Vol 4, No 27 (2018)

Table of Contents

The Modern banking. The problems and prospects of development

METHODOLOGY OF FORMING THE SYSTEM OF ENSURING FINANCIAL STABILITY OF CREDIT INSTITUTIONS PDF
O. I. Baranovskyi, M. E. Khutorna 4-13
CREDITING TO AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS: ECONOMIC AND LEGAL PROBLEMS PDF
O. V. Hafurova, V. M. Yermolenko, I. M. Yermolenko 14-21
STUDYING THE COMPONENTS OF THE BANK'S FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM: A CATEGORICAL AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE OBJECTIVE FIELD OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE BANK PDF
I. I. D'yakonova, G. V. Kravchuk, Ye. Yu. Mordan, Yu. Yu. Onopriienko 22-30
MANAGERIAL STRATEGIES FOR REDUCING EMPLOYEE TURNOVER IN BANKING INSTITUTION PDF
Mehmet Hakan Saglam, N. V. Iziumtseva, Zh. I. Torianyk, V. I. Shevchenko 31-40
BANK DEPOSIT AS A DIRECTION OF INVESTMENT ACTIVITY’S ACTIVATION OF INSURERS IN LIFE INSURANCE PDF
Yu. M. Melnychuk, O. B. Shkolenko, A. V. Gumeniuk, V. V. Melnik 41-48
ENHANCED EFFICIENCY OF CONSOLIDATED SUPERVISION BASED ON DIAGNOSIS OF BUSINESS MODELS OF BANKING GROUPS PDF
L. M. Mynenko, T. G. Savchenko 49-60
OBJECTIVE AND SUBJECT FACTORS FORMING CREDIT POLICY OF UKRAINE BANKS PDF (Українська)
G. V. Myskiv, N. F. Pavlenchyk, O. M. Fursina 61-70
APPROACHES TO ESTIMATING FINANCIAL STABILITY OF THE BANK THROUGH MANAGING CREDIT ACTIVITY PDF
B. V. Samorodov, O. G. Golovko, A. O. Litovchenko, K. Yu. Mukha 71-78
DEPOSITS GUARANTEE FUND AS THE SUBJECT OF CONTROL OVER BANKS ACTIVITIES IN UKRAINE PDF (Українська)
V. I. Teremetskyi, R. V. Igonin, S. V. Pryima, O. R. Antonova 79-87
ORGANIZATIONAL MODEL OF POLISH COOPERATIVE BANKS IN THE POST-CRISIS REGULATORY ENVIRONMENT PDF
A. Jurkowska 88-100

