Vol 2, No 11 (2011)

Table of Contents

The Modern banking. The problems and prospects of development

ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF (Українська)
Ольга Іванівна Маслак, Л. А. Квятковська
МОНЕТАРНІ ПРАВИЛА:ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ PDF (Українська)
Т. Г. Савченко
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И СГЛАЖИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ КОЛЕБАНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА PDF (Українська)
А. А. Панасенко
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. О. Жигилій, В. Ю. Подчесова
ДЕПОЗИТИ ЯК РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКУ PDF (Українська)
І. М. Вядрова, Ю. В. Романова
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕПОЗИТІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ PDF (Українська)
Л. В. Сердюк, О. В. Волкова
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
О. О. Засядько, Р. В. Михайлюк
ВПЛИВ ОБСЯГІВ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ НА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
В. М. Каднічанська, А. А. Лазько
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Ю. В. Колобов
ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ БАНКУ ВІД ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF (Українська)
В. Т. Другова
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ PDF (Українська) PDF (Українська)
О. В. Радченко
СЕК'ЮРИТИЗАЦІЯ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ ЯК ІННОВАЦІЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ PDF (Українська)
В. І. Успаленко, О. В. Титаренко
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ:СТРАТЕГІЇ, ПРОДУКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ PDF (Українська)
Н. М. Пантелєєва

The topical questions about the development of finance, account and audit

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Українська)
О. Б. Жихор, A. I. Ковальова
ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМСТВ PDF (Українська)
О. Г. Череп
СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF (Українська)
І. І. Біломістна, Є. I. Грохольська
ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ PDF (Українська)
O. B. Васюренко, H. O. Гнип
КОНТРОЛІНГ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF (Українська)
T. M. Журавель, Я. O. Терещенко
АУТСОРСИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ РЕАЛЬНОГО ТА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ PDF (Українська)
Г. В. Васильченко
ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОСТІ РУХУ ТОВАРНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Українська)
Л.. В. Дікань, B. A. Малахов
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ТА МЕТОДИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF (Українська)
О. Б. Жихор, Ю. С. Балясна
СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ – ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕФІНАНСУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ PDF (Українська)
О. П. Шейко
ВИБІР МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
В. Г. Сословський, І. O. Лисненко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА» PDF (Українська)
О. Б. Жихор, I. M. Шматько
СТРУКТУРУВАННЯ ПРЕДМЕТУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ PDF (Українська) PDF (Українська)
O. A. Лаговська
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ PDF (Українська)
C. B. Шубіна, I. B. Крамаренко, I. B. Лосєва, B. O. Швадченко
ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
K. O. Горова, Г. M. Лангова
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
O. B. Дрозняк
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Українська)
B. B. Кривошей
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА PDF (Українська)
B. B. Иваниченко, A. B. Кудлай
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ PDF (Русский)
П. В. Аксенов

The models and process technology of the financial information

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ Віддалена (Українська) PDF (Українська)
С. В. Гадецька, М. О. Успенська
СТРУКТУРУВАННЯ ПОДАТКІВ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ:ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АВС – XYZ PDF (Українська)
В. М. Кузніченко
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТИХ,СКЛАДНИХ ВІДСОТКІВ ТА АНУЇТЕТУ PDF (Українська)
Є. О. Глотов
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ВАЖЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ПРИ ЇХ РЕЙТИНГУВАННІ PDF (Українська)
Б. В. Самородов
МЕТОДИКА ВЫБОРА ФАКТОРОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Українська)
Е. И. Бобыр, Н. И. Данько, Е. В. Лещенко
РЕГРЕСІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ PDF (Українська)
М. Б. Андрущак, В. І. Єлейко

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
I. B. Карпова, K. A. Бурик
УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF (Українська)
Л. С. Зайцева
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА РОЛЬ У ДОХОДАХ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ PDF (Українська)
В. Г. Дем’янишин, O. C. Шаманська
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF (Українська)
I. A. Левченко
АНАЛІЗ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
K. C. Єкимова
CПІВВІДНОШЕННЯ ПРИВАТНИХ І СУСПІЛЬНИХ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В МЕХАНІЗМІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF (Українська)
M. M. Деркач, O. B. Попадинець
СИНКРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ТЕОРІЙ ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЦЕСІЙ PDF (Українська)
O. M. Грабчук
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (Українська)
H. B. Бахчеванова
ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ ВІРТУАЛЬНОГО СВІТУ SECOND LIFE PDF (Українська)
P. A. Павлов
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА КОЛИВАНЬ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ PDF (Українська)
M. B. Корнєєв
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН PDF (Українська)
I. B. Сословська

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ:ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ PDF (Українська)
О. Є. Костюченко
КОНСТРУКТИВНАЯ РОЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ PDF (Русский) PDF (Русский)
Е. Н. Кульбашная