DETERMINATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGY OF THE ENTERPRISE FOR THE PURPOSE OF ENSURING PRODUCTIVITY OF ITS ACTIVITY

Authors

  • S. V. Kavun Kharkiv Institute of Banking University of Banking
  • L. S. Guryanova Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
  • G. V. Zhosan Kherson national technical university

DOI:

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i19.57419

Keywords:

productivity of the enterprise activity, social responsibility of the enterprise, strategy, quadrants

Abstract

Social responsibility strategy of the enterprise based on the «Social responsibility – Productivity of activity» matrix have been proved in the article.  This matrix provided quadrants (І «Leaders of trust» – progressive adaptant; ІІ. «Skeptical businessmen» – progressive dezadaptant; ІІІ. «Imprudent organizers» – regressive dezadaptant; IV. «Inexperienced idealists» – regressive dezadaptant). It is established that the developed «Social responsibility – Productivity of activity» matrix, whether helps to trace dynamics of activity of the enterprise and to trace there are results from introduction of these or those directions of social responsibility component level increase.

Author Biographies

S. V. Kavun, Kharkiv Institute of Banking University of Banking

Doctor of Economics, associated professor, Department of Information Technology 

L. S. Guryanova, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Doctor of Economics, Ph.D., Professor of Department of Economic Cybernetics

G. V. Zhosan, Kherson national technical university

Senior Lecturer of management and marketing department

References

Litovchenko, S. E., Golodets, E. A., Ivanova, Т. M., & Konovalova, L. N. (2007). Aktualnyye voprosy razvitiia korporativnoy sotsialnoy otvetsvennosti. Pozitsiia komiteta korporativnoy otvetsvennosti. Moskva: Assotsiatsiia menedzherov.

Baiura, D. (2009). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist v systemi korporatyvnoho upravlinnia. Ukraina. Aspekty pratsi, 1, 21-25.

Voronchak, I.(2009). Sotsialna vidpovidalnist biznesu yak sotsialno-ekonomichnyi fenomen. Vidpovidalna ekonomika, 1, 90-103.

Hansli, T. M. (1996). Sotsialna polityka ta sotsialne zabespechennia za rynkovoi ekonomiky. Kyiv: Osnovy.

Kazakevych, G. (2002). Sotsialnaia otvetstvennost: novye trebovaniia k biznesu v postindustrialnuiu epokhu. Personal, 2, 74-78.

Grunin, O. A., & Grunin, S. O. (2002). Ekonomicheskaia bezopasnost organizatsii. Sankt - Peterburg: Piter.

Muntiian, V. I.(1999). Ekonomichna bezpeka Ukrainy. Kyiv: KVITS.

CSR-Review. Glavnyu analiticheskiy media-portal o sotsialnoy otvetstvennosti. Available at http://www.csr-review.net/index/nacionalnaya-strategiya-korporativnoy.html

Böttcher, A., & Grudsky, S. M. (2000). Toeplitz Matrices, Asymptotic Linear Algebra, and Functional Analysis. Birkhäuser.

Gray, M. R. (2009). Toeplitz and Circulant Matrices: A review.London:CambridgeUniversity Press. Available at http://www.stanford.edu/gray/toeplitz.pdf

Korchevska, L., Zhosan, G., & Kavun, S. Social Responsibility as a Contextual Component of the EnterpriseEconomic Security. Journal of Finance and Economics, 1(4), 95-104.

Zhosan., G., & Kavun, S. (2014). Calculation of the Generalizing Indicator of Productivity of the Enterprises Activity Based on the Matrix-Rank Approach. Journal of Finance and Economics, 2 (6), 202-209. Available at http://www.pubs.sciepub.com/jfe/2/6/1/index.html

Darmits., R. Z., & Vatsyk, N. O. (2010). Vzaiemozviazok rezultatyvnosti ta ekonomichnoi efeknyvnosti v systemi menedzhmentu pidpryiemstva. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 20.12, 153-161.

Druker, P. (2004). Effektivnoye upravleniye. Moskva: Astrel.

Zhosan, H. V., & Trukhachova, K. V. (2013). Kontseptualni polozhennia sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstva yak teoretychna osnova zbalansovanoi rezultatyvnosti. Visnyk natsionalnoho Khmelnytskoho universytetu. Naukovyi zhurnal. Ekonomichni nauky, 4, 247-254.

Safin, A. I. (2009). Metodika otsenki sotsialno-ekonomicheskoy effektivnosti regionalnoi promyshlennoy politiki. Ekspert, 14, 32-37.

Fedulova, L. I. (2004). Menedzhment orhanizatsii. Kyiv: lybid.

Shershnova, Z. Ye. (2004). Stratehichne upravlinnia (2nd ed.). Kyiv: KNEU. Available at http://www.buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/ Itemid,36/catid,184/id,7983

Published

2015-12-30

Issue

Section

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes