DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i11.29014

ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ БАНКУ ВІД ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

В. Т. Другова

Abstract


Leasing operations are one of the most risky bank operations. Nowadays it becomes very important to determine and classify distinctively the risks that the bank is exposed in the process of carrying out these operations.


Keywords


Bank; lesser; leasing operations; risk; risk-management.

GOST Style Citations


Дорофеєва О.В. Фінансові ризики лізингових компаній України: Дис. канд.екон. наук: 08.04.01 / ТАНГ. — Т., 2004. — 195 арк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/239648.html

Колядюк Ю. Основные финансовые риски лизинговых компаний // Лізинг в Україні. – 2005. - № 5. – С. 12-13.

Пантешкина А.А. Управление финансовыми рисками лизинговой компании: Дис... канд.. экон. наук : 08.00.10 / Пантешкина А. А. - Санкт-Петербург, 2007. - 152 с. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/282630.html

Банківські ризики: теорія та практика управління: Монографія / Л.О. Примостка, О.В. Лисенюк, О.О. Чуб та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 456 с.

Грюнинг ван Х., Братанович С.Б. Анализ банковских рисков: система оценки корпоративного управления и управления финансовыми рисками: Пер. с англ. – М.: Весь мир, 2004. – 304 с.

Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник. / В.В.Вітлінський,О.В.Пернарівський, Я.С.Наконечний, Г.І.Великоіваненко; за ред.. В.В. Вітлінського. – К .: Знання. КОО, 2000. – 251 с.

Дмитров С., Медвідь Т. Новітня компонента в системі банківських ризиків // Вісник НБУ. – 2010. - №4. – С. 11-15.

Закон України «Про фінансовий лізинг» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=723%2F97-%E2%F0.

Ключевые риски лизинговой деятельности - выгодный ли вы клиент для банка? // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ru/reviews/leasing- 2008/index.shtml

Сапожников В.Н., Осипов А.С. Меры снижения рисков при передаче оборудования в лизинг строительным организациям // К 80-и летию МГСУ: Сборник научных трудов кафедры ЭУС / Под общ. ред. зав. кафедры ЭУС д.э.н., проф. И.С.Степанова. - М.: МГСУ, 2001 г. - 227 с.

Вітт О.Ф. Оцінка можливих ризиків лізингової діяльності та шляхи їх мінімізації// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009new/7-vitt.htm

Трач В.П. Лізинг: теоретичні основи та практика (на прикладі автотранспортних засобів). – Львів: В-во ДУ «Львівська Політехніка», 1999. – 436 с.

Лясковець Г.М. Аналіз ризиків у сфері лізингових відносин // Вісник Донецького університету, серія В.: Економіка і право. Вип. 1. – 2007. – С. 397-402.

Лізингові компанії: збанкрутують не всі // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2010/01/29/225450/view_print/

Марцин В.С. Економічний аналіз структури ризиків діяльності лізингової компанії та шляхи їх мінімізації// Економіст. – 2007. - № 4. – с. 34-37.
Copyright (c) 2014 В. Т. Другова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770