FINANCIAL AND CREDIT FACTORS DEVELOPMENT OF LAND RELATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

V. I. Sapych

Abstract


In the article the basic tools now works inUkraine's financial and credit mechanism to support the agricultural sectors of the economy considered. Budget subsidies and special tax treatment increase the profitability of agricultural producers, but did not significantly affect the efficiency of the production and implementation of progressive structural changes in land use. The mechanism of compensation to agricultural enterprises of VAT has serious drawbacks. Recent developments in the taxation of farmers do not take into account the basic principles of land tax and are purely fiscal in nature. Under these conditions it is necessary to use more effectively the mechanism of partial compensation of interest on loans. Under these conditions, the mechanism of partial compensation of interest on loans should be more effectively used. The formulas for calculating the state compensation and preferential rates designed. The proposed algorithm is to reduce the cost of credit will contribute to a diversified and highly efficient agriculture. Using this algorithm will create conditions for the further development of land relations.


Keywords


financial and credit regulation, taxation, land taxation, land relations, preferential credit, cheaper credit, a preferential rate

References


Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at http:// www.ukrstat.gov.ua

Demianenko, M. J. (Ed). (2011). Derzhavna polityka finansovoi pidtrymky rozvytku ahrarnoho sectoru. APK. Kyiv: NNTS IAE.

Dіbrova, A. D. (2008). Derzhavne rehuliuvannia silskohospodarskoho vyrobnytstva: teorіia, metodologіia, practyka. Kyiv: Format.

Laiko, P. O. (2008). Derzhavna fіnansovo–kredytna pydtrymka sylskoho hospodarstva v rynkovіi ekonomіtsі. Kyiv: NNTS IAE.

Gudz, O. E., & Somyk, A. V. (2008). Derzhavna programa fіnansovoi pіdtrymky pidpryemstv APK cherez mehanіzm zdeshevlennia kredytіv. Ekonomika APK, 11, 54–63.

Goroh, O. V. (2014). Organіzatsіia kredytuvannia sіlskohospodarskykh pidpryiemstv u bankіvskykh ustanovakh Ukrainy. Visnyk KHNAU. Ekonomіchnі nauky, 4, 110–116.

Zakshevskiy, V. G., & Pashuta, S. A. (2015). Analіz sovremennogo sostoianiia kreditovania selskogo khoziaystva. Agrarnaia politika sovremennoy Rossii: metodologicheskie aspekty i strategiia realizatsii. Moskva: VIAPI imeni A.A. Nikonova, 43–46.

Kalashnіkova, T. V. (2010). Stan i tendentsіi rozvytku credytnoho zabezpechennia ahrarnoi haluzi Ukrainy. Fіnansy Ukrainy, 10, 29–37.

Maslova, V. V. (2014). Sovershenstvovanie mekhanizma kreditovaniia na sovremennom etape. APK: economica i upravlenie, 2, 51–59.

Gusakov, V. G. (Ed). (2013). Economicheskie problemy povysheniia effektivnosti funktsionirovaniia APK v novykh usloviiakh: voprosy teorii i metodologii. Minsk: Institut sistemnykh issledovanii v APK NAN Belarusi.

Kene, F. (1960). Izbrannye ekonomicheskie proizvedeniia. Moskva: Izdatelstvo sotsialno–ekonomicheskoi literatury.

Petti, V. (1997). Traktat o nalogakh i sborakh. Verbum sapienti – slovo mudrym. Raznoe o nalogakh. Moskva: Os –89.

Smіt, A. (2001). Dobrobut natsіi. Doslіdzhennia pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsіi. Kyiv: Port–Royal.

Gorb–Romashkevich, F.(1892). Pozemelnyu cadastr v teorii i praktike pervoy poloviny XIX stoletiia. Varshava: Tipografiia Varshavskogo uchonogo. Okruga.

Lebedev, V. (1868). O pozemelnom naloge. Sankt Peterburg: Tipografiia i litographiia Karla Kuna.

Dema, D. І. (2001). Metodolohіchnі zmіny v opodatkuvannі sіlskohohspodarskykh tovarovyrobnykіv. Fіnansy Ukrainy, 2, 19 – 23.

Zenets, N. (1997). Zemelnyu nalog v selskom khoziaistve. Voprosy ekonomiki, 8, 125 – 134.

Moskalenko, A. (1999). Zemelne opodatkuvannia: istoriia, metodologіia, practika. Rehіonalna економіка, 4, 246 – 254.

Sagaidak, A. E. (1992). Zemelnyu nalog v selskom khoziaistve. Moskva: Kolos.

Tulush, L. (2003). Udoskonalennia mekhanіzmu obchislennia podatku na sіlskohospodarskі uhіddia. Ekonomіka APK, 6, 74 – 79.

Fedorov, M. M. (2004). Obiektyvna neobkhіdnіst i osnovnі metodichnі printsypy udoskonalennia metodyky ekonomіchnoi otsіnky zemli. Ekonomіka APK, 5, 3 – 11.

