DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i16.28527

PLACE FOR DIAGNOSIS OF BANKRUPTCY BANK IN CRISIS MANAGEMENT AND BANKING SUPERVISION

І. Б. Медведєва, К. Г. Казакова, В. В. Черепаха

Abstract


The current state of a banking system of Ukraine demands the increased accent to questions of diagnosing of bankruptcy of banking institution as element of system of crisis management by bank

Keywords


bankruptcy of a bank; diagnosis bankruptcy of a bank; bank supervision

References


Perelik bankiv Ukrainy, yaki znakhodiatsia na likvidatsii. Available at http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75473&cat_id=40259

Vyborova, YE. N. Finansovaia diahnostika na urovne subekta khoziaistvovaniia (k postanovke voprosa). Available at http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=20236

Vyborova, YE. N. (2004). Finansovaia diahnostika: voprosy metodolohii . Vestnik S.-Peterb. un-ta, 4, 100–112.

Voronkova, A. E. (Ed.) (2006) Diahnostyka stanu pidpryiemstva: teoriia i praktyka. Kharkiv: INZhEK.

Trenenk, YE., & M., Dvedenido, S. A. (2002). Diahnostika v antikrizisnom upravlenii. Menedzhment v Rossii i za rubezhom, 1, 3–25.

Kyzym, M. O., & Zabrodskyi, V. A., & Zinchenko, V. A., & Kopchak, Iu. S. (2003). Otsinka i diahnostyka finansovoi stiikosti pidpryiemstva. Kharkiv: INZhEK.

Ponomarenko, V. S., & Kyzym, M. O., & Trydid, O. M. (2003). Stratehiia rozvytku pidpryiemstva v umovakh kryzy. Kharkiv: INZhEK.

Kolass, B. (1997). Upravlenie finansovoi deiatelnostiu predpriiatiia. Problemy, kontseptsii i metody. Moskva: Finansy, YuNITI.

Mnykh, Ie. V. (2008). Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva. K. : KNTEU.

Raievnieva, O. V. (2006). Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli. Kharkiv: INZhEK.

Shevchenko, L. S., & Torkatyuk, V. I., & Kizim, N. A. (2008). Konkurentnaia diahnostika firmy: kontseptsiya, soderzhanie, metody. Kharkov: INZhEK.

Savchuk, L. M., & Sokyrynska, I. G. (2005) Diahnostyka finansovogo zabezpechennia v protsesi upravlinnia pidpryiemstvom. Dnipropetrovsk: Zoria.

Yepifаnov A. O. (Ed.). (2009). Finаnsovа bezpekа pidpryemstv i bаnkivskykh ustаnov. Sumy: DVNZ «UABS NBU».

Zakon Ukrainy «Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia ioho bankrutom» N 2343-XII. (1992, May 14). Available at http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12

Federalnyy Zakon Rossiyskoi Federatsii «O nesostoiatelnosti (bankrotstve) kreditnoi organizatsii» N 40-FZ. (1998, August 18). Available at http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=130582

Sheremet, O. O. (2005). Finansovyi analiz. Kyiv: Kondor.

Guk, O. V. (2007). Natsionalnyi ta svitovyi dosvid u sferi zapobihannia bankrutstvu pidpryiemstv. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 82, 86–93.

Guk, O. V. (2008). Formuvannia systemy zapobihannia bankrutstvu mashynobudivnykh pidpryiemstv. Available at http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08govbmp.zip

Koval, L. P. (2008) Diahnostyka ta zapobihannia bankrutstvu silskohospodarskykh pidpryiemstv (avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.00.04 Hroshi, finansy ta kredyt). Lviv.

Morozov, S. M., & Shkaraputa, L. M. (2008). Slovnyk inshomovnykh sliv. Kyiv: Naukova dumka.

Korelskyi, V. F., & Gavrylov, R. V. (2000). Byrzhevoi slovar. Moskva: Mezhdunarodnye otnoshenyia.

Kovalenko, V. V., & Koreneva, O. G. (2006). Opredelenie faktorov, vyzyvaiushchikh vozniknovenie sistemnykh bankovskikh krizisov, i metody ikh diagnostiki. Biznes-Inform, 9, 24–26.

Tavasiev, A. M. (2006). Antikrizisnoe upravlenie kreditnymi organizatsiiami. Moskva: YuNITI-DANA.

Bankovskii nadzor: evropeyskii opyt i rossiyskaia praktika. Available at http://www.ecb.int/press/pr/date/2005/html/bankingsupervisioneurussia2005ru.pdf

Mishchenko, V. I., & Krylova, V. V., & Nikonova M. V. (2011). Sanatsiinyi bank – «bridzh-bank» yak mekhanizm roboty z nezhyttiezdatnymy bankamy. Kyiv: UBS NBU.

Investor Dictionary.Com. Available at http://www.investordictionary. com/definition/problem-institution

Rukovodstvo dlya organov bankovskogo nadzora po rabote so slabymi bankami. (2002). Rekomendatsii Bazelskogo komiteta po bankovskomu nadzoru. Vestnik Banka Rossii, 44.

