DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i16.28540

FINANCIAL SECURITY MECHANISM OF ENTERPRISE

К. В. Орєхова

Abstract


The essence of “financial security mechanism of enterprise" definition has been considered. The approaches to providing financial security of enterprise have been analyzed. The parts of financial security mechanism of enterprise have been determined.


Keywords


Enterprise; financial security; mechanism providing; resource and functional approach; normative and legal providing; organization providing; information providing; staffing providing.

References


Balabanov, I. T. (1998). Osnovy finansovogo menedzhmenta. Moskva: Finansy i statistika.

Blank, I. A. (2006). Finansovyi menedzhment (2-e izd.). Kyiv: Elga, Nika-centr.

Vasylyk, O. D. (2003). Teoriya finansiv. Kyiv: NIO

Kireytsev, H. H. (2002). Finansovyi menedzhment (2-he vyd.). Kyiv: TsUL.

Venediktov, Yu. A., & Cherepakhin, A. M. (1985). Finansovye sankcii v sisteme upravleniya. Moskva: Finansy i statistika.

Moskalenko, V., & Shipunova, O. (2003). Razvitie finansovo-ekonomicheskogo mekhanizma na predpriyatii. Sumy: VVP «Mriya-1» LTD, UABD.

Kovalev, V. V. (2002). Finansovyi analiz: Metody i procedury. Moskva: Finansy i statistika.

Podderohin, A. M. (Ed.). (2004). Finansy pidpryemstv. Kyiv: KNEU.

Raizenberg, B. A., & Lozovskij, L. S., & Starodubcev, E. B (1999). Sovremennyi ekonomicheskij slovar (2-e izd.). Moskva: INFRA-M.

Sheremet, A. D., & Sajfulin R. S. (1995). Metodika finansovogo analiza. Moskva: INFRA.

Sycheva, N. G., & Boldyreva, B. G. (Ed.). (1984). Finansy SSSR. Moskva: Finansy i statistika.

Rodionova, V. M., & Fedotova, M. A. (2009). Finansovaya ustoichivost predpriyatiya v usloviyax inflyatsii. Moskva: Perspektiva.

Kramarenko, G. A. (2001). Finansovyi analiz i planirovanie. Dnepropetrovsk: Izd-vo DAUBP.

Kizim, N. A., & Klebanova, T. S. (Ed.). (2007). Adaptivnye modeli v sisteme prinyatiya resheniy. Kharkov: INZhEK.

Nelson, R. R., & Uinter, S. D., & Kazhdan, M. Ya. (2002). Evolyutsionnaya teoriya ekonomicheskikh izmeneniy. Moskva: Delo.

Hrynova, V. M., & Kozyryeva, O. V. (2006). Sotsialno-ekonomichni problemy innovatsiynoho rozvytku pidpryemstv . Kharkiv: INZhEK.

Barton, T. L. & Uoker, U. P. (2003). Kompleksnyi podkhod k risk-menedzhmentu: stoit li etim zanimatsya. Moskva: Vilyams.

Fatxutdinov, R. A. (1998). Razrabotka upravlencheskogo resheniya (2-e izd.). G.: ZAO Bіznes-Shkola «Intel-Sintez».

Potemkin, V. K. (1996). Sotsialnaya infrastruktura regionov: normativnyi podkhod k preobrazovaniyu. Sankt-Peterburg: Rivera.

Denisov, V. T., & Grishhenko, O. V. (2005). Protsessnoe upravlenie mashinostroitelnym predpriyatiem: metodologicheskie polozheniya i praktika.Donetsk:NAN Ukrainy. In-t ekonomiki prom-sti.

Bersuckij, Ya. G., & Lepa, N. N., & Klebanova, T. S. (2000). Prinyatie reshenii v upravlenii ekonomicheskimi obektami: metody i modeli. Donetsk: Yugo-Vostok.

Ivanov, N. I. (2000). Ekonomicheskie aspekty proizvodstvennogo potenciala. Donetsk: IEP NAN Ukrainy.

