DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29491

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

С. А. Ачкасова

Abstract


The information model definition problems assessed stress stability insurance companies and proved the need for assessing stress stability insurance companies are giving in the article.


Keywords


Stress stability; estimation; stress testing; risk management.

GOST Style Citations


Ачкасова С. А. Теоретичні аспекти визначення та особливості стрес-тестування діяльності страхових компаній/ С. А. Ачкасова у кн. : Управління розвитком ринків фінансових послуг : Монографія. – Харків : «АдаА» Михайлов Г. Г., 2009. – С. 32–37.

Ачкасова С. А. Визначення факторів ризиків для стрес – тестування страхових компаній України в умовах членства в СОТ/ С. А. Ачкасова : зб. тез доповідей Всеукр.наук.-практ. конф. [Управління фінансами в умовах вступу до СОТ] (15 жовтня 2009 р).–Х. : ХНЕУ, 2009. – С. 19 – 21.

Ачкасова С. А. Процесний підхід до організації стрес-тестування діяльності страхової компанії / С. А. Ачкасова : Зб. тез доповідей Міжнар. наук.–практ. конф. молодих вчених та студентів [Глобалізаційно – інтеграційні процеси соціально- економічного розвитку країни] (2-3 квітня 2009 р). – Харків : ХНЕУ, 2009. – С. 7–8.

Ачкасова С. А. Кластеризація страхових компаній України як процес налагодження структурованих зв’язків на ринку фінансових послуг / С. А. Ачкасова //Управління розвитком ринків фінансових послуг: монографія. – Харків : «АдаА»Михайлов Г. Г., 2009. – С. 17–25.

Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка : уч. для вузов/ Л. Г. Батракова. –М. : Логос, 2001.– 226 с.

Внукова Н. М. Особливості стрес-тестування страхових компаній /Н. М. Внукова, В. А. Смоляк, С. А. Ачкасова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. - 2009. - № 114. – С. 56-60. – 0,24 друк. арк.

Внукова Н. Н., Притула Н. И. Кредитно-рейтинговая оценка страховщиков /Н.Н. Внукова, Н.И. Притула // Страхование в Беларуси. — 2008. — № 2 (63). — С. 11-14.

Временко Л. Пруденційні режими регулювання страхової діяльності /Л. Временко, Е. Корват [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com/public/09/06/16/3791

Єрмошенко А. М. Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій: дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2006. — 203 арк. — Бібліогр. : арк. 163-172.

Корват О. В. Діагностичний моніторинг у системі пруденційного нагляду (наприкладі компаній зі страхування життя). – Х., 2009. – 22 с. (Препр./ ХДТУБА).

Лямец В. И. Системный анализ. Вводный курс / В. И. Лямец, А. Д. Тевяшев. –[2-е – изд., перераб. и допол.] – Х. : ХНУРЭ, 2004. – 448 с.

Методичні рекомендації щодо загальних підходів до застосування страховиками стрес-тестів: Розпорядження Держфінпослуг України від 05.12.06 №6496 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dfp.gov.ua

Методичні рекомендації щодо загальних підходів до застосування страховиками стрес-тестів : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2006 № 6496 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua

Науменкова С. Стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової стійкості банків/ С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник НБУ. – 2008. – С. 18-23.

Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали / За ред. д.е.н., проф.В. І. Міщенко, к.е.н., доц. О. І. Кірєєва і к.е.н. М. М. Шаповалової – К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – 97 с.

Орєхова К. В. Методи оцінки чутливості страховиків до кризових явищ /К.В. Орехова: зб. тез доповідей Всеукр. наук.–прак. конф. [Управління фінансами в умовах вступу до СОТ ]. - Х. : ХНЕУ, 2009. – С. 111–113.

Притула Н. І. Кредитно-рейтингова оцінка як інструмент ринку цінних паперів: автореф. дис…канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Гроші, фінанси, кредит» / Н. І. Притула. – Х., 2008. – 20 с.

Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ , піднаглядних Держфінпослуг : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.04.2009 № 276 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/FrameForStructureDoc?OpenForm&sel=1&unid= 86AB274E6D57EC96C22575A7004D3EEB

Стратегія розвитку фінансового сектора України до 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ufin.com.ua/koncepcia/002.doc

Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України від 17.03.2005 № 3755 // www.dfp.gov.ua

Требования к финансовой устойчивости страховой компании [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.toyota-bank.ru/documents/doc3.pdf

Страхування: теорія та практика : навч. посібю : за заг. ред. д.е.н., проф. Н. М. Внукової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : Бурун Книга, 2009. – 656 с.

Финансовая устойчивость страховой компании: практика управления активами, риски и контроль : метод. пособие. – М. : ИД «Регламент», 2009. – 220 с.

 

Шірінян Л. В. Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення : автореф. дис…канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит»/ Л. В. Шірінян. – Х., 2007. – 20 с.

 

FSA Consultation Paper 08/24: Stress and scenario testing Comments from the Actuarial Profession [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsa.gov.uk/pubs/policy/ps09_20.pdf.

 

Guidelines on stress test requirement for long term insurers[Електроний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.gov.mu/portal/sites/ncb/fsc/download/stresstest.pdf.

 Isle of Man: Financial Sector Assessment Program Update—Technical Note—Stress Testing: Banking and Insurance Technical note [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.gov.im/lib/docs/fsc//stresstestingbankingandinsurance.pdf.

Matthew T. Jones, Paul Hilbers, Graham Slack Testing Stress testing Financial Systems: What to Do When the Governor Calls [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04127.pdf.

Stress testing by insurers. Guidance paper [Електроннийресурс]. – Режим доступу : http:// www.iaisweb.org/__temp/Stress_testing_by_insurers_guidance_paper.pdf

Stress Testing for General insurance Companies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fscjamaica.org/.../Stress%20Testing%20for%20General%20Insurance%20Companis

 

Copyright (c) 2014 С. А. Ачкасова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770