Vol 1, No 12 (2012)

Table of Contents

The Modern banking. The problems and prospects of development

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Українська)
Ю. В. Колобов, О. І. Петрик
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗЕЛЬ ІІІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (Українська)
О. О. Чуб
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКТИ БАНКІВ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Т. А. Васильєва, О. В. Котляревський
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ PDF (Українська)
М. І. Самсонов
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ PDF (Українська)
В. В. Фостяк
ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА КОНСОЛІДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Я. О. Гусєв, С. Д. Богма
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА PDF (Українська)
О. Б. Денис
АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЗА ВПЛИВОМ РІЗНИХ ГРУП БАНКІВ PDF (Українська)
О. Я. Стахів
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ PDF (Українська)
В. В. Смирнов, В. В. Смирнов
Bank development; bank development efficiency; bank management; bank. PDF (Українська)
Б. В. Самородов
ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ PDF (Українська)
О. Г. Головко

The topical questions about the development of finance, account and audit

УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА
А. Н. Ряховська, C. E. Кован
МПЛЕМЕНТАЦІЯ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ PDF (Українська)
O. П. Кириленко, В. В. Письменний
ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
O. C. Кириченко
ПОДАТКИ І ПЛАТЕЖІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Н. С. Крупей
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І СКЛАДУ НЕБАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ PDF (Українська)
Л. В. Піддубна
СУЧАСНИЙ СТАН І РОЗВИТОК ПРОДАЖІВ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ ВІТЧИЗНЯНИМИ СТРАХОВИКАМИ PDF (Українська)
Н. В. Ткаченко, Н. П. Рябоконь
РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ ОБЛІКУ ЯК АБСТРАКТНОЇ КАТЕГОРІЇ НАУКОЗНАВСТВА PDF (Українська)
О. О. Кундря-Висоцька
ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ PDF (Русский)
В. В. Сомова
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АУДИТУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ PDF (Українська)
О. І. Скаско
ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF (Українська)
Н Б Андрухів-Садовська
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ PDF (Українська)
І. М. Вагнер
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ PDF (Українська)
О. М. Тищенкo, С. В. Антоненко

The models and process technology of the financial information

КОРПОРАТИВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ –ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ С ИНСАЙДЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
И. В. Сорбат, С. В. Кавун
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНКРЕТНОГО БАНКУ ТА СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В ЦІЛОМУ PDF (Українська)
А. М. Кобилін, Р. В. Семенцов
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ PDF (Русский)
С. Ф. Молодецкая
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА БАНКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ PDF (Українська)
Д. В. Безштанько
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF (Українська)
Р. К. Шурпенкова
ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF (Українська)
С. О. Хайлук
СИНТЕЗ УГОД ПРО ФОРВАРДНУ ПРОЦЕНТНУ СТАВКУ PDF (Українська)
С. М. Новак
МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ СЛУЖБ ЖКГ ПРИ ПЛАНУВАННІ ОБСЯГУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ PDF (Українська)
О. І. Чуб, М. В. Новожилова, А. В. Журавка
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF (Українська)
І. І. Демко
МЕХАНІЗМ БЕЗПЕЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ АУТЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ PDF (Українська)
О. В. Клювак

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ PDF (Русский)
С. В. Мищенко
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ ЯК СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
М. Г. Дмитренко
ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНІЦІАТИВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ PDF (Українська)
В. О. Корнівська
БОРГОВІ КРИЗИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF (Українська)
Н. Р. Слав’юк
СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ PDF (Українська)
О. І. Стирська
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО- ОТРАСЛЕВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ PDF (Українська)
В. П. Герасенко
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF (Українська)
Х. Ю. Борусевич
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ КРИЗИ PDF (Українська)
Я. В. Грудзевич, Ю. П. Табачук
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА PDF (Українська)
М. В. Владыка, Т. В. Гончаренко, A. A. Гулько
РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ КРИЗИ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД PDF (Українська)
O. C. Лапко

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ PDF (Українська)
O. B. Глущенко, M. M. Ткаченко
ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЦІН PDF (Українська)
В. П. Гордієнко, Я. І. Чайковський
СУЩНОСТЬ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
O. B. Бирюкова, И. В. Попова
ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ PDF (Українська)
C. B. Науменкова, O. M. Ярмак
ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ ФОРМУВАННІ ТА ОЦІНЮВАННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ PDF (Українська)
O. I. Маслак, Л. А. Квятковська, M. I. Шийка
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
O. A. Маллакурбанова, A. B. Линенко
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF (Українська)
А. Л. Дем’яненко, В. Ю. Меченко
ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF (Українська)
Л. А. Клюско, Я. Г. Підсосонна
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ PDF (Русский)
M. A. Кужелев
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В БАНКАХ УКРАЇНИ PDF (Українська)
A. C. Ласукова
БІОЕНЕРГЕТИЧНІ ЗАГРОЗИ ПРОДОВОЛЬЧІЙ БЕЗПЕЦІ PDF (Українська)
О. Л. Кардаш