DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29511

ОЦІНКА ЧИННИКІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇХНІХ

О. Є. Верней, B. B. Бабенко

Abstract


In the article investigational problem forming of linguistic competences of future specialist and role of linguistic education is in economic faculties in becoming of linguistic personality and education of nationally linguistic consciousness. Actuality of problem is predefined the modern consisting and operating of Ukrainian conditions of Ukraine, and also by the necessity of finding out of features of forming of linguistic personality in the conditions of professional studies.


Keywords


Linguistic personality; linguistic competence; course of Ukrainian;bilingvizm; communicative competence.

GOST Style Citations


Акуленко В. Сучасна лінгвістична наука та деякі завдання культури українського мовлення// Культура слова.- Вип. 53-54, 2000. – С. 43-52.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної девіатології. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 228 с.

Головата Л. Мовний курс на нефілологічних факультетах// Дивослово. – 1995. - № 4. - С. 21-24.

Єрмоленко С., Мацько Л. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови // Дивослово. – 1994. - № 7. С. 28-33.

Єрмоленко С. Культура мови і сучасний лінгвокультурологічний дискурс// Наукові записки. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2004. – С. 3-7.

 Залізняк Г., Масенко Л. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній – К., 2001. – 92 с.

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму). – Львів : Літопис, 2002. – 304 с.

Кісь Р. Глобальне, національне, локальне (соціальна антропологія культурного простору). – Львів : Літопис, 2005. – 300 с. 243

Кобзар О. Напрями оптимізації навчального процессу вищого навчального закладу // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К. : НМЦВО, 2003. – Вип. 34. – С. 217-221.

Лесюк М. Доля моєї мови. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2004. – 288 с.

Масенко Л. Мова і суспільство : Постколоніальний вимір. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 163 с.

Маслоу А. Гуманистическая теория личности / В кн. Л. Хъел, Д. Зиглер Теории личности. - 3-е междунар. изд.- СПб. : Питер, 2003. - 608 с.

Мацько Л. Матимемо, що зробимо. До питання формування мовної культури// Дивослово. – 2001. -№ 9. С. 2-3.

Мова – інтелектуальний портрет народу // Дивослово. – 2004. - № 9. - С. 3-6.

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентісного підходу в українській освіті // Компетентісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з питань освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с. – С. 66-72.

Пономаренко В. С. Про підсумки роботи у 2009 році : Доповідь ректора Харківського національного економічного університету. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 55 с.

Семеног О. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. – Суми : ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2005. – 404 с.

Струганець Л. Теоретичні основи культури мови : Навчальний посібник. – Тернопіль, 1997. – 96 с.

Струганець Л. Пріоритетні напрями культуромовної діяльності .- Ну що б, здавалося, слова. - К. : НАНУ, Інститут української мови.- 2005.- С.95-99.

Черемська О. Мова як чинник формування національно-державницької свідомості // Управління розвитком. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2005. - № 3. Спецвипуск. – С. 183-184.

Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови. – Мюнхен, 1951. – 402 с.

Шумарова Н. П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму. –К.,2000. – 284 с.

Copyright (c) 2014 О. Є. Верней, B. B. Бабенко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770