DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i7.29575

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ПРИНЦИПОМ «РІЗНІ ВИТРАТИ ДЛЯ РІЗНИХ ЦІЛЕЙ»

M. O. Катречко, К. Ю. Черевань

Abstract


A current classification of the enterprises costs has been analyzed and the
principal problems of it are shown. The main three ways of classification costs have been determined as well as the multi – criteria classification of costs have been offered.


Keywords


Enterprise, charges, classification of charges.

GOST Style Citations


Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : [підручн. для студентів
спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів]; за ред. проф. Ф. Ф. Бутин-
ця; 2-ге вид., перероб. і доп. / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, Н. М. Малюга, Л. В.
Чижевська. – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 480 с.

Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства / О. О. Орлов.– К. : Скарби, 2002. – 336 с.

Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебн. / Е. С.
Стоянова. – М. : Перспектива, 2000. – 656 с.

Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко. – К. :
ЦУЛ, 2002. – 656 с.

Слюсарчук Л. Вплив класифікації затрат на прийняття управлінських рішень /
Л. Слюсарчук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 6. – С. 102–106.

Турило А. М. Уточнення сутності поняття «витрати» і їхньої економічної оці-
нки на підприємстві / А. М. Турило, Ю. Б. Кравчук, Н. М. Цуцурук // Актуальні про-
блеми економіки. – 2004. – № 11. – С. 85–88.

Череп А. В. Особенности структуры и классификации затрат в рыночных ус-
ловиях хозяйствования / А. В. Череп, И. М. Стеценко // БизнесИнформ. – 2005. – № 11-
12. – С. 27–32.

Copyright (c) 2014 M. O. Катречко, К. Ю. Черевань

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770