DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i21.91052

MODERN TRENDS OF FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT UNDER THE VIRTUAL REGIONALIZATION CONDITIONS

Kazimierz Pająk, Bożena Kamińska, Oleksii Kvilinskyi

Abstract


The article analyzes the current trends in the development of the financial sector under the virtual regionalization conditions. Based on empirical research with regard to global financial institutions, options for addressing the problems of micro, meso and macro levels in the long-term prospect of the world economy have been suggested, in relation to the technological cycle of Kondratiev waves. In the study, research results of both the economists engaged in the problem of sustainable socio-environmental-economic development under the modernization and post industrialization conditions, and researchers of adjacent scientific fields. The analysis results of the present article allow for the discovery of new horizons and areas for scientific analysis to bring together science and practice, as well as for creating conditions for accelerating scientific and technological progress.


Keywords


modern trends; financial sector; competence delegation; virtual regionalization; Kondratiev waves; globalization.

Full Text:

PDF

References


Glaziev, S. Yu. (2010). Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyah global'nogo krizisa: monografiya. Moskva: Ekonomika.

Makkonell, K. R., Bryu, S. L. (1993). Ekonomiks: principy, problemy i politika. Kiyev: Hagar-Demos.

Lever, W. F. (1991). Deindustrialisation and the Reality of the Post-industrial City. Urban Studies, 28, 6, 983-999.

Warwick K. Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends. Available at: http://m.kdi.re.kr/data/download/attach/9894_0-1.pdf.

Liashenko, V. I., Kotov, E. V. (2015). Ukraina XXI: neoindustrialna derzhava abo “krakh proektu”?: monohrafiia. Kyiv: Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli.

Oxfam International. Pre-Davos report shows how rules privilege the richest 1%. Available at: https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-eu-needs-take-action-against-tax.

Khobta, V. M., Popova, O. Yu., Mieshkov, A. V. (2005). Aktivіzacіya і pіdvishchennya efektivnostі іnvesticіjnih procesіv na pіdpriєmstvah. Donec'k: Nord-Press.

Kravchenko, S. I. (2009). Klassifikaciya innovacionnogo potenciala. Ekonomist, 8, 14–21.

Bondareva, I. A., Kravchenko, S. I., Meshkov, A. V. (2015). Osobennosti investicionno-innovacionnoj napravlennosti podgotovki studentov v tekhnicheskom vuze (na primere Doneckogo regiona). Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki, 4 (223), 236–244.

Ivanov, S., Lyashenko, V., Tolmachova, H., Kvilinskyi, O. (2016). Features of modernization of entrepreneurial sphere in the context of the national economic policy in Ukraine. European Cooperation, 3 (10), 9-34.

Pajak, K., Lyashenko, V., Kvilinskyi, O. (2015). Operation of a business entity in the context of globalization. Economic Herald of the Donbas, 4(42), 18-23.

Blagodarnyi, A. I., Tolmachova, H. F., Kvilinskyi, O. S. (2014). Investigation of the impact of regional characteristics on the development of small businesses. Economics and Law, 1, 30-37.

Kharazishvili, Yu. М., & Dron Ye. V. (2015). Problems of integrated assessment of the level of economic safety of the state. Banking business, 1 (133), 3–21.

Kosolapov, N. A. (2005). Globalizaciya: territorial'no-prostranstvennyj aspect. Mirovaya ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 6, 3-13.

Dementiev, V. V., Dalevska, N. M. (2011). Minlyvist ta stalist svitovoho polityko-ekonomichnoho prostoru u konteksti evoliutsii skladnykh system. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: ekonomichna, 39-2, 50–54.

David, P., Foray, D., Hall, B. (2007). Smart Specialistaion. The concept, Knowledge Economists Policy Brief, 9, 1-5.

Vishnevskij, V. P. (red.). Promyshlennaya politika i upravlenie razvitiem promyshlennosti v usloviyah sistemnyh disbalansov: konceptual'nye osnovy: monografiya. NAN Ukrainy, Institut ehkonomiki promyshlennosti, Doneck.

Lyashenko, V., & Kvilinskyi, O. (2016). Evolutionary aspects of reflective processes in economic systems in case of political history of Ukraine-Polish relations. European Cooperation, 1, 9-24.

