DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i20.73194

THE ROLE OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION IN THE STATE ECONOMIC SECURITY

O. R. Pyatkovska

Abstract


The article evaluates the role of international labor migration in ensuring economic security of Ukraine on the bases of systematization of indicators of economic security of the state in the sphere of migration, dependence determination of the validity of indicators limit values of society, that are considered catastrophic in the world, from international migration, as well as identifying indicators of subindexes, the components of the integral index of state economic security, which depend on international migration.

Having analyzed each of these parameters on the basis of scientific and empirical studies, we noticed that international migration affects 55 indicators of economic security, which is almost 43% of the total number of such distribution (demographic security - 71%, foreign economy - 45%, investment and innovation - 71%, the macroeconomic - 75%, food - 73%, social - 67%, financial - 22%. Among these indicators with the largest weights we can outline the following: birth rate (0.1874), the level of dollarization of the money supply (0.1767), the export volume of financial resources from the country (0.1743), the balance of purchase and sale of foreign currency by population (0.1657), the proportion of elderly population in the total population (0.1625), the ratio of deposits and loans in foreign currency (0.1425), total migration growth rate (0.1274), demographic burden on the working-age by disabled population (0.1265) existing population (0.1265). The average value of the weight factor of all indicators affected by international migration is 0.0973. 


Keywords


international labor migration, remittances, migration flows, socio-economic impacts, economic security, state migration policy, integral index of economic security

References


Blinova, O. (2014). Psykholohichne zdorovia mihrantiv: resultaty empirychnoho doslidzhennia. Available at: http://www.social–science.com.ua/article/1072

Boiaryn, L. V. (2013). Prychyny proiaviv deviantnoi povedinky pidlitkiv iz simei trudovykh migrantiv. Teoretychni i prykladni problemy psykholohii, 2(31), 68–75.

Horobets, O. M. (2005). Mihratsiia u vidtvorenni naselennia Podilli: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.09.01. Lviv, 20.

Dynamika obsiahiv pryvatnykh groshovykh perekaziv v Ukrainu. Available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73840

Shevchenko, L. S. (Ed.). (2009). Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia. Kharkiv: Pravo.

Libanova, E. M. (Ed.). (2013). Zvit schodo metodolohii, orhanisatsii provedennia ta resultativ modulnoho vybirkovoho obstezhennia z pytan trudovoi mihratsii v Ukraini.Budapest: ILO.

Ivankova–Stetsuk, O., Seleshchuk, H., & Susak, V. (2011). Vyklyky ta adaptatsiini rezervy polilokalnykh rodyn ukrainskykh trudovykh mihrantiv. Lviv: IRR NAS ofUkraine.

Kachynskyi, A. B. (2013). Indykatory natsionalnoi bezpeky: vyznachennia ta zastosuvannia ikh granychnyh znachen. Kyiv: NISS.

Kukurudza, I.I., & Romashchenko, T. I. (2012). Ukraina u svitovykh protsesakh trudovoi mihratsii. Cherkasy: ChNU im. Bohdana Khmenlnytskoho.

Lapshyna, I.A. (2002). Mizhnarodna mihraciia robochoi syly: ukrainskyi aspekt (za materialamy zahidnykh oblastei Ukrainy): avtoref. dys kand. ekon. nauk: 08.05.01. Ternopil, 20.

Malinovska, O. A. (2014). Perekazy mihrantiv z zakordonu: obsiahy, kanaly, socialno–ekonomichne znachennia. Kyiv: NISS.

Malinovska, O. A. (2011). Trudova mihratsiia: sotsialni naslidky ta shliakhy rehuliuvannia. Kyiv: NISS.

Vlasov, I.S., & Holovanova, N. A. (2012). Migratsiia i prestupnost: sravnitelnopravovoy analis. Moskva: Institut zakonodatelstva i sravnitelnogo pravovedeniia pri Pravytelstve Rosyiyskoy Federatsii.

Myroniuk, I.S. (2011). Trudova mihratsiia naselennia ta rozvytok epidemii VIL–infektsii / SNIDu v Zakarpatskii oblasti. Sotsialnoekonomichni ta etnokulturni naslidky mihratsii dlia Ukrainy. Kyiv : NISS, 210–215.

