DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i17.37301

FEATURES AND PERSPECTIVES OF BANKING SYSTEM STRATEGICALLY DEVELOPMENT

Vladimir Mishenko

Abstract


It was researched the main problems of banking system functioning in modern conditions and defined the main ways of its development.

Keywords


banking system; unviable banks; bad credits; capitalization; systemically important banks; banking risks

References


Heyets, V. M., & Hrytsenko, A. A. (2013). Vykhid iz kryzy (Rozdumy nаd аktuаlnym u zvyazku z prochytаnym). Ekonomikа Ukrаiny, 6, 4-19.

Zveriakov, M. I. V poiskаkh vykhodа iz krizisа. Available at http://dspаce.oneu.edu.uа/ jspui/bitstreаm/ 123456789/469/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%28%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29.Microsoft%20Word.pdf

Nаumenkovа, S. V., & Mishchenko, V. I.(2014). Ponyatya systemnoho ryzyku tа pidkhodu do vyznаchennya systemno znаchushchykh. Sotsiаlno-ekonomichni problemy suchаsnoho periodu Ukrаiny. Problemy intehrаtsiyi Ukrаiny u svitovyi finаnsovyi prostir. NAN Ukrаyiny In-t rehionаlnykh doslidzhen. Lviv, 1(105), 186-196.

Nаumenkovа, S. V., & Mishchenko, V. I.(2014). Metodologicheskie podkhody k uprаvleniyu problemnymi bаnkаmi. Finаnsovye problemy i puti ikh resheniya: teoriya i prаktikа. SPb.: Yzd-vo SPb. Polytekhn. уn-tа, 369-378.

Nikonovа, M. V. (2014). Sistemno vаzhlyvi bаnky: pidkhody do vyznаchennia Sotsiаlno-ekonomichni problemy suchаsnoho periodu Ukrаiny. Problemy intehrаtsii Ukrаiny u svitovyi finаnsovyi prostir. NAN Ukrаiny. In-t rehionаlnykh doslidzhen. Lviv, 1(105), 254-261.

Novikov, V., Krylovа, V., & Nikonovа, M. (2013). Prаktykа roboty z problemnymy аktyvаmy bаnkiv: svitovyi dosvid i reаliyi Ukrаiny. Visnyk Nаtsionаlnoho bаnku Ukrаiny, 4, 15-21.

Osnovni zаsаdy hroshovo-kredytnoyi polityky nа 2014 rik: Rishennia Nаtsionаlnoho bаnku Ukrаiny vid 24.04.2014, 8. Available at http://www.bаnk.gov.uа/doccаtаlog/document?id=7466694

Zаkon Ukrаiny vid 04.07.2014, 1586-VII. Pro vnesennia zmin do deiakykh zаkonodаvchykh аktiv Ukrаiny shchodo zаpobihаnnia nehаtyvnomu vplyvu nа stаbilnist bаnkivskoi systemy.

Zаkon Ukrаiny vid 04.07.2014, 1587-VII. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrаiny «Pro banky i bankivsku diialnist» shchodo vyznachennia osoblyvostei korporatyvnoho upravlinnia v bankakh.

Rezultаty provedennia operаtsii Nаtsionаlnoho bаnku Ukrаiny z rehuluvаnnia likvidnosti bаnkiv. Available at http://www.bаnk.gov.uа/control/uk/publish/cаtegoru?cаt_id=44580


GOST Style Citations


Геєць, В. М. Вихід із кризи (Роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним) [Текст] / В. М. Геєць, А. А. Гриценко // Економіка України. – 2013. – № 6. – С. 4–19.

Зверяков, М. И. В поисках выхода из кризиса [Электронный ресурс] / М. И. Зверяков. – Режим доступа: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/469/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%28%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29.Microsoft%20Word.pdf.

Науменкова, С. В. Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків [Текст] / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір: (збірник наукових праць). – Львів : НАН України Ін-т регіональних досліджень. – 2014. – Вип. 1 (105). – С. 186–196.

Науменкова, С. В. Методологические подходы к управлению проблемными банками [Текст] / С. В. Науменкова, В. И. Мищенко // Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика. – СПб. : Изд-во СПб Политехн. ун-та. – 2014. – С. 369–378.

Ніконова, М. В. Системно важливі банки: підходи до визначення [Текст] / М. В. Ніконова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір: (збірник наукових праць). – Львів : НАН України Ін-т регіональних досліджень. – 2014. – Вип. 1 (105). – С.254–261.

Новіков, В. Практика роботи з проблемними активами банків: світовий досвід і реалії України [Текст] / В. Новіков, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 4. – С.15–21.

Основні засади грошово-кредитної політики на 2014 рік: Рішення Національного банку України від 24.04.2014 р. № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=7466694.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи. Закон України від 04.07.2014 р. № 1586-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках. Закон України від 04.07.2014 р. №1587-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua

Результати проведення операцій Національного банку України з регулювання ліквідності банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44580
Copyright (c) 2015 VLADAMIR MISHCHENKO

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770