Vol 3, No 30 (2019)

Table of Contents

The Modern banking. The problems and prospects of development

INCREASING EFFICIENCY OF BANKING ACTIVITY IN UKRAINE BY GOVERNING PRICING CENTERS OF PROFIT OF THE BANK PDF
D. M. Grydzhuk, N. R. Shvets 4-15
ECONOMIC AND LEGAL COMPONENTS OF SUCCESSION OF THE RIGHT TO INVESTMENT IN THE BANK (FINANCIAL INSTITUTION) PDF (Українська)
V. A. Kroytor, O. Ye. Kukhariev, S. V. Reznichenko, O. V. Getmantsev 16-25
THE ROLE OF BANKS IN NATIONAL INNOVATION SYSTEM: GENERAL STRATEGICAL ANALYTICS PDF
O. V. Prokopenko, N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi, V. A. Omelyanenko 26-35
THEORETICAL ASPECTS OF THE STABILITY OF THE BANKING SYSTEM FROM THE POSITION OF SYSTEM AND SYNERGETIC APPROACHES PDF (Українська)
P. M. Senyshch, N. N. Tkachuk 36-44
DIGITAL TRANSFORMATION OF GLOBAL BANKING: CHALLENGES AND PROSPECTS PDF (Українська)
I. Shkodina, I. Derid, O. Zelenko 45-51

The topical questions about the development of finance, account and audit

THE ROLE OF ACCOUNTING IN PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND NATIONAL SAFETY OF UKRAINE PDF
L. M. Akimova, S. O. Levytska, K. V. Pavlov, V. R. Kupchak, M. I. Karpa 54-61
MANAGEMENT OF FLUCTUATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC INTEGRATED DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISE PDF
K. S. Boichenko, M. A. Tepliuk, N. Yu. Rekova, I. I. Stashkevych, M. Morkunas 62-69
ACCOUNTING FRAMEWORK FOR REPORTING IN THE CONTEXT OF REFORM PDF (Українська)
T. A. Burova, A. M. Uzhva, Ye. P. Gnatenko, I. V. Soboleva 70-77
ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: ECONOMIC AND LEGAL ASPECT PDF (Українська)
M. V. Dzhafarova, T. A. Shevchuk, Ya. O. Kalinovskaya, A. Yu. Stashchak 78-84
DEVELOPMENT AND EFFECTIVENESS OF FINANCIAL POTENTIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS PDF
Volodymyr Tkachenko, Aleksy Kwilinski, Bozena Kaminska, Iryna Tkachenko, Polina Puzyrova 85-94
ASSESSMENT OF FINANCIAL SECURITY OF AN ENTERPRISE IN THE SYSTEM PROVIDING REALIZATION OF ITS FINANCIAL STRATEGY PDF (Українська)
R. S. Kvasnytska, I. O. Dotsenko, L. O. Matviychuk 95-102
TRENDS OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF VEGETABLES OF THE REPUBLIC OF POLAND PDF (Українська)
L. O. Leshchenko, V. Y. Meshcheryakov, V. P. Sevidov, I. V. Sevidov 103-111
ТHЕ ALGORITHM OF ANALYSIS OF AGRICULTURAL RISKS UNDER INFLUENCE OF INCOMPLETE INFORMATION ABOUT THEIR PARAMETERS PDF
L. O. Lomovskykh, O. V. Mandych, O. O. Kovalenko, N. A. Karasova, A. Orzeł 112-120
THEORETICAL BASES OF PROVIDING THE ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE PDF
V. A. Mishchenko, M. M. Shevchenko, I. L. Sitak, K. V. Oryekhova, S. V. Yavorsky 121-127
ANALYTICAL PROCEDURES OF AUDITING WITHIN THE FRAMEWORK OF RAISING STANDARDS FOR ITS QUALITY CONTROL PDF
K. Nazarova, V. Hordopolov, O. Zaremba, M. Nezhyva 128-135
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF ENTERPRISE ECONOMIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN THE GLOBAL FINANCIAL SPACE PDF
A. V. Nikitina, T. V. Novikova, O. M. Khrystoforova 136-146
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX AUDIT FILES PDF
I. I. Podik, I. Y. Shtuler, N. A. Gerasymchuk 147-156
METHODICAL APPROACH TO THE INTEGRAL ASSESSMENT OF FINANCIAL SAFETY OF MACHINE-BUILDING CORPORATIONS PDF
O. V. Stashchuk, V. V. Perevozniuk, O. V. Borysiuk 157-164
FINANCIAL FLOWS IN LOGISTICS SYSTEMS OF PRODUCTION ENTERPRISES PDF (Українська)
О. М. Sumets, M. О. Kyzym, P. S. Syromyаtnikov, O. V. Kozureva, О. О. Tsvirko 165-175
INNOVATION DECISION OF EXPORT COMPANIES AND EFFECT ON FIRMS FINANCIAL PERFORMANCE PDF
Taşel Fulya, Ebru Beyza Bayarçelik, Sinan Apak 176-185
DETERMINANTS OF THE CURRENT ACCOUNT BALANCE AND OUTPUT IN UKRAINE PDF
V. O. Shevchuk, V. Synchak, A. S. Zaverbnyj, O. V. Baranetska 186-195
IMPROVEMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE BASED ON AUTOMATION OF MANAGEMENT OF MOTIVATION OF PERSONNEL PDF
N. I. Shyfrina, L. O. Ukrainska, O. S. Marchenko, T. S. Cherkashyna 196-205
DEVELOPMENT OF SPECIAL PRINCIPLES OF BUSINESS INNOVATION ACTIVITIES’ MECHANISM PDF (Українська)
A. V. Cherep, O. H. Cherep, R. Andriukaitienė, S. O. Korinnyi 206-214
ROLE OF MAIN ACTIVITIES IN FORMATION OF THE CAPITAL OF AN ENTERPRISE, THEIR EVALUATION AND CONTROL PDF
O. H. Chyrva, T. A. Demchenko, L. E. Kovalev, S. O. Mykhailovyna 215-224

