DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29503

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ

Л. B. Шульга, O. A. Землячова

Abstract


A concept and process of management bank risks is investigated in the article, in particular by a credit risk. The concept of bank risk is analysed, considered essence of credit risk, certain factors, that he is formed. For the construction of effective control system by a credit risk, the typical lacks of the existent systems and methods of management and neutralization of credit risk are selected. Attention is spared to essence of risks which arise up at the міжбанківському crediting.


Keywords


Bank; management; risk; credit; solvency; income.

GOST Style Citations


Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 24 липня 2009 року № 1617-VI

Закон України «Про Національний банк України» від 17 березня 2009 року № 1131-VI

Закон України «Про заставу» від 27.04.2007 № 997-V. Постанова Правління Національного банку України «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 № 368.

Положення «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», затверджено постановою Правління НБУ 06.07.2000 № 279.

Шевченко Р. І. Кредитування і контроль : навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] - К. : КНЕУ, 2002.

Финансовый менеджмент : теория и практика // под ред. Е. С. Стояновой. - М., 2003.

Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку : навч. посіб. — К. : КНЕУ, 1999. Спицин И. О. Маркетинг в банке. - Тернополь, 1993.

Уткин Э.А. Риск-менеджмент - М., 1998.

Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності : навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] - К. : КНЕУ, 2003.

Банківські операції : підручн. / А. М. Мороз, М. I. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : КНЕУ, 2002.

Ковальов О. П. Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні // АПЕ. - 2006. - № 3. - с 11-18.

Корнилов Ю. А., Боткин А. Н. Некоторые вопросы управления кредитным риском // Деньги и кредит. - 2007. - № 5. - с.33-37.

Вербицкая Г. К определению понятия "риск" // Экономика Украины. - 2004.-№4.-с. 83-87.

Волошин I. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку II Вісник НБУ. - 2008. - № 9. - С.26-29.

Організація та функціонування систем ризик-менеджменту в банківських установах // Фінансовий ринок в Україні. - 2008. - № 4. - с 18-27

Білоцька М. Ф. Роль ризику при визначенні розміру резерву // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 10. - с 8-10.

Петров Д., Помазанов М. Можливості Базель II для розбудови ефективної системи оцінки та управління кредитними ризиками // Фінансовий ринок України. -2009. -№3.- с 5-7.

Copyright (c) 2014 Л. B. Шульга, O. A. Землячова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770