DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i18.46424

ACCOUNTANG OF FINANCIAL RESULTS AS A PREREQUISE WARNING OF BANKRUPTCY

T. V. Davyduk, O. V. Tarasova, O. V. Tarasova, L. M. Ripka, L. M. Ripka

Abstract


This paper analyzes the analyzes of the dynamics of the financial results of enterprises, the influence of the factors leading to reduced solvency of domestic enterprises, the necessity of timeliness of financial information as a prerequisite to avoid bankruptcy.

Amidst uncertain economic environment one gives much attentionto the bankruptcy issue because many domestic businesses are in crisis or bankruptcy. This is due to the financial failure of the company to overcome the economic crisis. The increasing number of bankrupt enterprises is influenced by most companies, which work with borrowed funds being insolvent and unable to fulfill their obligations not only to suppliers, but also to major creditors.


Keywords


bankruptcy; economic crisis; financial performance; accounting

References


Blank, I. A. (1999). Finansovyu menedzhment. Kiev: Nika-Tsentr.

Mazurok, P. P. (2009). Analіtychne otsіniuvannia fіnansovykh rezultatіv dіialnostі promyslovykh pіdpryemstv Ukrainy. Derzhava ta rehіony. Ekonomіka ta pіdpryiemnytstvo, 5, 114–119.

Tereshchenko, O. O. (Ed.). (2004). Antikryzove fіnansove upravlіnnia na pіdpryiemstvі. Kyiv: KNEU.

Podderohіn, A. M. (2005). Fіnansovyi menedzhment. Kyiv:KNEU.

Sheremet, A. D. (2001). Metodika finansovogo analiza. Moskva:INFA.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at http://ukrstat.gov.ua/

Statystychnyi shchorіchnyk Ukrainy za 2009-2012 roky. Available at http://library.oseu.edu.ua/

Sambovskyi, V. V. Osoblyvostі zastosuvannia zakhіdnykh metodik otsіnky prohnozuvannia ymovіrnostі bankrutstva dlia ukrainskikh pіdpryiemstv. Available at http://www.univd.edu.ua/general/publishing/konf/finbezpeka/78_samborskiy.pdf

Vіknianska, V. A. (2006). Fіnansovyi stan pіdpryiemstva, yoho otsіnka ta napriamy pokrashchennia.

Kravchenko, O. A. (2006). Vyznachennia chynnykіv zbytkovoi dіialnostі promyslovykh pіdpryiemstv v Ukrainі. Pratsі Odeskoho polіtekhnіchnoho unіversytetu, 2(22), 5–9.


GOST Style Citations


Бланк, И. А. Финансовый менеджмент [Текст] : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – 528 с.

Мазурок, П. П. Аналітичне оцінювання фінансових результатів діяльності промислових підприємств України [Текст] / П. П. Мазурок // Держава та регіони. Економіка та підприємництво. − 2009. − № 5. − С. 114−119.

Терещенко, О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві [Текст] : монографія. − К. : КНЕУ, 2004. − 268 с.

Поддєрьогін, А. М. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ. – 2005. – 535 с.

Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа [Текст] / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев – М. : ИНФА, 2001. − 208 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.

Статистичний щорічник України за 2009–2012 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.oseu.edu.ua/.

Самбовський, В. В. Особливості застосування західних методик оцінки прогнозування ймовірності банкрутства для українських підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Самбовський. – Режим доступу: http://www.univd.edu.ua/general/publishing/konf/finbezpeka/78_samborskiy.pdf.

Вікнянська, В. А. Фінансовий стан підприємства, його оцінка та напрями покращення [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук / В. А. Вікнянський. – Умань, 2006.

Кравченко, О. А. Визначення чинників збиткової діяльності промислових підприємств в Україні [Текст] / О. A. Кравченко // Праці Одеського політехнічного університету. – 2006. – Вип. 2(22). – С. 5–9.

Copyright (c) 2015 T. V. Davyduk, O. V. Tarasova, O. V. Tarasova, L. M. Ripka, L. M. Ripka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770