DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i10.29239

УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

В. В. Волкова, Н. І. Волкова, O. М. Чорна

Abstract


The article is devoted ground of intercommunication of financial firmnessand liquidity of bank. The problems of search and practical application of levers of defence of unbalanced of liquidity are considered in activity of domestic banks with the purpose of increase of financial firmness and efficiency of functioning of the banking system in Ukraine.


Keywords


Bank; liquidity of bank; liquid position; norms of liquidity; sufficient liquidity of bank; surplus of liquidity; insufficient level of liquidity; by liquidit; financial firmness of bank.

GOST Style Citations


Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансі и статистика, 2007 – 768 с.

Міщенко В.І. Ліквідність банківської системи: економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу / В. Міщенко, А. Сомік // Вісник НБУ.- 2008.- №11.- с. 6-9.

Шелудько В.М. Фінансовий ринок. – К.: Знання, 2002.- 312с. Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа: Підручник /

Вовчак О.Д., Рущишин Н.Н., Андрейнів Т.Я. – К.: Знання, 2008.- 564с.

Ребрик Ю.С. Система антикризового управління в банку / Ю.С. ребрик //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція: зб. Наук. Пр. – Львів, 2009.- Вип. 2 (76).- С.- 204-210.

Хіміч Н.О. Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків / Н.О. Хімич // Регіональна економіка.- 2008.- №3.- с. 76-83.

Поморина М.А. О некоторых подходах к управлению банковской ликвидностью / М.А. Поморина // Банковское дело.- 2001.- №9 .- с. 5-11.

Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин.- М.: Изд-во «Финансі и статистика», 2001.- с. 432.

Заюкова М.С. Теорія фінансової стійкості підприємства: монографія / М.С. Заюкова.- Вінниця: Вид-во «Універсум», 2004.- с.155.

Довгань Ж. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи // Вісник НБУ.- 2009.- №4.- с.20-26.

Зінченко В.О. Сутність і поняття стійкості банківської системи // Вісник УАБС.- 2007.- №2.- с.83-86

Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції, проблеми, перспективи // Фінанси України.- 2004.- №12.- с. 100-107.

Офіційний сайт Національного банку України, розділ статистика. Режим доступу: http: // www. nbu.gov.ua Мороз А.М. Банківські операції: Підручник.- 2-ге вид., випр. І доп./

А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза.- К.: КНЕУ,2002.- 476с.

Крилова В., Набок Р. Складові процесу управління ліквідністю банку // Вісник НБУ.-2008.- №6.- с. 24-29

І. Лис. Удосконалення управління ліквідністю банку в умовах світової фінансової кризи // Банківська справа.- 2009.- №4.-с. 19-25

Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» / затв. Пост Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368.

Copyright (c) 2014 В. В. Волкова, Н. І. Волкова, O. М. Чорна

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770