Vodolazska, N. V. (2008). Tekhnichni systemy: sohodni i zavtra, DVNZ ”DonNTU”, Donetsk.

Kaźmierczyk, J. (2011). Banks’ expectations on banking labor market: the polish case, proceedings of the fourteenth international conference. American Society of Business and Behavioral Sciences, PARIS, 129-135.

Kaźmierczyk, J. (2015). Human capital development in Polish banks. Baltic Rim Economies, 3, 37.

Marcinkowska, M. (2009). Internetowe innowacje finansowe: agregatory i aukcje finansowe. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 224, 287-303.

Mitręga-Niestrój, K. (2011). Międzynarodowy system finansowy w ujęciu systemowym – jego efektywność oraz stabilność. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 63, 87-102.

Solarz, J. K. (2010). Zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności. Bezpieczny Bank, 3 (42), 62-79.

Kravchenko, S. I., Kvilinskyi A. S. (2016). Optimizaciya konkurentosposobnosti innovacionnogo proekta v usloviyah strategicheskoj sinergetizacii. Vіsnik ekonomіchnoї nauki Ukraїni, 1(30), 70-77.

Mirovoj bank. Cifrovye dividendy. Gruppa Vsemirnogo banka razvitiya. Available at: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/ WDSP/IB/2016/01/13/090224b08405bbc0/1_0/Rendered/PDF/World0developm0l0dividends0overview.pdf.

BP: Statistical Review of World Energy. Available at: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.

ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2013. Available at: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/itre/dv/acer_market_monitoring_report_2014_/acer_market_monitoring_report_2014_en.pdf.

Kvilinskyi, O., Błaszczyk, P., Zagierski, B. (2016). Predposyilki vozniknoveniya virtualnogo regionalizma. MaterIaly dopovidey mizhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsii "Ekonomika v konteksti innovatsyynogo rozvytku: stan ta perspektyvy", 22-24.

Allison, R. (2008).Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia. Central Asian Survey, 27 (2), 185-202.

Fridman, D. (2010). Sleduyushchie 100 let: Prognoz sobytij XXI veka. Eksmo, Moskva.

Shopengauehr, A. (2011). Aforizmy zhitejskoj mudrosti. AST, Moskva.

Nadzhafov, D. G., Belousova, Z. S. (2005). Stalin i kosmopolitizm. 1945–1953. Dokumenty Agitpropa CK. Materik, Moskva.

Novikov, D. A. (2005). Teoriya upravleniya organizacionnymi sistemami. Moskovskij psihologo-sociologicheskij institut, Moskva.

Lefevr, V. A. (2003). Refleksiya. Kogito-Centr, Moskva.

Lepa, R. N. (2013). Refleksivnye processy v ehkonomike: koncepcii, modeli, prikladnye aspekty: monografiya. Apeks, Doneck.

Marks, K. (1973). Kapital. Kritika politicheskoj ehkonomii. Izdatel'stvo politicheskoj literatury, Moskva.

Maslou, A. G. (2009). Motivaciya i lichnost'. Izdatel'skij dom" Piter", Sankt-Peterburg.

Stiglic, Dzh. (2003). Globalizaciya: trevozhnye tendencii. Mysl', Moskva.

Kvilinskyi, O. S. (2012). Stratehichni aspekty formuvannia mozhlyvostei pokrashchennia diialnosti sub’iektiv maloho biznesu. Skhid, 6 (120), 44-49.

Jabłoński, J., Osadcza, N., Kvilinskyi, O. (2016). Decentralization in Ukraine under the sustainble development conditions. “European Cooperation”, 8 (15), 120-135.

Kharazishvili, Y., Liashenko, V., Zaloznova, Y., Kvilinskyi, O. (2016). Impact of infrastructure component on socioeconomic approach to modernization of the region.


GOST Style Citations


Глазьев, С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса: монография [Текст] / С. Ю. Глазьев. – Москва: Экономика, 2010. – 287 с.

Макконелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика [Текст] / К. Р. Макконел, С. Л. Брю. – Киев: Хагар-Демос, 1993. – 785 c.