Sergeeva, L. N. (2003). Nelineinaia ekonomika: modeli i metody. Zaporozhe: Poligraf.

Lepa, R. N. (2006). Situatsionnyi mekhanizm podgotovki i priyaniya upravlencheskikh reshenii na predpriyatii: metodologiya, modeli i metody. Doneck: Yugo-Vostok.

Kunc, G., & O'Donnel, S. Upravlenie: sistemnyj i situacionnyj analiz upravlencheskix funkcij. Moskva: Nauka.

Herasymchuk, V. (2003). Upravlinnya pidpryemstvom yak sotsialno-ekonomichnoyu systemoyu: funktsionalnyi pidkhid. Ekonomika Ukrainy, 9, 12-17.

Morrisej, Dzh. (1979). Tselevoe upravlenie organizatsiei. Moskva: Sovetskoe radio.

Porter, M. (2006). Konkurentsiya. Moskva: Vilyams.

Prokhorov, A. M. (Ed.). (1982). Sovetskii entsiklopedicheskii slovar (2-e izd.). Moskva: Sov.enciklopediya.

Rumyancev, A. M. (Ed.). (1979). Ekonomicheskaya entsiklopediya. Politicheskaya ekonomiya. Moskva: Sovetskaya enciklopediya.

Goncharenko, L. P. (2004). Process obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti predpriyatiya. Spravochnik ekonomista, 12. Retrieved from http://www.profiz.ru/se/12_04/952/

Senchagov, V. (2001). Ekonomicheskaya bezopasnost kak osnova obespecheniya natsionalnoi bezopasnosti Rossii. Voprosy ekonnomiki, 8, 64-79.

Shkarlet, S. M. (2007). Formuvannya ekonomіchnoi bezpeky pіdpriemstv zasobami aktyvіzatsіi yikh іnnovatsіinogo rozvytku: avtoref. dis. dokt. ekon. nauk: 08.00.04. Kyiv.

Khamel, G., & Prakhalad, K. (2002). Konkuriruya za budushhee. Moskva: Olimp-Biznes.

Kernerfelt, B. (2006). Resursnaya traktovka firmy. Vestnik Sankt-Peterburgskogo un-ta, 1, 103-118.

Barni, D. B. (2009). Mozhet li resursnaya konceptsiya prinesti polzu issledovaniyam v oblasti strategicheskogo upravleniya? – Da. Rossiiskii zhurnal menedzhmenta, 2, 71-92.

Ozhegov, S. I., & Shvedova, N. Yu. (2006). Tolkovyi slovar russkogo yazyka (4-oe izd.). Moskva: ITI Texnologii.

Busel, V. T. (Ed.). (2003). Velikii tlumachnii slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv: VTF «Perun».

Melnychuk, O. S. (Ed.). (1985). Slovnyk inshomovnykh sliv. Kyiv.


GOST Style Citations


Balabanov, I. T. Osnovy finansovogo menedzhmenta [Текст] : ucheb. posobie / I. T. Balabanov. – Moskva : Finansy i statystyka, 1998. – 477 s.

Blank, I. A. Finansovyi menedzhment [Текст] : uchebnyi kurs / I. A. Blank. – 2-e izd., pererab. i dop. – Kiev : Elga, Nika-centr, 2006. – 653 s.

Vasylyk, O. D. Teoriya finansiv [Текст] : pidruchnyk / O. D. Vasylyk. – Kyiv : NIOS, 2003. – 411s.

Kireytsev, H. H. Finansovyi menedzhment [Текст] : navch. posib. / H. H. Kireytsev. – 2-he vyd., pererob. ta dopov. – Kyiv : TsUL, 2002. – 495 s.

Venediktov, Yu. A. Finansovye sanktsii v sisteme upravleniya [Текст] / Yu. A. Venediktov, A. M. Cherepahin. – Moskva : Finansy i statistika, 1985. – 64 c.

Moskalenko, V. Razvitie finansovo-ekonomicheskogo mekhanizma na predpriyatii [Текст] / V. Moskalenko, O. Shipunova. – Sumy : VVP «Mriya-1» LTD, UABD, 2003. – 106 s.