Monitorynh povedinky ta poshyrennosti VILinfektsii sered ukrainskykh trudovykh mihrantiv yak component epidnahliadu za VIL druhoho pokolinnia. Available at: http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/2013/migr.pdf

Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. (2013, October). Pro zatverdzhennia Metodychnyh rekomendatsii schodo rozrakhunku rivnia economichnoi bezpeky Ukrainy. Available at: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm

Piatkovska, O. R. (2011). Ekonomichnyi efekt mizhnarodnoi trudovoi mihratsii: teoretyko–empirychnyi aspect. Problemy razvitiia vneshneekonomicheskiкh sviazei privlecheniia inostrannykh investitsiy: regionalnyu aspekt. Donetsk, 251–256.

Pasiechnyk, M. (2012). Realizatsiia komponentu proektu po roboti z ditmy trudovykh mihrantiv “Rozbudova diievosti povnovazhen ukrainskykh mistsevykh ustanov u haluzi mihratsiinoi ta sotsialno–osvitnoi polityky na koryst ditei, zhinok ta mistsevykh gromad”. Transnatsionalni simi yak naslidok ukrainskoi trudovoi emihratsii: problemy ta shlyahy yih rozviazannia. Lviv: Lvivska Politekhnika, 302–311.

Ukaz Prezydenta Ukrainy. (2011, May). Pro konseptsiiu derzhavnoi mihratsiinoi polityky. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/622/2011

Sadova, U. Y. (Ed.). (2011). Rehionalna migratsiina polityka ta mekhanizmy yii realizatsii. Lviv: Instytut rehionalnyh doslidzhen NAN Ukrainy.

Stasuk, M. O. (2004). Mizhnarodna trudova migratsiia na suchasnomu etapi rynkovoii transformatsii ekonomiky Ukrainy : avtoref. dys kand. ekon. nauk: 08.05.01. Kyiv, 23.

Khomra, O. (1999). Mihratsiia naselennia: pytannia teorii, metodyky doslidzhennia. Kyiv: Naukova dumka.

Shvab, I. (2011). Poshyrenist VIL/SNIDu sered ukrainskykh zarobitchan u konteksti socialnykh naslidkiv trudovoi migratsii. Sotsialnoekonomichni ta etnokulturni naslidky migratsii dlia Ukrainy: Kyiv: NISS, 203–210.

Drinkwater, S., Levine, P., & Lotti, E. (2006). Labor Market and Investment Effects of Remittances. Available at: http://www.econ.surrey.ac.uk/Research/scies/papers/2006/labour%20market.pdf

Harris J., & Todaro, M. (1970). Migration, Unemployment and Development: a Two–Sector Analyses. Available at: http://www.aeaweb.org/aer/top20/60.1.126–142.pdf

Hein de Haas. (2007). Remittances, Migration and Social Development. Social Policy and Development Program, 34, Switzerland, 40

International Migration Stock. The United Nations Population Division. Available at: http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=2

Mariani, F. (2010). Migration and Crime. Available at: http://www.iza.org/conference_files/LeIlli2010/mariani_f2907.pdf

World Migration Report 2013. Migrant Well–Being and Development. Geneva: IOM. Available at http://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2013_en.pdf


GOST Style Citations


Блінова, О. Психологічне здоров’я мігрантів : результати емпіричного дослідження [Електронний ресурс] / О. Блінова. – Режим доступу: http://www.social–science.com.ua/article/1072

Боярин, Л. В. Причини проявів девіантної поведінки підлітків із сімей трудових мігрантів [Текст] / Л. В. Боярин // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 2 (31). – С. 68–75.

Горобець, О. М. Міграція у відтворенні населення Поділля [Текст] : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Горобець О. М. – Львів, 2005. – 20 с.

Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73840

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] : монографія / за ред. Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2009 – 312 с.

Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні [Текст] /  [під наук. керівництвом Е. М. Лібанової] // Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. — Будапешт : МОП, 2013. – 97 с.

Іванкова–Стецюк, О. Виклики та адаптаційні резерви полілокальних родин українських трудових мігрантів [Текст] / О. Іванкова–Стецюк, Г. Селещук, В. Сусак. – Львів : ІРД НАН України, 2011. – 104 с.

Качинський, А. Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень [Текст] : монографія / А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2013. – 104 с.

