Vol 1, No 10 (2011)

Table of Contents

УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ PDF (Українська)
C. I. Коровкін, O. B. Грицак
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКУ
O. I. Карпова, I. M. Моргун
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
I. Ю. Онищенко, A. A. Пшенична
АНАЛІЗ ДОСТАТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ PDF (Українська)
O. B. Яремчук, K. Л. Ларіонова
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ НА РІВНІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF (Українська)
Ю. С. Довгаль, O. M. Гребінь
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ ПуАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» PDF (Українська)
А. В. Череп, Г. І. Рурка
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ PDF (Українська)
H. I. Версаль, B. П. Кирій
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ РОЗДРІБНИХ ПОСЛУГ PDF (Українська)
H. O. Маслова, O. I. Песляк
МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКУ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ PDF (Українська)
Н. М. Внукова, Ю. О. Шевченко, M. Ю. Кулешова
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF (Українська)
H. C. Опешко
УДОКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ЗА ЛОГІСТИЧНИМ ПІДХОДОМ PDF (Українська)
Н. М. Внукова, C. O. Колодізєва

The Modern banking. The problems and prospects of development

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ PDF (Українська)
Ivan Salo, Н. П. Верхуша
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ M&A В МІЖНАРОДНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ PDF (Українська)
І. І. Д’яконова, Я. О. Костюченко
ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ УКРАЇНИ В ПЕРИОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF (Українська)
В. М. Кочетков, А. О. Прудніков
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА БАНКУ PDF (Українська)
В. Я. Вовк
Banking system; foreign capital; financial firmness; expansion; financial safety. PDF (Українська)
Ж. М. Довгань
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ З МЕТОЮ ЗОВНІШНЬОГО ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ PDF (Українська)
Б. В. Самородов, Ю. І. Лернер
УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ PDF (Українська)
В. В. Волкова, Н. І. Волкова, O. М. Чорна
МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ PDF (Українська)
Н. П. Погореленко, О. М. Сидоренко
СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ PDF (Українська)
Н. С. Кухарук, Г. Г. Чмерук
КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF (Українська)
Ю. В. Шморгун, С. В. Онікієко
СТРУКТУРА КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ PDF (Українська)
Н. І. Корецька, Н. С. Різник
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ВЛАСНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF (Українська)
Л. Я. Слобода
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ РИЗИКУ ПРИ УПРАВЛІННІ КРЕДИТНИМИ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ PDF (Українська)
A. Ю. Маслова
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКУ ЯК ФАКТОР ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ PDF (Українська)
Я. М. Кривич
ОЦІНКА РІВНОВАГИ ПЛАТІЖНИХ БАЛАНСІВ НАЙБІЛЬШИХ ЕКОНОМІК СВІТУ PDF (Українська)
Т. Г. Савченко, М. А. Ребрик

The topical questions about the development of finance, account and audit

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
Oleksandr Trydid
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТУ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF (Українська)
O. M. Десятнюк, P. P. Кулик
ДИСКОНТ ПРИ СВЯЗАННЫХ РАСЧЕТАХ PDF (Русский)
C. H. Хурсевич
ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА ОПЕРАЦИЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА PDF (Русский)
H. H. Батищева, А. В. Бондарь
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИДЕНТИФИКАЦИИ СВЯЗИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА И СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
E. B. Шиманская
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF (Українська)
K. B. Орєхова, M. Ю. Челомбитько
АНАЛІЗ ЗМІН В ОПОДАТКУВАННІ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Г. Г. Козоріз
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
А. В. Череп
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ PDF (Українська)
В. П. Герасенко
СИСТЕМА ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
Алексей Юрьевич Мирошник
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ І ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ: РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ Без заголовку (Українська) PDF (Українська)
Н. В. Ткаченко
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ PDF (Українська)
Є. О. Балацький, A. O. Бойко

The models and process technology of the financial information

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF (Українська)
І. В. Пасічник, К. М. Базадзе
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ АЛЬТЕРНАТИВ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ PDF (Українська)
А. М. Кобилін, В. Ю. Дубницький
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF (Українська)
O. M. Мусієнко, Г. О. Савченко

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ІННОВАЦІЙНА І ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ PDF (Українська)
О. Б. Жихор, T. M. Куценко, Я. B. Григор’єва
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Без заголовку (Українська) PDF (Українська)
В. В. Смирнов
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ PDF (Українська)
В. Г. Сословський, A. C. Жилун
ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
O. I. Антоненко, O. A. Чурилова
ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ДОКТРИН ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF (Українська)
З. К. Шмігельська
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ ПОНЯТИЙ: «ФИНАНСОВАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ» И «ФИНАНСОВАЯ ХРУПКОСТЬ» PDF (Українська)
O. B. Луняков
ТЕОРЕТИЧНИЙ ЕКЛЕКТИЗМ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ PDF (Українська)
А. І. Машко
МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) PDF (Українська)
П. В. Герасенко
ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО ГАРАНТОВАНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Ю. В. Пинзеник
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ СВІТОВИЙ ДОСВІД PDF (Українська)
Н. Г. Нагайчук, P. B. Лук’яненко
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА СВІТОВИХ РИНКІВ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ PDF (Українська)
I. O. Макаренко
ВИЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (Українська)
C. O. Пиріг
ЦИКЛІЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF (Українська)
I. B. Шкодіна, H. Я. Юрків

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: ОЗНАКИ ТА СКЛАДОВІ PDF (Українська)
О. Є. Костюченко