Vol 2, No 7 (2009)

Table of Contents

The Modern banking. The problems and prospects of development

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Українська)
Л. О. Українська, С. С. Гацько
СНИЖЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КАК УСЛОВИЕ ВЫХОДА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ ИЗ КРИЗИСА PDF (Русский)
Р. А. Герасименко, М. С. Дегтярева
СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БАНКІВ PDF (Українська)
О. С. Кот
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ PDF (Українська)
С. В. Мищенко
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА СТАЛІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF (Українська)
В. О. Васюренко
Credits; obligations; percents; financial stability; financial result regressive equalization. PDF (Українська)
О. Г. Головко
СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТСЬКИХ СЛУЖБ У БАНКАХ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Українська)
І. Є. Семенча
ВПЛИВ КРИЗИ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ PDF (Українська)
А. В. Стаховський

The topical questions about the development of finance, account and audit

УМОВИ ТА СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF (Українська)
Н. В. Ткаченко
ВПЛИВ РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ЦІНОВУ ПОЛІТИКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF (Українська)
O. A. Круглова, O. C. Шуміло
СУТНІСТЬ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF (Українська)
O. I. Грицай
ОСОБЛИВОСТІ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF (Українська)
K. B. Орєхова, Л. М. Кметик
ПОДАТКОВІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Українська)
Д. В. Карамишев, C. O. Бриксін
РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЮ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР БІЗНЕСУ PDF (Українська)
I. B. Ялдін
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ПРИНЦИПОМ «РІЗНІ ВИТРАТИ ДЛЯ РІЗНИХ ЦІЛЕЙ» PDF (Українська)
M. O. Катречко, К. Ю. Черевань
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ТАРИФУ ПРИ АВТОСТРАХУВАННІ PDF (Українська)
T. B. Белікова
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РЕСУРСОМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF (Українська)
A. B. Чорний
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ АТЗТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» PDF (Українська)
O. B. Лепьохіна

The models and process technology of the financial information

СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ОСНОВНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У БАНКУ PDF (Українська)
Б. В. Самородов
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ АБСОЛЮТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ PDF (Українська)
К. С. Салига

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МОДЕЛІ, ПРИНЦИПИ, НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF (Українська)
Б. І. Пшик
ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВОГО ЦІНОВОГО МУЛЬТИПЛІКАТОРА ДЛЯ ОЦІНКИ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВ-ЕМІТЕНТІВ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF (Українська)
A. O. Дубовик
РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF (Українська)
I. B. Карпова, Д. Г. Єзерська
МЕХАНІЗМ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ МІНОРИТАРІЇВ ТА МАЖОРИТАРІЇВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF (Українська)
O. M. Кравчук
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
I. M. Лис
АНАЛІЗ І ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ПОКАЗНИКІВ, ЩО ЇХ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ PDF (Українська)
O. A. Гейман
ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF (Українська)
М. Л. Лапішко
РОЛЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF (Українська)
O. B. Майборода, H. B. Бондаренко, P. A. Чемчикаленко
ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО PDF (Українська)
H. П. Резнік
СОДЕРЖАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА PDF (Русский)
A. C. Хорошева

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. О. Другов
ОСНОВНІ ЧИННИКИ МІФОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ PDF (Українська)
С. О. Топалова
РАЗВИТИЕ КОГНИТОЛОГИИ КАК НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО ПРИ РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ PDF (Русский)
В. Е. Хаустова, В. А. Зинченко