Erkes, O. Ie. (2008). Kryterii vyznachennia problemnogo banku. Available at http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2011_31/11_31_08.pdf

Nikiforov, P., & Shvets, N. (2009). Vyznachennia problemnykh bankiv u suchasnii praktytsi bankivskogo nahliadu. Formuvannia rynkovoi ekonomiky Ukraini, 19, 96–102.

Pavlov, R. A. (2008). Rannia diahnostyka bankrutstva. Available at http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/3206/3/diss_pavlov.pdf

Samsonov, M. I. (2011). Rozvytok bankivskogo nahliadu v systemi rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini. Nauchnyi vestnik DGMA, 2(8E), 30–38.

Fursova, V. A., & Kіbіtkіna, N. O. Teoretichnі aspekti roboty z problemnymy bankamy v umovakh fіnansovoi kryzy. Available at http://www.confcontact.com/2012_05_25/10_fursova.php.

Zakon Ukraini «Pro banki і bankіvsku dіyalnіst» N 2121-III. (2000, December 7). Available at http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page?text=%ED%E5%EF%EB%E0%F2%EE%F1%EF%F0%EE%EC%EE%E6

Postanova NBU «Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini» N 368. (2001, August 28). Available at http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01

Tal, G. K. (2004). Antikrizisnoe upravlenie. Ekonomicheskie osnovy. Moskva: INFRA-M.

Zakon Ukrainy «Pro Natsionalnyi bank Ukrainy» N 2121-III. (2000, December 7). Available at http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14

Vagizova, V. I. (2009). Finansovo-kreditnoe obespechenie innovatsionnogo vzaimodeystviia khozyaystvuiushchikh subektov: teoriya, metodologiya i praktika. Kazan: Kazanskiy universitet.

Duvalova, E. P. (2012). Upravlenie raskhodami kommercheskogo banka na stadiyakh ego zhiznennogo tsikla. Available at http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3940.

Khabiuk, O. (2008). Bankivske rehuliuvannia ta nahliad cherez pryzmu rekomendatsii Bazelskogo komitetu. Ivano-Frankivsk: OIPPO; Sniatyn: PrutPrynt.

Neuberger, D. (1998). Mikrookonomik der Bank. Munchen: Verlag Vahlen.

Medvedieva, I. B., & Pogosova, M. Iu. (2008). Diahnostuvannia yak skladova protsesu upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Ekonomika rozvytku, 1(45), 75–78.

Morozova, T. Yu. Razrabotka effektivnoi strategii banka. Available at http://www.reglament.net/bank /mng/ 2011_4_article.htm.

Voylukov, A. A., & Pashkovskiy, D. A. Funktsiya vnutrennego audita: novyi vzglyad na upravlenie kreditnoi organizatsiei. Available at http://www.reglament.net/bank/mng/2012_2_article_2.htm.

Grytsenko, R. (2005). Teoretychni aspekty orhanizatsii bankivskoho nahliadu v suchasnykh umovakh. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 4, 57–59.


GOST Style Citations


Перелік банків України, які знаходяться на ліквідації [Електронний ресурс]. – Режим досупу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75473&cat_id=40259.

Выборова, Е. Н. Финансовая диагностика на уровне субъекта хозяйствования (к постановке вопроса) [Электронный ресурс] / Е. Н. Выборова // Проблемы современной экономики. – 2004. – № 3. – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/ art.php3?artid=20236.

Выборова, Е. Н. Финансовая диагностика: вопросы методологии / Е. Н. Выборова [Текст] // Вестник С.-Петерб. ун-та. – 2004. – Вып. 4. – С. 100–112.

Діагностика стану підприємства: теорія і практика [Текст] : монографія / за ред. А. Е. Воронкової. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 448 с.

Трененков, Е. М. Диагностика в антикризисном управлении [Текст] / Е. М. Трененков, С. А. Дведенидова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 1. – С. 3–25.

Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 144 с.

Пономаренко, В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 328 с.

Коласс, Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы [Текст] / Б. Коласс. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

Мних, Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] / Є. В. Мних. – К. : КНТЕУ, 2008. – 514 с.

Раєвнєва, О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі [Текст] : монографія / О. В. Раєвнєва. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 496 с.

Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы [Текст] : монография / Л. С. Шевченко, В. И. Торкатюк, Н. А. Кизим [и др.]. – Х. : ИНЖЭК, 2008. – 240 с.

Савчук, Л. М. Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством [Текст] : монографія / Л. М. Савчук, І. Г. Сокиринська. – Дніпропетровськ : Зоря, 2005. – 128 с.

Фінансова безпека підприємства і банківських установ [Текст] : монографія / за заг. ред. А. О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 296 с.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [Електронний ресурс] : від 14.05.1992 р. № 2343-XII. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.

Закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) кредитной организации» [Электронный ресурс] : Федеральный Закон Российской Федерации № 40-ФЗ от 18.08.1998 г. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=130582.

Шеремет, О. О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. [Текст] / О. О. Шремет. – К. : Кондор, 2005. – 320 с.

Гук, О. В. Національний та світовий досвід у сфері запобігання банкрутству підприємств [Текст] / О. В. Гук  // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 82. – С. 86 – 93.

