DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i7.29591

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

I. M. Лис

Abstract


Маіп ргоbІеms оf bапкіпg асtivitіеs согрогаtе mапаgеmеnt іmрrоvеmеnt аrе
defined іп thе article. Оbjectives and elements of соrporate mапаgеmепt strategy, mаіп criteria of its еffісіеnсу еvalиаtіоп аrе determined.


Keywords


Banking institutions; corporate management; efficiency of corporate management; capitalization of banks; capital structure.

GOST Style Citations


Принципи корпоративного управління ОЕСР //http: // www. oesd. org.

Міщенко В.І Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України //
Вісник Національного банку України . № 10. – 2008. – С. 2 –3 .

Бюлетень Національного банку України .—2009. –№ 6. – С.29.

Міщенко В.І. Удосконалення корпоративного управління в банківській сфері
//Банківська справа. - 2006. -.№ 2. - С. 13-24.

Кумз П., Уотсон М., Кампос К., Ньюєлл Г. Цена корпоративного управлення
//http://www. vestnikmckinsey. ru.

Торавль П’єр Ів. Рамки Базеля II: роль та впровадження Основного принципу 2.
Банк Франції. Огляд фінансової стабільності. - № 9, грудень 2006 року.

Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до де-
яких нормативно-правових актів Національного банку України» (№228 6 серпня 2008 року)

httр: //bаnк.gоv.uа.

Copyright (c) 2014 I. M. Лис

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770