The topical questions about the development of finance, account and audit

TRANSACTION COSTS AS THE FINANCIAL PRECONDITIONS OF ECONOMIC CONFLICTS PDF (Українська)
T. S. Smovzhenko, O. B. Denys 102-110
DOES INNOVATION IS DRIVING FORCE? ANALYSIS AND CONTROL FOR EU, POLAND AND UKRAINE PDF
W. Gajda, A. A. Kuznetsov, S. A. Kuznetsova 111-121
MANAGEMENT OF CORRUPTION RISKS: LAW PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND LEGAL ASSESSMENT OF PROBABILITY OF MANIFESTATION PDF
L. V. Hnylytska, N. V. Ortynska, M. M. Blikhar, V. M. Andrienko 122-130
METHODOLOGICAL BASIS FOR ACCOUNTING OF ENTITIES INTANGIBLE ASSETS MANAGEMENT PDF
V. M. Duba 131-140
METHODOLOGY OF AUDIT ESTIMATION OF THE INTERCOMPANY CORPORATE CONTROL SYSTEM PDF
I. M. Dmytrenko 141-150
ANALYSIS OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES ACTIVITY DEVELOPMENT IN THE HOSPITALITY SERVICE FIELD PDF
Yu. V. Kovtunenko, K. V. Kovtunenko, N. S. Mamontenko, K. V. Orekhova 151-158
FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT ON AVIATION ENGINEERING ENTERPRISES OF UKRAINE PDF (Українська)
O. G. Kryvokon, M. O. Kryvokon 159-166
ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION FOR THE ENTERPRISE PROFIT OPTIMIZATION PROCESS PDF (Українська)
V. A. Malahov, P. O. Piskunov, S. V. Shubina 167-175
VALUE-BASED MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: COMBINED APPROACH PDF (Українська)
Hanna Matukova, O. Nikolaichuk, Oksana Kuzmenko, Olga Mushkovych, Olena Usykova 176-184
INTERNAL CONTROL SYSTEM: SOX-REQUIREMENTS APPROACH TO ASSESSMENT PDF
K. O. Nazarova, O. O. Zaremba, T. Yu. Kopotiienko, V. O. Mysiuk 185-192
IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING PROCESSES AS AN ALTERNATIVE METHOD FOR ORGANIZING ACCOUNTING PDF
O. O. Osadcha, A. O. Akimova, Z. V. Hbur, I. I. Кrylova 193-200
CONCEPTUAL APPROACH TO CONSTRUCTION OF ACCOUNTING AND INFORMATION PROVISION OF SOCIAL RESPONSIBILITY FOR BUSINESS ENTERPRISES THROUGH THE PRISM OF THE BUSINESS PARTNERSHIP SYSTEM PDF (Українська)
N. I. Pylypiv, Yu. V. Maksymiv, I. D. Piatnychuk 201-211
STRENGTHENING FINANCIAL STABILITY OF TERRITORIES BY DEVELOPMENT OF ECO-TOURISM PDF (Українська)
M. M. Pokolodna, I. S. Balandina, O. M. Radionova, A. A. Riabev 212-221
M&A FINANCIAL LEVERS IN MANAGEMENT OF BUSINESS VALUE PDF
I. M. Riepina, V. Y. Vostriakova, N. M. Chukhraieva, M. S. Bril 222-230
INSTITUTIONAL APPROACH TO ARRANGEMENT OF BUSINESS ACCOUNTING AND ITS CONCEPTUAL FOUNDATIONS PDF (Українська)
V. M. Rozhelyuk, N. M. Khorunzhak, M. R. Luchko 231-241
IDENTIFICATION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS IN ACCOUNTING SYSTEM: PROBLEMS OF HARMONIZATION PDF
M. I. Skrypnyk, I. M. Vyhivska, I. L. Grabchuk, O. O. Hryhorevska 242-249
THE FINANCIAL-ECONOMIC SAFETY TOOLS OF TOURISM INDUSTRY ENTERPRISES PDF (Українська)
N. N. Struchok, I. R. Udud, O. M. Vivcharuk 250-258
POLICY IMPROVEMENT OF FORMATION AND EFFICIENT USE OF THE CURRENT ASSETS OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES PDF (Українська)
Yu. O. Ulianchenko, S. I. Vasylishyn, V. A. Yefanov, I. V. Skolotii 259-267

The models and process technology of the financial information

ASSESSMENT OF THE DETERMINATS OF FINANCIAL SECURITY OF RAILWAYS IN UKRAINE PDF
I. Britchenko, N. I. Bohomolova, O. O. Kravchenko, S. S. Pinchuk 270-281
MODELING OF CONTROL OF STABILITY OF COMMUNICATION CHANNELS IN DEVELOPMENT MANAGEMENT CONDITIONS PDF
O. U. Bezchasnyi, V. M. Khobta, Ya. Ya. Pushak, I. V. Коtkalova-Litvin, I. O. Dorovska 282-295
MODELING THE TASK OF MANAGEMENT BY NUMBER OF DYNAMICS AND PROFESSIONAL-QUALIFICATION STRUCTURE OF PERSONNEL PDF
A. Levitskaia, T. O. Zhuravlova, L. M. Ivashko, V. I. Ponomarenko 296-306
MODEL ASPECTS OF EVALUATING EFFICIENCY OF THE PERSONNEL MANAGEMENT AND MOTIVATION PDF
O. A. Sergienko, N. L. Morozova, O. S. Karpets, M. V. Babenko 307-317
FORMATION OF INDICATORS SYSTEM OF EVALUATION OF ENTERPRISES ACTIVITY AS PROCESS OF THEIR INTERACTION WITH INTERESTED PARTIES PDF
R. V. Feshchur, M. R. Tymoshchuk, S. V. Shyshkovskyi, S. B. Kopytko 318-327

