprise Insider Detection as an Integer Programming Problem // Advances in Intelligent Decision Technologies, SpringerVerlag Series “Smart Innovation, Systems and Technologies”, Vol. 12, Heidelber, Germany, PP. 820-829 (2012). http://www.springerlink.com/content/ q30043176478782l/

Кавун С.В. Аспекты экономической безопасности предприятия. „Securitatea informaţională 2012”, conf. intern. (2012; Chişinău). Securitatea informaţională 2012: Conf. intern. (ed. a 9), 18 iun 2012 / resp. de ed.: S. Ohrimenco. – Ch.: ASEM, 2012. – 78 p., РР. 44-47.

Христіановський В.В., Кавун С.В., Зима О.Г. Оцінювання рівня економічної безпеки підприємств коксо- та нафтохімічної галузі та її практичне використання. Ліберманівські читання – 2011: економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренко В.С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О. – Харків: ФОП Павленко О.Г.; ВД "ІНЖЕК", 2011. – C. 67-82. – 336 с.

Кавун С.В., Зима О.Г. Моделювання оцінки рівня економічної безпеки підприємства на основі статистичних спостережень на прикладі підприємств коксо- і нафтохімічної галузі. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: Монография / Под ред. В.С. Пономаренко, М.О. Кизима, О.М. Тищенко. – Харків: ФОП Павленко О.Г.; ВД "ІНЖЕК", 2010. – C. 334-361. – 392 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2014 Є. О. Полтавська, С. В. Кавун

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770