THE EVOLUTION OF THREATS TO COMPANY’S FINANCIAL SECURITY

О. М. Trydіd, K. V. Orekhova, M. V. Zelenska, I. V. Fialkovska

Abstract


This paper is resolved important scientific and practical tasks to improve approaches to classification of threats to company’s financial security. Key findings and recommendations are the following:

1. Evolution of threats to company’s financial security is carried out as follows: Destabilizing Factors - Risks - Dangers - Threats.

2. Destabilizing factors are certain processes, events, behaviors which are because of their action can change the situation, create unfavorable conditions for financial and economic company activities. They determine their nature or specific traits and cause relevant deviations from normative regulations and standards.

Risk is a phenomenon associated with some degree of uncertainty as a result of decision (action and / or circumstances). Risk is not only losses but it is also certain features that may have positive expression in form of profit (income).

Risk describes state of object, situation, behavior and phenomena. Danger brings insecurity damage, generally negative. Danger in itself is not harmful; it can be realized only through a particular threat. Negative effect of dangers is carried out only under certain conditions which danger is formed in a threat and became as a property to act; threaten appropriate negative.

Threat is dangerous appropriate action which is formed and manifested in necessary and sufficient conditions. Threats are always concrete. Their specificity is manifested in fact that they have their own subject, object and method of influence. If dangers’ property is their accumulation, threats’ property is their formation in mass of dangers. In dangerous environment probability of forming threats is increasing and vice versa in less dangerous environment probability of forming threats is decreasing.

3. Classification of destabilizing factors to company’s financial security was developed via usage of financial and economic approaches to their consideration. It is different from existing by its general grouping. 24 destabilizing factors to company’s financial security were selected and divided into 8 groups: force majeure, socio-political, criminal, commercial, factor of responsibility, production, financial, organizational and managerial.

4. The methodical approach to measure the impact of destabilizing factors to company’s financial security was developed. The impact on force majeure, socio-political and criminal destabilizing factors cannot be predicted. Therefore they are not reflected. Practical value of proposed methodological approach to measure the impact of destabilizing factors to company’s financial security is ability to implement reactive actions to neutralize danger and threats. So internal destabilizing factors depend on company’s management but their influence is possible to be managed. External destabilizing factors don’t depend on company’s activity. Company’s management can’t influence on them. However, it is possible to predict their behavior and adapt to their activity.


Keywords


business; financial security; destabilizing factors; risks; threats; dangers

Full Text:

PDF

References


Alkema, V. H. (2010). Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu mashynobudivnoho pidpryiemstva v umovakh znachnoi variatsii parametriv zamovlennia. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, 1(9), 78-93. Available at http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eupmg_2010_1_10.pdf

Bandurka, O. M., Dukhov, V. Ye., Petrova, K. Ya., & Cherviakov, I. M. (2003). Osnovy ekonomichnoi bezpeky. Kharkiv: Vyd-vo nats. un-tu vnutr. sprav.

Baranovskyi, O. I. (2009). Finansovi kryzy: peredumovy, naslidky i shliakhy zapobihannia. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t.

http://sunfloro.com.ua/

Borisov, A. B. (Eds.). (2001). Bolshoy ekonomicheskiy slovar. Moskva: Knizhniy mir.

Vasyltsiv, T. H. (2008). Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zmitsnennia. Lviv: Aral.

Busel, V. T. (Eds.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv: Irpin VTF Perun.

Vitlinskyi, V. V., & Velykoivanenko, V. V. (2004). Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi. Kyiv: KNEU.

Vnukova, N. M., & Smoliak, V. A. (2006). Ekonomichna otsinka ryzyku diialnosti pidpryiemstva: problemy teorii i praktyky. Kharkiv: VD INZhE .

Gaponenko, V. F., Bezpalko, A. A., & Vlaskov, A. S. (2006). Ekonomicheskaia bezopasnost predpriyatiia: podhody i principy. Moskva: Os-89.

Horiachova, K. (2003). Finansova bezpeka pidpryiemstva. Sutnist ta mistse v systemi ekonomichnoi bezpeky. Ekonomist, 8, 65-67.