Кукурудза, І. І. Україна у світових процесах трудової міграції [Текст] : монографія / І. І. Кукурудза, Т. І. Ромащенко. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – 252 с.

Лапшина, І. А. Міжнародна міграція робочої сили: український аспект (за матеріалами західних областей України) [Текст] : автореф. дис. … к.е.н. за спеціальністю : 08.05.01 / Лапшина І. А. ; Терноп. акад. нар. госп–ва. – Тернопіль, 2002. – 20 с.

Малиновська, О. А. Перекази мігрантів з–за кордону: обсяги, канали, соціально–економічне значення [Текст] : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Національний інститут стратегічних досліджень, Серія «Економіка», Вип. 18. – К. : НІСД, 2014. – 60 с.

Малиновська, О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи регулювання [Текст] : аналіт. доп. / О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – 40 с.

Миграция и преступность: сравнительно–правовой анализ [Текст] : монография / [И. С. Власов, Н. А. Голованова, В. Ю. Артемов и др. ; отв. ред. И. С. Власов, Н. А. Голованова]. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; Юридическая фирма «Контракт», 2012. – 496 с.

Миронюк, І. С. Трудова міграція населення та розвиток епідемії ВІЛ–інфекції/СНІДу в Закарпатській області [Текст] // Соціально–економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.–практ. конф. / упор. О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – С. 210–215.

Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ–інфекції серед українських трудових мігрантів як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління :  аналітичний звіт за результатами біоповедінкового дослідження [Електронний ресурс] / Л. М. Амджадін та ін. – К. : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2012. – 112 с. – Режим доступу: http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/2013/migr.pdf

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. – Режим доступу: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm

П’ятковська, О. Р. Економічний ефект міжнародної трудової міграції: теоретико–емпіричний аспект [Текст] / О. Р. П’ятковська // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов. – Донецьк, 2011. – С. 251–256.

Пасєчник, М. Реалізація компоненту проекту по роботі з дітьми трудових мігрантів «Розбудова дієвості повноважень українських місцевих установ у галузі міграційної та соціально–освітньої політики на користь дітей, жінок і місцевих громад» [Текст] / М. Пасєчник // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання : зб. наук. статей і виступів на міжнар. наук.–практ. конференції. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 302–311.

Про концепцію державної міграційної політики [Електронний ресурс] : указ Президента України від 30.05.2011 № 622/2011. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/622/2011

Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації [Текст] / наук. ред. У. Я. Садова ; НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2011. – 528 с.

Стасюк, М. О Міжнародна трудова міграція на сучасному етапі ринкової трансформації економіки України [Текст] : автореф. дис. … к.е.н. : 08.05.01 / Стасюк М. О. ; Укр. акад. зовн. торгівлі. – К., 2004. – 23 с.

Хомра, О. Міграція населення: питання теорії, методики дослідження [Текст] / О. Хомра. – К. : Наук. думка, 1999. – 146 с.

Шваб, І. Поширеність ВІЛ/СНІДу серед українських заробітчан у контексті соціальних наслідків трудової міграції [Текст] // Соціально–економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.–практ. конф. / упоряд. О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – С. 203–210.

Drinkwater, S. Labor Market and Investment Effects of Remittances [Electronic resource] / S. Drinkwater, P. Levine, E. Lotti. – Available at: http://www.econ.surrey.ac.uk/Research/scies/papers/2006/labour%20market.pdf

Harris, J. Migration, Unemployment and Development: a Two–Sector Analyses [Electronic resource] / J. Harris, M. Todaro. – Available at: http://www.aeaweb.org/aer/top20/60.1.126–142.pdf

Hein de Haas Remittances, Migration and Social Development [Text] / Hein de Haas // Social Policy and Development Program, Paper Number 34. – Switzerland, 2007. – 40 p.

International Migration Stock. The United Nations Population Division [Electronic resource]. – Available at: http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=2

Mariani, F. Migration and Crime [Electronic resource] / F. Mariani. – Available at: http://www.iza.org/conference_files/LeIlli2010/mariani_f2907.pdf

World Migration Report 2013. Migrant Well–Being and Development [Text]. – Geneva : IOM, 2013. – 218 p.

Copyright (c) 2016 O. R. Pyatkovska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770