Lever, W. F. Deindustrialisation and the Reality of the Post-industrial City [Text] // Urban Studies. – 1991. – V. 28. –  N. 6. – P. 983-999.

Warwick, K. Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends / Ken Warwick // KDI. – 2013. – 27 p. – [Electronic resource]. – Available at: http://m.kdi.re.kr/data/download/attach/9894_0-1.pdf.

Ляшенко В. І. Україна XXI: неоіндустріальна держава або “крах проекту”?: монографія / В. І. Ляшенко, Є. В. Котов. – Київ: НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України, Полтавський університет економіки і торгівлі, 2015. – 196 с.

Oxfam International. Pre-Davos report shows how rules privilege the richest 1% [Electronic resource]. – Available at: https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-eu-needs-take-action-against-tax.

Хобта, В. М. Активізація і підвищення ефективності інвестиційних процесів на підприємствах [Текст] / В. М. Хобта, О. Ю. Попова, А. В. Мєшков. – Донецьк: Норд-Пресс, – 2005. – Донецьк. – 343 с.

Кравченко С. И. Классификация инновационного потенциала / С. И. Кравченко // Экономист. – 2009. – № 8. – С. 14–21.

Бондарева, И. А. Особенности инвестиционно-инновационной направленности подготовки студентов в техническом вузе (на примере Донецкого региона) [Текст] / И. А. Бондарева, С. И. Кравченко, А. В. Мешков // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2015. – № 4 (223). – С. 236–244.

Ivanov, S. Właściwości modernizacji sfery przedsiębiorczej w kontekście państwowej polityki gospodarczej na Ukrainie [Tekst] / S. Ivanov, V. Lyashenko, A. Tolmachova, O. Kvilinskyi // Międzynarodowy Zbiór prac naukowych «Wspуłpraca Europejska». – 2016. – No 3. – S. 9-34.

Pajak, K. Operation of a business entity in the context of globalization / K. Pajak, V. Lyashenko, O. Kvilinskyi // Economic Herald of the Donbas. – 2015. – N. 4 (42), p. 18-23.

Благодарний, О.І. Дослідження впливу регіональних особливостей на розвиток суб’єктів малого підприємництва / О. І. Благодарний, Г. Ф. Толмачова, O. С. Квілінський // Економіка та право. – 2014. – № 1. – C. 30–37.

Харазішвілі, Ю. М. Теоретико-методологічні підходи до визначення внеску науково-технічного прогресу в моделі економічного зростання / Ю. М. Харазішвілі // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 6−21.

Косолапов, Н. А. Глобализация: территориально-пространственный аспект / Н. А. Косолапов // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 6. – С. 3-13.

Дементьєв, В. В. Мінливість та сталість світового політико-економічного простору у контексті еволюції складних систем / В. В. Дементьєв, Н. М. Далевська // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – 2011. – № 39-2. – С. 50–54.

David, P. Smart Specialistaion. The concept. / P. David, D. Foray, B. Hall // Knowledge Economists Policy Brief. – 2007. – N. 9. – P. 1-5.

Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы: моногр. / В.П. Вишневский, А.И. Амоша, Л.А. Збаразская, А.А. Охтень, Д.Ю. Череватский; под общ. ред. В.П. Вишневского и Л.А. Збаразской / НАН Украины, Институт экономики промышленности. – Донецк, 2013. – 180 с.

Ляшенко, В. І. Еволюційні аспекти рефлексивних процесів в економічних системах на прикладі політичної історії україно-польських взаємовідносин / В. І. Ляшенко, О. С. Квілінський // Міжнародний Збірник наукових праць «Європейське співробітництво». – 2016. – № 1. – С. 9-24.

Водолазська, Н. В. Технічні системи: сьогодні і завтра [Текст]: навч. посіб. для студ. за напрямком підготов. "Інженерна механіка" / Н. В. Водолазська; ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2008. – 202 с.

Kaźmierczyk, J. Banks’ expectations on banking labor market: the polish case, proceedings of the fourteenth international conference [Text] / J. Kaźmierczyk // American Society of Business and Behavioral Sciences. – Paris, 2011. – P. 129-135.

