DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i9.29335

ЛОГIСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ

І. І. Біломістна, O. H. Тридід

Abstract


In the article necessity of introduction of the new approach to management of bank financial resources in which quality it is offered to use the logistical approach is proved. In work difference of the logistical approach is led to management from the traditional. Possibility of introduction of toolkit of logistics in bank activity through bank consideration, as logistical system in which corresponding functions are inherent is investigated.

Keywords


Bank financial resources; management; logistics; logistics approach.

GOST Style Citations


Управління діяльністю банку : методологія і практика: монографія/ За заг. ред. О. В. Васюренка. - К. : УБС НБУ, 2008. - 230 є.

Фінансове планування та прогнозування діяльності банків: монографія / за заг. ред акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О.В. Васюренка. - К. : УБС НБУ, 2009. -323 с. Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посіб. / О. В. Васюренко. - К. : Видавничий центр «Академія», 2001. - 320 с.

Васюренко О. В. Банківські операції : [навч. посібник] / Васюренко О. В. - [6-те вид., виправ, і доп.|.-К. : Знання, 2008. -318с

Вожжов А.П. Процеси трансформації банківських ресурсів: монографія / А. П. Вожжов. - Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2006. - 339 с

Вожжов А.П. Тимчасові кошти в банківському ресурсному забезпеченні іпотечних програм / А. П. Вожжов, О. Василенко, О. Гринько, О. Омельченко // Світ фінансів : наук, журнат Тернопільського державного економічного університету. -Тернопіль, 2005. - № 3-4 (4-5). - С 33 - 44.

Дмитрієва О.А. Особливості формування ресурсної бази комерційного банку в умовах глобалізіції фінансової системи України / О. А. Дмітрїєва, О.В. Любкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - ЬС, 2008. - С. 30-33.

Дмитрієва О. А. Кошти населення як один з основних елементів затучених коштів / О.А. Дмитрієва // Вісник Прикарпатського університету, Івано-Франківськ. 2008. - С 293 - 297.

Карчева Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи / Г. Карчева // Вісник НБУ. - 2009, -№ 11. - С. 10 - 16.

Карчева Г, Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г. Карчева // Вісник НБУ. - 2010. -Хе 8. -С 26-32

Мещеряков А. А. Фінансовий менеджмент у банках : навч. посіб. / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк. - К. : Центр навчатьної літератури, 2006. - 208 с

Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : Підручник / Л. О. Примостка. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2004. - 468 с.

Рисін В. В., Рисін М. В. Формування та розміщення довгострокових ресурсів банків в Україні: монографія / В. В. Рисін, М. В. Рисін . - К. : УБС НБУ, 2008. - 234 с Сато І. В. Фінансовий менеджмент банку : навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій - Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. - 314 с

Банковское дело под ред. О. И. Лаврушина. - М. : Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992.-С. 120.

Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл и др. - М. : СП «Космополис», 1991. - С. 287.

Синки Дж. Ф.-мл. Управление финансами в коммерческих банках; пер. с англ. с 4-го перераб. изд. / науч. ред, Р. Я. Левиты, Б. С. Пинснера. - М. : Gatallaxy, 1994.-820 с.

Логистика : учеб. / под ред. Б. А. Аникина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 368 с. - (Серия «Высшее образование»).

Бажин И. И. Логистический менеджмент: компакт-учебник / И. И. Бажин. -Харьков : Консум, 2005. - 440 с.

Балабанова Л. В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук. - К. : ВД «Професіонал», 2004. - 288 с.

Логистика : учеб. / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев; под ред. В. И. Сергеева. - М. : Эксмо, 2008-944 с.

Економіка логістичних систем : монографія / М. Васелевський, І. Білик, О. Дейнега, та ін.; за наук. ред. С. Крикавського та С. Кубіва. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. - 596 с.

Крикавський С. В. Логістика : навч. посіб. [для екон. спец. вузів] / Держ. ун¬ту «Львівська політехніка». - 2 вид., перероб. і допов. - Львів : Вид-во держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1999. - 263 с.

Окландер М. А. Контури економічної логістики : монографія / М. А Окландер. - К., Вид-во Наукова думка, 2000. - 174 є. (рос. мовою Окландер М. А.

Логістика : підруч, / М. А. Окландер. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 346 с.

Семененко А. И. Логистика. Основы теории : учеб. [для вузов] / А. И. Семененко, В. И. Сергеев. - СПб. : Изд-во «Союз», 2001. - 544 е. (Серия «Высшее образование»).

Сергеев В. И. Логистика в бизнесе : учеб. / В. И. Сергеев. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 608 с. - (Серия «Высшее образование»),

Логістика : навч. посіб. / О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова, С. В. Мішинада ін. - К. : Знання, 2008. - 566 с. Офіційний сайт НБУ. - Режим доступу до докум. : http: // www.bank.gov.ua.

Copyright (c) 2014 І. І. Біломістна, O. H. Тридід

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770