DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i8.29524

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ОБ’ЄДНУЮЧОМУ ФАЗОВОМУ ПРОСТОРІ

Н. В. Синюгіна

Abstract


Econometric model is considered in quality the tool of conduct of monitoring of functioning of different subjects of menage. The features of procedure of application of the offered econometric model are certain taking into account its construction in unifying phase space. Outlined directions of decision of separate questions are in relation to application of the offered econometric model from point of conduct of monitoring of functioning of different subjects of menage.


Keywords


Tool; monitoring; procedure of analysis; phase space; functional dependence.

GOST Style Citations


Азаренкова Г. М. Відношення переваг у порівняльній оцінці діяльності банків /Г. М. Азаренкова, В. В. Ляшенко // Банківська справа. – 2009. – № 5 (89). – С. 65–72.

Антонюк Л. Економетричні методи аналізу міжнародної конкурентоспроможності країн/ Л. Антонюк, В. Сацік // Економіка України. – 2004. –№4. – С. 46–52.

Бурлай Т. Прогнозна економетрична модель для оцінки змін реального ВВП України з урахуванням потенціальних шокових впливів / Т. Бурлай // Економіка України. – 2009. – № 10. – С. 62–68.

Васюренко В. О. Аналіз впливу фінансового регулювання на сталість зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / В. О. Васюренко //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць. – Харків, 2009. –Вип. 2(7) – С. 37–42.

Костирко Л. А. Інформаційно-аналітичний інструментарій моніторингу грошових потоків підприємства / Л. А. Костирко, Н. В. Перловська // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. – 2007. – № 2(15). – С. 105–111.

Котіна Г. М. Економетричні моделі динаміки у прогнозуванні бюджетоутворюючих податків/ Г.М. Котіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №22. – С. 54–58.

Назаренко О. Економетрична модель розвитку макроекономічних систем (наприкладі розвинутих країн) / О. Назаренко, П. Загряжська // Економіка розвитку. –2009. –№ 2. – С. 69–72.

Пугачова М. В. Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств/ М. В. Пугачова. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2007. –535с.
Copyright (c) 2014 Н. В. Синюгіна

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770