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

INTERNATIONAL COMPARATIVE STUDY OF FISCAL DEFICIT IN UKRAINE AND HUNGARY PDF
S. I. Arkhiiereiev, A. S. Mytrofanova 330-340
FUNDING MECHANISMS FOR IMPLEMENTATION OF MARINE STRATEGY FRAMEWORK DIRECTIVE: EU EXPERIENCE PDF
S. Kniaz, E. Pavlenko, O. Rubel, O. Zavnerchik 341-348
ENHANCED ROLE OF STATE IN ORGANIZING MICRO-FINANCING AS MOTIVATIONAL FACTOR FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT PDF (Українська)
M. M. Kovalenko, O. Y. Amosov, Y. O. Zaitsev, O. V. Nakisko 349-358
FEATURES OF FUNCTIONING NATIONAL MODEL OF RESOURCE ECONOMICS IN UKRAINE PDF
Serhii Kolodii, Inna Kochuma, Anatoly Marenych, Mykola Rudenko 359-369
FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS TO ENSURE GROWTH OF CAPITALIZATION IN THE ACTIVITY OF UKRAINE’ S MACHINE BUILDING ENTERPRISES PDF (Українська)
O. V. Kryvoruchkina, V. P. Hmyria, Ye. V. Smirnov, M. A. Tepliuk 370-380
INVESTMENT ENSURING FOR DEVELOPMENT OF INTEGRATION RELATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINIAN ECONOMY PDF
Yu. O. Lupenko, A. O. Gutorov, O. I. Gutorov 381-389
ADAPTATION OF BUDGETARY LEGISLATION OF UKRAINE TO THE REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN UNION AND THE IMPACT OF ECONOMIC RISKS ON THE STATE BUDGET INDICATORS PDF
L. V. Mishchenko, R. P. Chycha, S. V. Yevdokimenko 390-402
THE IMPACT OF CORPORATE REPUTATION ON MARKET VALUE, EMPRICAL EVIDENCE FROM TURKEY PDF
D. Özbay 403-409
PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN PRACTICE OF FINANCIAL IMBALANCES REGULATION IN UKRAINE PDF
L. P. Sidelnykova, V. V. Bulyuk, О. S. Novosolova 410-417
IMPROVEMENT OF THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF MARKET ENVIRONMENT’S UNSTEADINESS PDF (Українська)
A. V. Cherep, O. H. Cherep, Y. O. Shvets 418-427
PUBLIC FINANCE: SCOPE AND CONTENT PDF (Українська)
A. V. Khmelkov 428-434
THE IMPACT OF GLOBAL RISKS ON THE WORLD TRADE AND ECONOMIC ENVIRONMENT PDF
O. M. Yatsenko, V. S. Nitsenko, Abbas Mardani, T. S. Tananaiko 435-444

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS OF INTER-BUDGETARY RELATIONS’ DECENTRALIZATION IN UKRAINE: ASSESSMENT AND CHALLENGES PDF
A. Ya. Kuznetsova, H. V. Voznyak, I. V. Zherebylo 446-456
CAUSAL RELATIONSHIP OF FINANCIAL LITERACY WITH INDICATORS OF THE FINANCIAL AND SOCIAL SECTORS PDF
Inna Bielova, Viktor Oliinyk, Nataliia Nilova, Mariia Nilova 457-467
SOCIALIZATION OF UKRAINIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE RIGHTS, FREEDOMS AND RESPONSIBILITIES OF A MAN AND CITIZEN PDF
V. V. Horodovenko 468-475
EFFICIENCY IMPROVEMENT OF PRODUCTIVITY BY EMPLOYEES’ PARTICIPATION IN THE DISTRIBUTION OF ENTERPRISE PROFIT PDF
T. V. Koliesnik, O. E. Kostiuchenko, L. V. Krasytska 476-484
SOCIAL AND MARKETING ASPECTS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN UKRAINE IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION PDF
M. V. Martynenko, O. K. Gerasimov, O. O. Iastremska 485-496
THE ECONOMIC ESSENCE OF THE CONCEPT OF GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON THE PROTECTION OF FOOD INTERESTS OF THE POPULATION OF UKRAINE PDF (Українська)
Irina Nizhnik, Mykhailo Sahaidak, Andrii Gerasymchuk, Viktoriia Borshch 497-504
ECONOMICS KNOWLEDGE AS A PARADIGM OF SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMICS AND SOCIETY PDF (Українська)
M. N. Novikova, M. V. Borovyk, O. V. Kozureva, A. B. Olkhovska 505-512
SOCIO-ECONOMIC INSTITUTIONS FOR DEVELOPMENT OF COOPERATION PDF
Olena Sakovska, Oleksandr Shpykuliak, Iuliia Ushkarenko, Anna Chmut 513-521
IMPROVING THE SYSTEM OF RURAL TERRITORIES MANAGEMENT IN UKRAINE PDF
S. T. Sliusar 522-532
SUBSISTENCE MINIMUM AS A FINANCIAL ECONOMIC INDICATOR OF THE HUMAN DEVELOPMENT OF THE POPULATION OF UKRAINE PDF
O. V. Tyshchenko, S. V. Vyshnovetska, V. M. Vyshnovetskyi 533-541