Dykan, V. L., Volovelska, I. V., & Makovoz, O. V. (2011). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva. Kharkiv: UkrDAZT.

Zerkalov, D. V. (2006). Bezpeka komertsiinoi diialnosti. Zakhyst. Dovidnyk. Kyiv: Osnova.

Zubok, M. I., Rubtsov, V. S., Yaremenko, S. M., & Zubka, M. I. (Eds.). (2012). Ekonomichna bezpeka subiektiv pidpryiemnytstva. Kyiv.

Illiashenko, S. M. (2004). Ekonomichnyi ryzyk (2nd ed.). Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

Kamlyk, M. I. (2005). Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytskoi diialnosti. Ekonomiko-pravovyi aspekt. Kyiv: Atika.

Kartuzov, Ye. P. (2012). Vplyv ryzykiv i zahroz na stan finansovoi bezpeky pidpryiemstv. Aktualni problemy ekonomiky, 9 (135), 115-125.

Kleyner, G. B., Tambovtsev, V. L., & Kachalov, R. M. (1997). Predpriyatiya v nestabilnoy ekonomicheskoy srede: riski, strategi, bezopasnost. Moskva: OAO Ekonomika.

Korolev, M. I. (2011). Ekonomicheskaia bezopasnost firmy: teoriia, praktika, vybor strategii. Moskva: Ekonomika.

Kostiuk, Z. S. (2013). Poniattia ryzyku, nebezpeky ta zahrozy yak bazovykh katehorii rozkryttia sutnosti ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 43, 142-149.

Kuznetsov, V. N. (2001). Kultura bezopasnosti: sotsiologicheskoe issledovanie. Za nashu i vashu bezopasnost, prilozhenie k zhurnalu Bezopasnost Evrazii. Moskva: Nauka, 316.

Kulagin, O. A. (2001). Priniatie resheniy v organizatsiiah. Sankt-Piterburg: Sentiabr.

Kurkin, M. V., Ponikarov, V. D., & Nazarenko, D. V. (2010). Kontrol ta zakhyst ekonomichnoi bezpeky diialnosti pidpryiemstv. Kharkiv: FOP Pavlenko, O. D.; VD INZhEK.

Liashenko, O. M. (2011). Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Luhansk: SNU im. V. Dalia.

Matveev, N. V. (1999). Ekonomicheskaia bezopasnost predpriiatiia. Moskva.

Mihus, I. P., & Laptiev, S. M. Neobkhidnist rozmezhuvannia poniat «zahroza» ta «ryzyk» pry diahnostytsi ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia. Available at http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=821

Nyzhnyk, N. R., Sytnyk, H. P., Bilous, V. T., Melnyk, P. V., & Nyzhnyk, N. R. (Eds.). (2000). Natsionalna bezpeka Ukrainy (metodolohichni aspekty, stan i tendentsii rozvytku). Irpin.

Oleynikov, E. A. (Eds.). (1997). Osnovy ekonomicheskoy bezopasnosti (gosudarstvo, region, predpriiatie, lichnost). Moskva: Bisnes shkola Intel-Sintez.

Orehova, E. V., & Chernova, S. S. (Eds.). (2014). Strategiia obespecheniia finansovoy bezopasnosti predpriiatiia. Aktualnye voprosy ekonomicheskih nauk. Sbornik materialov XXXVIII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Novosibirsk: CRNS, 125-130.

Oriekhova, K. V. (2014). Mekhanizm zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpryiemstva. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii i praktyky, 1(16), 131-146.

Oriekhova, K. V. (2013) Mistse ta rol finansovykh perevah v systemi zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpryiemstva. Visnyk Universytetu bankivskoyi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy, 1 (16), 77-82.

Oriekhova, K. V. (2012). Udoskonalennia klasyfikatsii faktoriv finansovoi bezpeky pidpryiemstva. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy 1 (13), 79-86.