Dienkov, D. Torhy v Radi. Iak ahrarne lobi vybyvalo sobi pilhy za biudzhet. Available at http://www.agriagency.com.ua/comments/11453.html

Zakon Ukrainy (2015, hruden). Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia zbalansovanosti biudzhetnyh nadhodzhen u 2016 rotsi. Available at http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/909–19/page

. Zakon Ukrainy. (2014, December). Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo podatkovoi reformy. Available at http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/71–19

Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy. Available at http://minagro.gov.ua

Kontseptsiia Derzhavnoi tsilevoi prohramy rozvytku ahrarnoho sectoru ekonomiky na period do 2020 roku. Available at http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2015, kviten). Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenyh u derzhavnomu biudzheti dlia finansovoi pidtrymky zahodiv v ahropromyslovomu kompleksi shliahom zdeshevlennia kredytiv. Available at http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/300–2015–п


GOST Style Citations


Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу: http: www.ukrstat.gov.ua.

Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК [Текст] : монографія / [М. Я. Дем’яненко, П. Т. Саблук, В. М. Скупий та ін.] ; за ред. М. Я. Дем’яненка, – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 372 с.

Діброва, А. Д.  Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / А. Д. Діброва. – К. : Формат, 2008. –
488 c.

Лайко, П. О. Державна фінансово–кредитна підтримка сільського господарства в ринковій економіці [Текст] / П. О. Лайко. – К. : ІАЕ УААН, 2008. – 426 с.

Гудзь, О. Є. Державна програма фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів [Текст] / О. Є. Ґудзь, А. В. Сомик // Економіка АПК. – 2008. – № 11. – С. 54–63.

Горох, О. В. Організація кредитування сільськогосподарських підприємств у банківських установах України [Текст] / О. В. Горох // Вісник ХНАУ. Економічні науки. – 2014. – № 4. – С. 110–116.

Закшевский, В. Г. Анализ современного состояния кредитования сельского хозяйства [Текст] / В. Г. Закшевский, А. О. Пашута // Аграрная политика современной России: научно–методологические аспекты и стратегия реализации : материалы XX междунар. научно–практ. конф. – М. : ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2015. – С. 43–46. – «Энциклопедия российских деревень».

Калашнікова, Т. В. Стан і тенденції розвитку кредитного забезпечення аграрної галузі України [Текст] / Т. В. Калашнікова // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 29–37.

Маслова, В. В. Совершенствование механизма кредитования на современном этапе [Текст] / В. В. Маслова // АПК: экономика и управление 2014. – № 2. – С. 51–59.

Экономические проблемы повышения эффективности функционирования АПК в новых условиях: вопросы теории и методологии [Текст] / В. Г. Гусаков [и др.] ; под ред. В. Г. Гусакова. – Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2013. – 177 с.

Кенэ, Ф. Избранные экономические произведения [Текст] / Ф. Кенэ – М. : Издательство социально–экономической литературы («Соцэкгиз»), 1960. – 551 с.

Петти, В. Трактат о налогах и сборах. Verbum sapienti – слово мудрым. Разное о налогах [Текст] / В. Петти. – М. : Ось – 89, 1997. – 112 с.

Сміт, А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй [Текст] / А. Сміт ; пер. О. Васильєва, М. Межевікіної, А. Малівського ; наук. ред. Є. Литвин. – К. : Port–Royal, 2001. – 593 с.

Горб–Ромашкевич, Ф. Поземельный кадастр в теории и практике первой половины XIX столетия [Текст] / Ф. Горб–Ромашкевич. – Варшава : Типография Варшавского уч. округа, 1892. – Ч. I. – 281 с.

Лебедев, В. О поземельном налоге [Текст] / В. Лебедев. – СПб. : Типография и литография Карла Куна, 1868. – 153 с.

Дема, Д. І. Методологічні зміни в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників [Текст] / Д. І. Дема // Фінанси України. – 2001. – № 2. – С. 19–23.

Зенец, Н. Земельный налог в сельском хозяйстве [Текст] / Н. Зенец // Вопросы экономики. – 1997. – № 8 – С. 125–134.

Москаленко, А. Земельне оподаткування: історія, методологія, практика [Текст] / А. Москаленко // Регіональна економіка. – 1999. – № 4. – С. 246–254.

Сагайдак, А. Э. Земельный налог в сельском хозяйстве [Текст] : монография / А. Э. Сагайдак. – Москва : Колос, 1992. – 126 с.

Тулуш, Л. Удосконалення механізму обчислення податку за сільськогосподарські угіддя [Текст] / Л. Тулуш // Економіка АПК. – 2003. – № 6. – С. 74–79.

Федоров, М. М. Об’єктивна необхідність і основні методичні принципи удосконалення методики економічної оцінки земель [Текст] / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2004. – № 5. – С. 3–11.

Дєнков, Д. Торги в Раді. Як аграрне лобі вибивало собі пільги за бюджет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agriagency.com.ua/comments/11453.html.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році [Електронний ресурс] : закон України від 24.12.2015 р. № 909–VIII. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/909–19/page.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи [Електронний ресурс] : закон України від 28.12.2014 р. № 71–VIII. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/71–19.

Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua.

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822.

 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України  від 29.04.2015 р. № 300. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/300–2015–п.
DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i20.73092

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 V. I. Sapych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770