DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29443

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ як чинники КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ

A. B. Нікітін, Ю. B. Татьяніна

Abstract


In the article the condition of Ukrainian commercial banks in terms of liquidity is analyzed using the traditional ratio method. Concrete propositions are made to specify the assessment of liquidity level of banks and some approaches are designed to improve the banking liquidity management.


Keywords


Liquidity; solvency; banking system; competitiveness of commercial banks.

GOST Style Citations


Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 5-6, ст. 30.

Постанова Національного банку України № 368 від 28.08.2001. «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» : зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 р. за № 841/6032

Герасимович А. М., Алексеєнко М. Д., Парасій-Вегруненко І. М. Аналіз банківської діяльності : Підручник. - К. : КНЕУ, 2003. - 599 с

Івасів І. Ліквідність банку в умовах маркетингового менеджменту // Фінанси України. - 2003. - № 1. - С 109-115.

Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М. Ф. Банківські операції : підручник. -за заг. ред. А. М. Мороза. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ. - 2008. - 608 с.

Наріжна Н. В. Організація управління ризиком ліквідності в банківських установах // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук, праць. - 2008. - № 5. -С 65-70.

Перешибкін М. М. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.04.01 / Харк. Нац. Ун-т ім. В. Н. Каразіна. - X., 2002. —18 с. (укр.).

Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: монографія. - К. : КНЕУ, 2002. - 316 с

Роуз П. С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. - М. : Дело ЛТД, 1995. - 768 с. 51

Хіміч Н. Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С 76-83.

Copyright (c) 2014 A. B. Нікітін, Ю. B. Татьяніна

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770