Pashniuk, L. (2013). Zahrozy ekonomichnii bezpetsi pidpryiemstva ta zasoby yikh neitralizatsii. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 10 (151), 93-97.

Pekin, A. (2007). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv yak ekonomiko-pravova katehoriia. Ekonomist, 8, 23-25.

Plietnykova, I. L. (2001). Vyznachennia rivnia i zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky zaliznytsi. avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.07.04. Kharkiv: Kharkivska derzhavna akademiia zaliznychnoho transportu, 15.

Pohosova, M. Yu. (2008). Strukturno-lohichnyi analiz poniattia «finansova bezpeka pidpryiemstva». Nauka y ekonomika, 3, 258-263.

Grabovyu, P. G., Petrova, S. N., & Poltavtsev, S. I. (1994). Riski v sovremennom biznese. Moskva: Alans.

Rudnichenko Ye.M. Zahroza, ryzyk, nebezpeka: sutnist' ta vzayemozv"yazok iz systemoyu ekonomichnoyi bezpeky / Ye.M. Rudnichenko // Ekonomika. Menedzhment Pidpryyemnytstvo. – 2013. – № 25 (I). – S.188-195.

Rudnichenko Ye.M. Vplyv podatkovoyi systemy na ekonomichnu bezpeku derzhavy ta subektiv hospodaryuvannya / Ye.M. Rudnichenko // Visnyk Donbas'koyi derzhavnoyi mashynobudivnoyi akademiyi. – 2012. - № 1 (26). – S. 212-215. – Rezhym dostupu: http://lib.khnu.km.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1984/1/12RENSMS.pdf.

Sakhartseva, I. I., & Shliaha, O. V. (2008).Ryzyky ekonomichnoyi diahnostyky pidpryiemstva. Kyiv: Kondor.

Seliuchenko, N. Ye., & Klymash, V. M. (2011). Ryzyky ta zahrozy pidpryiemstva: pidkhody do traktuvannia ta utochnennia yikhnoi suti. Visnyk NU Lvivska politekhnika «Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, 720, 234-239.

Semeniutina, T. V. (2012). Ekonomichni ryzyky, nebezpeky, zahrozy: sutnist ta vzaiemozviazok. Ekonomichnyi prostir, 68, 106-113.

Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk (1970-1980). Available at http://sum.in.ua/s/nebezpeka

Snishchenko, R. H. (2012). Syntez systemy bezpeky pidpryiemstva (banku). Visnyk KrNU im. Mykhaila Ostrovskoho. Bukhhalterskyi oblik, finansy ta hroshovyi obih ,6 (77), 154-157. Available at http://www.kdu.edu.ua/statti/2012-6-1%2877%29/154.pdf

Rayzberg, B. A. (Eds.). (2002). Sovremennyu ekonomicheskiiy slovar. Moskva: INFRA-M.

Starostina, A. O., & Kravchenko, A. O. (2004). Ryzyk-menedzhment: teoriia ta praktyka. Kyiv: IOTs Vydavnytstvo Politekhnika.

Tambovtsev, V. L. (1994). Obekty ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii. Voprosy ekonomiki, 12, 45-54.

Demianenko, M. Ya. (Eds.). (2003). Finansovyi slovnyk-dovidnyk. Kyiv: IAEUAAN.

Khalina, O. V. (2013). Vplyv destabilizuiuchykh faktoriv na ekonomichnu bezpeku avtotransportnoho pidpryiemstva. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 3, 116-119. Available at http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_03/29.pdf

Yarochkin, V. I. (1994). Predprinimatel i bezopasnost. Moskva: Ekspertnoe biuro, 112.

Yachmenova, V. M. (2007). Identyfikatsiia stiikosti diialnosti promyslovykh pidpryiemstv.Simferopol: Dolia, 523.


GOST Style Citations


Алькема, В. Г. Управління економічною безпекою машинобудівного підприємства в умовах значної варіації параметрів замовлення [Електронний ресурс] / В. Г. Алькема // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – № 1 (9). – С. 78–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/eupmg_2010_1_10.pdf.

