Vol 1, No 8 (2010)

Table of Contents

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ PDF (Українська)
О. О. Захаркін, Л. К. Курбанова
ВПЛИВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ НА РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ PDF (Українська)
Н. М. Внукова, H. B. Гончарова, Т. Е. Ткаченко
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ КРИЗИ PDF (Українська)
B. Г. Іванов, Н. Ю. Няньчук
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF (Українська)
I. B. Штемпель, B. B. Глущенко
МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВ PDF (Українська)
Н. І. Волкова, O. B. Макарова
ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF (Українська)
M. O. Огeрчук, P. A. Слав 'юк
ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ як чинники КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ PDF (Українська)
A. B. Нікітін, Ю. B. Татьяніна
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF (Українська)
B. B. Плохих, I. B. Попова
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОГО РЯДУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF (Українська)
Є. B. Александрова, T. M Одінцова
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАНКУ PDF (Українська)
I. Б. Медведева, Ю. B. Смірнова
ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF (Українська)
B. I. Успаленко, O. B. Титаренко
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF (Українська)
O. O. Захаркін, T. C. Мякота
ЛІЗИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ PDF (Українська)
Н. Л. Федоренко, K. П. Штепенко
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ PDF (Українська)
Л. B. Шульга, O. A. Землячова
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ САНАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
А. В. Череп, O. O. Романченко

The Modern banking. The problems and prospects of development

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ PDF (Українська)
О. А. Криклій, Ю. С. Ребрик
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF (Українська)
Н. І. Корецька
ОЦІНКА ВАРТОСТІ БАНКУ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ PDF (Українська)
Н. С. Яременко
ДЕЯКІ ЧИННИКИ МАКСИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ СТРАХОВИКІВ З БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ PDF (Українська)
А. М. Єрмошенко
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ PDF (Українська)
М. Е. Демченко
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ PDF (Українська)
А. В. Буряк
МІСЦЕ І РОЛЬ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ PDF (Українська)
Р. О. Капралов
ВИДИ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ PDF (Українська)
M. A. Ребрик

The topical questions about the development of finance, account and audit

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Л. М. Шимановська-Діанич
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ ОРГАНІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ PDF (Українська)
Ж. А. Жирна
ПРОБЛЕМИ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМИ PDF (Українська)
Ю. Ю. Гончар, Н. В. Тараскіна, Л. А. Криворучко
ЗНАЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА В СТАНОВЛЕННІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА PDF (Українська)
Ю. М. Савінова
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF (Українська)
Є. І. Івченко
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF (Українська)
С. А. Ачкасова
ІНВЕСТУВАННЯ КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНОЮ, ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ І БАНКІВСЬКОЮ СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ PDF (Українська)
А. М. Харченко
ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЛУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА СКЛАДОВІ PDF (Українська)
О. М. Тищенкo, А. О. Єніна-Березовська

The models and process technology of the financial information

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ: PDF (Українська)
С. О. Хайлук
ОЦІНКА ЧИННИКІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇХНІХ PDF (Українська)
О. Є. Верней, B. B. Бабенко
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ОБ’ЄДНУЮЧОМУ ФАЗОВОМУ ПРОСТОРІ PDF (Українська)
Н. В. Синюгіна
УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF (Українська)
Г. О. Савченко
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ PDF (Українська)
К. А. Куклік

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

РЕЙДЕРСТВО – СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИК PDF (Русский)
В. В. Смирнов
РЕЙДЕРСТВО – ФОРМА КОРУПЦІЙНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВЛАСНОСТІ ТА ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ PDF (Українська)
3. Б. Живко
МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЮ СИСТЕМОЮ КРАЇНИ PDF (Українська)
I. O. Дерід
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Українська)
З. К. Шмігельська
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF (Українська)
А. В. Череп, Д. К. Носенко, I. M. Рукомасова
ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ТА ШЛЯХИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
M. Й. Дмитренко, M. M. Свічинський
ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РИНОК КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Н. В. Ткаченко, O. M. Передерій
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ PDF (Русский)
C. A. Охрименко, O. Солоненко
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ТРУДОВУ ЕМІГРАЦІЮ З УКРАЇНИ PDF (Українська)
O. O. Клименко

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ PDF (Українська)
M. I. Хмелярчук
ПРОБЛЕМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF (Українська)
У. Б. Гладка
АНАЛІЗ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF (Українська)
C. B. Кавун, O. A. Сахно
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДІЛОВА МОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ PDF (Українська)
C. B. Майстренко
МОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТА ЕКОНОМІЧНОГО ВНЗ PDF (Українська)
O. C. Черемська, В. Ф. Жовтобрюх