Kaźmierczyk, J. Human capital development in Polish banks [Text] / J. Kaźmierczyk // Baltic Rim Economies. – 2015. – N. 3. – P. 37.

Marcinkowska, M. Internetowe innowacje finansowe: agregatory i aukcje finansowe [Text] / M. Marcinkowska // Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica. – 2009. – N. 224. – P. 287-303.

Mitręga-Niestrój, K. Międzynarodowy system finansowy w ujęciu systemowym-jego efektywność oraz stabilność [Text] / K. Mitręga-Niestrój // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2011. – N. 63. – P. 87-102.

Solarz, J. K. Zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności [Text] / J. K. Solarz // Bezpieczny Bank. – 2010. – N. 3 (42). – P. 62-79.

Кравченко, С. И. Оптимизация конкурентоспособности инновационного проекта в условиях стратегической синергетизации / С. И. Кравченко, А. С. Квилинский. // Вісник економічної науки України. – 2016. – №1. – С. 70–70.

Цифровые дивиденды. Группа Всемирного банка развития [Электронный ресурс] // Мировой банк. – 2016. – Режим доступа: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/01/13/0902 24b08405bbc0/1_0/Rendered/PDF/World0developm0l0dividends0overview.pdf.

BP: Statistical Review of World Energy [Electronic resource] // Workbook. – London: BP, 2012. – Available at: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.

ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2013 [Electronic resource]. – Available at: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/itre/dv/acer_market_monitoring_report_2014_/acer_market_monitoring_report_2014_en.pdf.

Квилинский, А. С. Предпосылки возникновения виртуального регионализма / А. С. Квилинский, П. Блашчик, Б. Загерский // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи". – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 22-24.

Allison, R. Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia [Text] / R. Allison // Central Asian Survey. – 2008. – N. 27 (2). – P. 185-202.

Фридман, Д. Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века [Текст] / Д. Фридман. – Москва: Эксмо, 2010. – 335 c.

Шопенгауэр, А. Афоризмы житейской мудрости [Текст] / А. Шопенгауэр. – Москва: АСТ, 2011. – 382 с.

Наджафов, Д. Г. Сталин и космополитизм. 1945–1953. Документы Агитпропа ЦК [Текст] / Д. Г. Наджафов, З.С. Белоусова. – Москва: Материк, 2005. – 768 с.

Новиков, Д. А. Теория управления организационными системами [Текст] / Д. А. Новиков. – Москва: Московский психолого-социологический институт, 2005. – 584 с.

Лефевр, В. A. Рефлексия [Текст] / В. А. Лефевр. – Москва: Когито-Центр, 2003. – 496 с.

Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: Монография; под ред. Р.Н. Лепы: НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк: Апекс, 2010. – 306 с.

Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии [Текст] / К. Маркс. – Москва: Издательство политической литературы, 1973. – 907 с.

Маслоу, А. Г. Мотивация и личность [Текст] / А. Г. Маслоу. – Санкт-Петербург: Издательский дом" Питер", 2008. – 352 с.

Стиглиц, Дж. Глобализация: Тревожные тенденции [Текст] / Джозеф Стиглиц; пер. с англ., прим. Г. Г. Пирогова. – Москва: Мысль, 2003. - 302 с.

Квілінський, О. С. Стратегічні аспекти формування можливостей покращення діяльності суб’єктів малого бізнесу [Текст] / О. С. Квілінський // Схід. – 2012. – № 6 (120). – С. 44-49.

Яблонский, Я. (2016). Децентрализация в Украине в условиях устойчивого развития [Текст] / Я. Яблонский, Н. Осадчая, А. Квилинский // Международный Сборник научных трудов «Европейское сотрудничество». – 2016. – № 8 (15). – С. 120-135.

Kharazishvili, Y. Impact of infrastructure component on socioeconomic approach to modernization of the region [Text] /  Y. Kharazishvili, V. Liashenko, Y. Zaloznova, O. Kvilinskyi O. // “European Cooperation”. – 2016. – N. 8 (15). – P. 108-119.

Copyright (c) 2016 Kazimierz Pająk, Bożena Kamińska, Aleksey Kvilinsky

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770