DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i12.28872

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ ЯК СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

М. Г. Дмитренко

Abstract


The problem of the selection and the construction of the macroeconomic
analysis effective tools is researched in this article. The author has worked out and proposed the economic indicators that can be used as a mark for banks while creating the strategy of forming and applying their investment potential.


Keywords


The investment potential of the banking system; indicator; banking credit activity; banking system economic significance; economic development of the country.

GOST Style Citations


Бюлетень Національного банку України / [підгот. Департ. статистики та
звітності Національного банку України], 2011. – №02/2011 (215). – 199с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу
: http://www.ukrstat.gov.ua/

Індикатори фінансової стійкості / Національний банк України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Лєонов С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи: методологія
формування та використання : дис. … на здобуття наук. ступ. докт. екон. наук : 08.00.08
«Гроші, фінанси і кредит» / С. В. Лєонов. – Суми : 2009. – 451 c.

Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки
стійкості фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали / За редакцією д.е.н.,
проф. В. І. Міщенко, к.е.н., доц. О. І. Кірєєва і к.е.н. М. М. Шаповалової – Київ : Центр
наукових досліджень НБУ, 2005. – 97с.

Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению / [підгот.
Міжнародним Валютним Фондом]. - Вашингтон, округ Колумбия, США. – 2007. – 326
с.

Про Національний банк України [Електронний ресурс] : закон України : офіц.
текст : вiд 20.05.1999 № 679-XIV. – Режим доступу :

Лєонов С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи: методологія
формування та використання : дис. … на здобуття наук. ступ. докт. екон. наук : 08.00.08
«Гроші, фінанси і кредит» / С. В. Лєонов. – Суми : 2009. – 451 c.

Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки
стійкості фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали / За редакцією д.е.н.,
проф. В. І. Міщенко, к.е.н., доц. О. І. Кірєєва і к.е.н. М. М. Шаповалової – Київ : Центр
наукових досліджень НБУ, 2005. – 97с.

Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению / [підгот.
Міжнародним Валютним Фондом]. - Вашингтон, округ Колумбия, США. – 2007. – 326
с.

Про Національний банк України [Електронний ресурс] : закон України : офіц.
текст : вiд 20.05.1999 № 679-XIV. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14.

Розвиток банківської системи України / За ред. д-ра екон. наук
О. І. Барановського. – К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2008. – 584 с.

Financial sector / The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://data.worldbank.org/topic/financial-sector.

Copyright (c) 2014 М. Г. Дмитренко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770