Основи економічної безпеки [Текст] : підручник / [О. М. Бандурка, В. Є. Духов, К. Я. Петрова, І. М. Червяков]. – Харків : Вид–во нац. ун–ту внутр. справ, 2003. – 236 с.

Барановський, О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання [Текст] : моногр. / О. І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.–екон. ун–т, 2009. – 754 с.

Большой экономический словарь [Текст] / [авт.–сост. А. Б. Борисов]. – М. : Книжный мир, 2001. – 895 с.

Васильців, Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення [Текст] : моногр. / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 384 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Вітлінський, В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві [Текст] : моногр. / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

Внукова, Н. М. Економічна оцінка ризику діяльності підприємства: проблеми теорії і практики [Текст] : моногр. / Н. М. Внукова, В. А. Смоляк. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 184 с.

Гапоненко, В. Ф. Экономическая безопасность предприятия: подходы и принципы [Текст] / В. Ф. Гапоненко, А. А. Безпалько, А. С. Власков. – М. : Ось–89, 2006. – 208 с.

Горячова, К. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки [Текст] / К. Горячова // Економіст. – 2003. – № 8. –  С. 65–67.

Дикань, В. Л. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Дикань, І. В. Воловельська, О. В. Маковоз; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 266 с.

Зеркалов, Д. В. Безпека комерційної діяльності [Текст]. У 2 кн. Кн. 2. Захист / Д. В. Зеркалов. — К. : Основа, 2006. — 800 с.

Зубок, М. І. Економічна безпека суб’єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / М. І. Зубок, В. С. Рубцов, С. М. Яременко та ін. ; за ред. М. І. Зубка. – К., 2012 – 226 с.

Ілляшенко, С. М. Економічний ризик [Текст] : навч. посіб. / С. М. Ілляшенко. – 2–ге вид., доп., перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

Камлик, М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко–правовий аспект [Текст] : навч. посіб. / М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2005. – 432 с.

Картузов, Є. П. Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств [Текст]  / Є. П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9 (135). – С. 115–125.

Клейнер, Г. Б. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность [Текст] : учеб. / Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, Р. М. Качалов. – М. : ОАО «Изд–во «Экономика», 1997. – 288 с.

Королев, М. И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии [Текст] : моногр. / М. И. Королев. – М. : Экономика, 2011. – 284 с.

Костюк, Ж. С. Поняття ризику, небезпеки та загрози як базових категорій розкриття сутності економічної безпеки підприємства [Текст] / Ж. С. Костюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 43. – С. 142–149.

Кузнецов, В. Н. Культура безопасности: социологическое исследование [Текст] / В. Н. Кузнецов // За нашу и вашу безопасность (приложение к журналу «Безопасность Евразии»). – М. : Наука, 2001. – 316 с.

Кулагин, О. А. Принятие решений в организациях [Текст] : учеб. пособие / О. А. Кулагин. – Санкт–Петербург : Изд. дом «Сентябрь», 2001. – 148 с.

Куркін, М. В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. В. Куркін, В. Д. Понікаров, Д. В. Назаренко. – Харків : ФОП Павленко О.Д.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – 388 с.

Ляшенко, О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства [Текст] : моногр. / О. М. Ляшенко. – Луганськ : Вид–во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 400 с.

Матвеев, Н. В. Экономическая безопасность предприятия [Текст] : дис. … канд. экон. наук / Н. В. Матвеев. – М., 1999. – 172 с.

Мігус, І. П. Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / І. П. Мігус, С. М. Лаптєв – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=821.

Нижник, Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) [Текст] : навч. посіб. / Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус; за заг. ред. П. В. Мельника, Н. Р. Нижник. – Ірпінь, 2000. – 304 с.

Олейников, Е. А. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) [Текст] / Под ред. Е. А. Олейникова. – М. : ЗАО «Бизнес школа «Интел–Синтез», 1997. – 288 с.

Орехова, Е. В. Стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия [Текст] / Е. В. Орехова // Актуальные вопросы экономических наук : сборник материалов XXXVIII Международной научно–практической конференции / Под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2014. – C. 125–130.