Kovalev, V. V. Finansovyi analiz: Metody i procedury [Текст] / V. V. Kovalev. – Moskva : Finansy i statistika, 2002. – 560 s.

Finansy pidpryiemstv [Текст] : pidruchnyk / za red. A. M. Podderohina ; KNEU. – Kyiv : KNEU, 2004. – 546 c.

Rajzenberg, B. A. Sovremennyi ekonomicheskii slovar [Текст] / B. A. Rajzenberg, L. Sh. Lozovskij, E. B. Starodubcev. – 2-e izd., ispr. – Moskva : INFRA-M, 1999. – 536 s.

Sheremet, A. D. Metodika finansovogo analiza [Текст] / A. D. Sheremet, R. S. Sajfulin. – Moskva : INFRA, 1995. – 172 s.

Finansy SSSR [Текст] : uchebnik / pod red. N. G. Sycheva, B. G. Boldyreva. – Moskva : Finansy i statistika, 1984. – 303 c.

Rodionova, V. M. Finansovaya ustoichivost predpriyatiya v usloviyakh inflyatsii. [Текст] / V. M. Rodionova, M. A. Fedotova. – Moskva : Perspektiva, 2009. – 98 s.

Kramarenko, G. A. Finansovyi analiz i planirovanie [Текст] / G. A. Kramarenko ; Dneporopetrovskaya Akademiya upraveniya, biznesa i prava. – Dnepropetrovsk : Izd-vo DAUBP, 2001. – 231 s.

Adaptivnye modeli v sisteme prinyatiya reshenii [Текст] : monografіya / pod red. N. A. Kizima, T. S. Klebanovoi. – Kharkov : INZhEK, 2007. – 368 s.

Evolyutsionnaya teoriya ekonomicheskikh izmenenii [Текст] : per. s angl. / R. R. Nelson, S. Dzh. Uinter ; per. M. Ya. Kazhdan ; Akademiya narodnogo khozyaistva pri Pravitelstve RF. – Moskva : Delo, 2002. – 535 s.

 Hrynova, V. M. Sotsialno-ekonomichni problemy innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstv [Текст] : monohrafiya / V. M. Hrynova, O. V. Kozyryeva. – Kharkiv : INZhEK, 2006. – 192 s.

Barton, T. L. Kompleksnyi podkhod k risk-menedzhmentu: stoit li etim zanimatsya [Текст] / T. Barton, U. Shenkir, P. Uoker. – Moskva, SPb. : Vilyams, 2003. – 208 s.

Fatxutdinov, R. A. Razrabotka upravlencheskogo resheniya [Текст] / R. A. Fatxutdinov. – 2-e izd., dop. – G. : ZAO Bіznes-Shkola «Intel-Sintez», 1998. – 272 s.

Potemkin, V. K. Sotsialnaya infrastruktura regionov: normativnyi podkhod k preobrazovaniyu [Текст] : monografiya / V. K. Potemkin ; Akademiya nauk SSSR ; In-t Soedinennykh Shtatov Ameriki i Kanady. – SPb. : Rivera, 1996. – 139 s.

Denisov, V. T. Protsessnoe upravlenie mashinostroitelnym predpriyatiem: metodologicheskie polozheniya i praktika [Текст] : monografiya / V. T. Denisov, O. V. Grishhenko ; NAN Ukrainy. In-t ekonomiki prom-sti. – Donetsk, 2005. – 188 s.

Prinyatie reshenii v upravlenii ekonomicheskimi obektami: metody i modeli [Текст] : monografiya / Ya. G. Bersuckij, N. N. Lepa, T. S. Klebanova. – Donetsk : Yugo-Vostok, 2000 – 276 s.

Ivanov, N. I. Ekonomicheskie aspekty proizvodstvennogo potentsiala [Текст] : teoriya i praktika / N. I. Іvanov. – Donetsk : IEP NAN Ukrainy, 2000. – 420 s.

