DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i10.29136

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ

Ivan Salo, Н. П. Верхуша

Abstract


Article the instruments assess the credit risk of banks. The differentiation of credit risk assessment tools depending on the bank facility and defined their essence.


Keywords


Credit risk of bank; individual credit risk; portfolio credit risk; estimation of credit risk of bank.

GOST Style Citations


Беликова, А.М. Методика оценки кредитного риска: зарубежный опыт и российская практика[Текст] / А.М. Беликова // Рынок ценных бумаг.- 2006.- № 5.-C.42-48.

Білобловський, С.В. Окремі аспекти системи оцінки кредитного ризику банками[Текст] / С.В. Білобловський // Економіка. Фінанси. Право.- 2002.- № 3.- C.30-32.

Вітлінський, В. В. Кредитний ризик комерційного банку [Текст] навч. посіб. /В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський. Я. С. Нако нечний, Г. І. Великоіваненко. - К. :Т-во "Знання", КОО, 2000. -251 с. - ISBN: 966-620-027-9

Волошин, И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы [Текст] / И.В.Волошин; Мін-во освіти і науки України.- К.: Ника-Центр; Эльга, 2004.- 216 c.⎯ISBN:966-521-281-8

Герасимович, А. М. Аналіз банківської діяльності [Текст]: підручник / А. М.Герасимович; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2005. - 599 с. - ISBN: ISBN:978-966-368-041-5

Готовчиков, И.В. Комбинированые методы оценки кредитного риска [Текст] //И.В. Готовчиков // Банковские технологии. - 2007. - N 2. - C.54-60.

Грюнинг, Х. Ван Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском[Текст] / Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. – М.: Весь мир, 2004.- 304 c.- ISBN 5-7777-0220-1

Жукова, Н.К. Методи вимірювання кредитних ризиків у діяльності комерційних банків в Україні [Текст] / Н.К. Жукова // Формування ринкових відносин в Україні .- 2006.- № 5.- C.30-34.

Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитним риском [Текст]: Учеб.Пособие/ С.Н. Кабушкин. – М.: Новое издание, 2004. – 336 с.⎯ISBN: 966-620-027-9

Ковалев, П.П. Методы банковского риск-менеджмента на этапе идентификации и оценки последствий от наступления рисков [Текст] / П.П. Ковалев //Управление финансовыми рисками. – 2006. – №3. – С. 90-102.

Ковальов, О.П. Класифікація банківських ризиків. Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації [Текст] / О.П. Ковальов //Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 2.- C.63-70.

Ковальов, О.П. Кредитні ризики в системі банківських ризиків [Текст] / О.П. Ковальов// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 1.- C.78-82.

Ковальов, О.П. Методологія управління кредитними ризиками [Текст] / Ковальов О.П. //Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 3.- C.31-36.

Парасій-Вергуненко, І.М. Аналіз банківської діяльності [Текст]: навч.-метод.посібник./ Парасій-Вергуненко І.М.; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2003.- 347 c. - ISBN 966-574-567-0

Примостка, Л.О. Банківські ризики: теорія та практика управління [Текст] /Л.О.Примостка: Монографія. Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2007.-450c. – ISBN 966-574-433-7

Примостка, Л.О. Управління банківськими ризиками [Текст]: навчальнийпосібник/ Л.О. Примостка; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2007.-600с.⎯ISBN: 978-966-483-001-7

Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку [Текст] / І.В. Сало, О.А. Криклій.– Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 314с.– ISBN978-966-680-312-5.

Севрук В.Т. Банковские риски [Текст] / В.Т. Севрук - М.: Дело, 1995.- 72 с. – -ISBN 966-544-281-9

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик- менеджменту в банках України , затверджені постановою Правління Національного банку України від02.08.2004 N 361

Copyright (c) 2014 Ivan Salo, Н. П. Верхуша

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770