Орєхова, К. В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства [Текст] / К. В. Орєхова // Фінансово–кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : збірник наукових статей. – 2014. – № 1 (16). – С. 131–146.

Орєхова, К. В. Місце та роль фінансових переваг в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства / К. В. Орєхова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) : збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (16). – С. 77–82.

Орєхова, К. В. Удосконалення класифікації факторів фінансової безпеки підприємства [Текст] / К. В. Орєхова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) : збірник наукових праць. – 2012. – № 1 (13). – С. 79–86.

Пашнюк, Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації [Текст] / Л. Пашнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 10 (151). – С. 93–97.

Пекін, А. Економічна безпека підприємств як економіко–правова категорія [Текст] / А. Пекін // Економіст. – 2007. – № 8. – С. 23–25.

Плєтникова, І. Л. Визначення рівня і забезпечення економічної безпеки залізниці [Текст]: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.04 / І. Л. Плєтникова. –  Харків : Харківська державна академія залізничного транспорту, 2001. – 15 с.

Погосова, М. Ю. Структурно–логічний аналіз поняття «фінансова безпека підприємства» [Текст] / М. Ю. Погосова // Наука й економіка. – 2008. – № 3. – С. 258–263.

Риски в современном бизнесе [Текст] / [П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова, С. И. Полтавцев и др.]. – М. : Аланс, 1994. – 200 с.

Рудніченко Є.М. Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки / Є.М. Рудніченко // Економіка. Менеджмент Підприємництво. – 2013. – № 25 (І). – С.188-195.

Рудніченко Є.М. Вплив податкової системи на економічну безпеку держави та субектів господарювання / Є.М. Рудніченко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2012. - № 1 (26). – С. 212-215. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1984/1/12RENSMS.pdf.

Сахарцева, І. І. Ризики економічної діагностики підприємства [Текст]: навч. посіб. / І. І. Сахарцева, О. В. Шляга. – К. : Кондор, 2008. – 380 с.

Селюченко, Н. Є. Ризики та загрози підприємства: підходи до трактування та уточнення їхньої суті [Текст] / Н. Є. Селюченко, В. М. Климаш // Вісник НУ «Львівська політехніка «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2011. – № 720. – С. 234–239.

Семенютіна, Т. В. Економічні ризики, небезпеки, загрози: сутність та взаємозв’язок [Текст] / Т. В. Семенютіна // Економічний простір. – 2012. – № 68. – С. 106–113.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/nebezpeka.

Сніщенко, Р. Г. Синтез системи безпеки підприємства (банку) [Електронний ресурс] / Р. Г. Сніщенко // Вісник КрНУ ім. Михайла Островського. Серія «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг». – 2012. – № 6 (77). – С. 154–157. – Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/statti/2012–6–1%2877%29/154.pdf.

Современный экономический словарь [Текст] / [сост. Б. А. Райзберг и др.]. – М. : ИНФРА–М, 2002. – 480 с.

Старостіна, А. О. Ризик–менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К. : ІОЦ Видавництво «Політехніка», 2004. – 200 с.

Тамбовцев, В. Л. Объекты экономической безопасности России [Текст] / В. Л. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 45–54.

Фінансовий словник–довідник [Текст] / [ред.–упор. М. Я. Демяненко]. – К. : ІАЕУААН, 2003. – 555 с.

Халіна, О. В. Вплив дестабілізуючих факторів на економічну безпеку автотранспортного підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Халіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – Випуск № 3. – С. 116–119. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_03/29.pdf.

Ярочкин, В. И. Предприниматель и безопасность [Текст]. Ч. ІІ. / В. И. Ярочкин. – М. : Изд– во «Экспертное бюро», 1994. – 112 с.

Ячменьова, В. М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових підприємств [Текст] : [моногр.] / В. М. Ячменьова. – Сімферополь : Доля, 2007. – 523 с.

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i18.46127

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 О. М. Trydіd, K. V. Orekhova, M. V. Zelenska, I. V. Fialkovska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770