DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i11.29116

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ:ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

О. Є. Костюченко

Abstract


This article is given up to analysis of basic conditions of social and economic development of Ukraine, is certained the role of economic subjects by the regulation and realization of goals of social politic in the state, there are offered the ways of formation of social oriented economic in the state through the profit’s capitalization of economic subjects to the human development.


Keywords


Social politic; social oriented economic; well-being of workers; social andeconomic development; capitalization.

GOST Style Citations


Словник іншомовних слів / [за ред. члена-коресп. АН УРСР О.С. Мельничука].− К. : Укр. Рад. Енциклоп. АП УРСР, 1974. − 776 с.

Строев Е.С. Труд и социальное развитие: словарь / [сост. Е.С. Строев, Е.В.Белкин, Е.Д. Катульский, М.А. Коробейников]. – М. : ИНФРА-М, 2001. − 266 с.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом Європейської інтеграції» , Авт. Кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.;Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань єпроп. інтегр. України. − К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. − 416 с.

Модернізація України − наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. − К., 2011. − 416с.

Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг. ред.В .М. Гейця [та ін.]. − К. : НВЦ НБУВ, 2010. − 232 с.

Вовк В.А. Формування соціальної політики підприємства // автореф. дис…канд. економ. наук 08.09.01 // В.А. Вовк; Харк. нац. економ. ун-т. − Х., 2005. − 21 с.

Гірман А.П. Формування нової соціальної політики підприємства // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. − 2010. − № 2(24).− С. 22-25.

Гірман А.П. Соціальні аспекти економіки праці в сучасній Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. − 2011. − № 1(25).− С. 21-24.

Електронний ресурс. − Режим доступу: http://tyzden.ua/News/22794

Електронний ресурс. − Режим доступу: http://tyzden.ua/News/23831
Copyright (c) 2014 О. Є. Костюченко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770