Sergeeva, L. N. Nelineinaya ekonomika: modeli i metody [Текст] / L. N. Sergeeva ; nauch. red. Yu. G. Lisenko ; Zaporozhskii gos. un-t. – Zaporozhe : Poligraf, 2003. – 217 s.

Lepa, R. N. Situatsionnyi mekhanizm podgotovki i priyaniya upravlencheskikh reshenii na predpriyatii: metodologiya, modeli i metody [Текст] : monografiya / NAN Ukrainy. In-t ekonomiki prom-ti. – Donetsk : Yugo-Vostok, 2006. – 308 s.

Kunc, G. Upravlenie: sistemnyi i situatsionnyi analiz upravlencheskikh funktsii [Текст] : v 2 t. / G. Kunc, S. O'Donnel. – Moskva : Nauka. – T. 1. – 280 s.

Herasymchuk, V. Upravlinnya pidpryyemstvom yak sotsialno- ekonomichnoyu systemoyu: funktsionalnyi pidkhid [Текст] / V. Herasymchuk // Ekonomika Ukrayiny. – 2003. – № 9. – S. 12–17.

Morrisej, Dzh. Tselevoe upravlenie organizatsiei [Текст] / Dzh. Morrisej. – Moskva : Sovetskoe radio, 1979. – 144 s.

Porter, M. Konkurentsiya [Текст] / M. Porter ; per. s angl. O. L. Pelyavskogo i dr. ; pod red. Ya. V. Zablockogo i dr. – Moskva : Vilyams, 2006. – 602 s.

Sovetskii entsiklopedicheskii slovar [Текст] / pod red. A. M. Prokhorov. – 2-e izd. – Moskva : Sov. enciklopediya, 1982. – 1600 s.

Ekonomicheskaya entsiklopediya. Politicheskaya ekonomiya [Текст] / pod red. A. M. Rumyancev. – Moskva : Sovetskaya entsiklopediya, 1979. – T.3. – 623 s.

Goncharenko, L. P. Process obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti predpriyatiya [Elektronnyi resurs] / L. P. Goncharenko. – 2004. – № 12. – Rezhim dostupu: http://www.profiz.ru/se/12_04/952

Senchagov, V. Ekonomicheskaya bezopasnost kak osnova obespecheniya natsionalnoi bezopasnosti Rossii [Текст] / V. Senchagov // Voprosy ekonnomiki. – 2001. – № 8. – S. 64–79.

Shkarlet, S. M. Formuvannya ekonomіchnoi bezpeky pіdpriemstv zasobamy aktivіzatsіi yikh іnnovatsіinogo rozvytku [Текст] : avtoref. dis. dokt. ekon. nauk: 08.00.04. / S. M. Shkarlet. – Kyiv, 2007. – 24 s.

Khamel, G. Konkuriruya za budushhee. [Текст] / G. Khamel, K. K Prakhalad. – Moskva : Izd-vo: Olimp-Biznes. – 2002. – 288 s.

Vernerfelt, B. Resursnaya traktovka firmy. [Текст] / B. Vernerfelt // Vestnik S.–Peterb. un-ta. – Ser: Menedzhment. – Vyp.1. – 2006. – S. 103–118.

Barni, D. B. Mozhet li resursnaya kontsepciya prinesti polzu issledovaniyam v oblasti strategicheskogo upravleniya? – Da. [Текст] / D. B. Barni // Rossiiskii zhurnal menedzhmenta. – 2009. – T. 7. – № 2. – S. 71–92

Ozhegov, S. I. Tolkovyi slovar russkogo yazyka [Текст] / S. I. Ozhegov, N. Yu. Shvedova. – 4-e izd., dop. – Moskva : ITI Tekhnologii; Izdanie 4-e, dop. – 2006. – 944 s.

Velikii tlumachnii slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Текст] / pod red. V. T. Busel. – Kyiv : Іrpіn : VTF «Perun», 2003. – 1440 s.

Slovnyk inshomovnykh sliv [Текст] / za red. O. S. Melnychuka. – Kyiv, 1985. – 966 s.

Copyright (c) 2014 К. В. Орєхова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770