Гук, О. В. Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Гроші, фінанси та кредит» / О. В. Гук. – Львів, 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08govbmp.zip.

Коваль, Л. П. Діагностика та запобігання банкрутству сільськогоподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 «Гроші, фінанси та кредит» / Л. П. Коваль. – Львів, 2008. – 20 с.

Словник іншомовних слів [Текст] / уклад. Морозов С. М., Шкарапута Л. М. – К. : Наукува думка, 2000. – 680 с.

Биржевой словарь [Текст] / [авт.-сост. В. Ф. Корельский, Р. В. Гаврилов]. – М. : Международные отношения, 2000. – 288 с.

Коваленко, В. В. Определение факторов, вызывающих возникновение системных банковских кризисов, и методы их диагностики [Текст] / В. В. Коваленко, О. Г. Коренева // Бизнес-Информ. – 2006. – № 9. – С. 24–26.

Тавасиев, А. М. Антикризисное управление кредитными организациями [Текст] : учеб. пособ. / А. М. Тавасиев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 480 с.

Банковский надзор: европейский опыт и российская практика [Электронный ресурс] / под ред. М. Олсена. – Режим доступа: http://www.ecb.int/press/pr/date/2005/html/bankingsupervisioneuru ssia2005ru.pdf.

Санаційний банк – «брідж-банк» як механізм роботи з нежиттєздатними банками [Текст] : монографія / В. І. Міщенко, В. В. Крилова, М. В. Ніконова М. В. [та ін.]. – К. : УБС НБУ, 2011. – 120 с.

Investor Dictionary.Com [Electronic resource]. – Available at: http://www.investordictionary.com/definition/problem-institution.

Руководство для органов банковского надзора по работе со слабыми банками [Текст] : Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору // Вестник Банка России. – 2002. – № 44.

Еркес, О. Є. Критерії визначення проблемного банку [Електронний ресурс] / О. Є. Еркес. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal /soc_gum /pprbsu/2011_31/11_31_08.pdf.

Нікіфоров, П. Визначення проблемних банків у сучасній практиці банківського нагляду [Текст] / П. Нікіфоров, Н. Швець // Формування ринкової економіки Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 96–102.

Павлов, Р. А. Рання діагностика банкрутства банків [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08. 00. 08 – «Гроші, фінанси і кредит» / Р. А. Павлов. – Дніпропетровськ, 2008. – 236 с. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/3206/3/diss_pavlov.pdf.

Самсонов, М. І. Розвиток банківського нагляду в системі регулювання діяльності банків в Україні [Текст] / М. І. Самсонов // Научный вестник ДГМА. – Донецьк : ДГМА. – 2011. – № 2 (8Е). – С. 30–38.

Фурсова, В. А. Теоретичні аспекти роботи з проблемними банками в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / В. А. Фурсова, Н. О. Кібіткіна. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2012_05_25/10_fursova.php.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» [Електронний ресурс] : від 07.12.2000 № 2121-III. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page?text=%ED%E5%EF%EB%E0%F2%EE%F1%EF% F0%EE%EC%EE%E6.

Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» [Електронний ресурс] : від 28.08.2001 № 368. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

Антикризисное управление. Экономические основы [Текст] : учеб. пособ. / под. ред. Г. К. Таля. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 1028 с.

Закон України «Про Національний банк України» [Електронний ресурс] : від 07.12.2000 № 2121-III. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/679-14.

Вагизова, В. И. Финансово-кредитное обеспечение инновационного взаимодействия хозяйствующих субъектов: теория, методология и практика [Текст] : монографія / В. И. Вагизова. – Казань : Казанский университет, 2009. – 416 с.

Дувалова, Э. П. Управление расходами коммерческого банка на стадиях его жизненного цикла [Электронный ресурс] / Э. П. Дувалова // Проблемы современной экономики. – 2012. – N 1 (41). – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3940.

Хаб’юк, О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету [Текст] : монографія / О. Хаб’юк. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2008. – 260 с.

Neuberger, D. Mikrookonomik der Bank [Text] / D. Neuberger. – Munchen : Verlag Vahlen, 1998. – 240 p.

Медведєва, І. Б. Діагностування як складова процесу управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] / І. Б. Медведєва, М. Ю. Погосова // Економіка розвитку. – 2008. – № 1 (45). – С. 75–78.

Морозова, Т. Ю. Разработка эффективной стратегии банка [Электронний ресурс] / Т. Ю. Морозова // Управление в кредитной органи зации. – 2011. – № 4. – Режим доступа: http://www.reglament.net/bank/mng/2011_4_article.htm.

Войлуков, А. А. Функция внутреннего аудита: новый взгляд на управление кредитной организацией [Электронный ресурс] / А. А. Войлуков, Д. А. Пашковский // Управление в кредитной организации. – 2012. – № 2. – Режим доступа: http://www.reglament.net/bank/mng/2012_2_article_2.htm.

Гриценко, Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах [Текст] / Р. Гриценко // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 4. – С. 57–59.

Copyright (c) 2014 І. Б. Медведєва, К. Г. Казакова, В. В. Черепаха

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770