The models and process technology of the financial information

ECONOMETRIC MODELS OF MONETARY POLICY EFFECTIVENESS IN UKRAINE PDF
O. I. Baranovskyi, M. O. Kuzheliev, D. M. Zherlitsyn, O. S. Sokyrko, A. V. Nechyporenko 226-235
GRAVITATY POTENTIAL FOR CURRENCY ALLIANCES’ INTRARIGIONAL TRADE PDF
A. Ya. Kuznetsova, M. V. Lyzun, Ye. V. Savelyev, V. Ye. Kuryliak, I. O. Lishchynskyy 236-247
THE ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF RISK ANALYSIS IN AGRICULTURE IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY PDF
R. V. Levkina, I. I. Kravchuk, I. V. Sakhno, K. M. Kramarenko, A. А. Shevchenko 248-255
IMPROVING METHODOLOGY OF MATRIX BUSINESS MODELING AS AN INSTRUMENT FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF BUSINESS MANAGEMENT (AT THE EXAMPLE OF MINING AND YIELDING IRON-ORE ENTERPRISES OF KRYVBAS) PDF (Українська)
Yu. O. Leheza, T. V. Khailova, O. V. Rozhenko, I. M. Zalialova 256-263
INTEGRAL ASSESSMENT OF ENTERPRISES` RESOURCE POTENTIAL SUPPLY OF AGRICULTURAL INDUSTRIAL PRODUCTION PDF
Yu. Nesterchuk, N. Butko, V. Umanska 264-272
MODELLING OF GLOBAL CAR MARKET DEVELOPMENT UNDER GLOBALIZATION IMPACT PDF
O. Savych, E. Molchanova 273-282
RESEARCH OF FACTORS, WHICH MAY LEED TO ECONOMIC EMERGENCY APPEARANCE PDF
O. O. Trush, D. A. Gorovyi, O. M. Goncharenko 283-292
FINANCIAL AND LEGAL EVALUATION OF THE CONSISTENCY OF INDIVIDUAL PREFERENCES ASKED IN THE FORM OF CHOICE FUNCTIONS PDF
K. A. Fisun, S. Ya. Vavzhenchuk, Yu. V. Tkachenko, M. V. Cherkashina 293-304
IMPROVEMENT OF TOOLS FOR CASH FLOW ANALYSIS OF E-COMMERCE COMPANIES PDF
I. Khoma, O. Kostiuk-Pukaliak 305-314
COMPLEX OF MODELS OF FINANCIAL DECENTRALISATION ANALYSIS AND ASSESSMENT PDF
S. I. Chernov, L. S. Guryanova, O. V. Dymchenko, S. V. Labunska 315-326

Economic-theoretical aspect of Financial Credit System's development

BUDGETARY CONTROL AT THE LOCAL LEVEL UNDER FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE: PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS PDF
H. V. Voznyak, S. B. Yehorycheva, Mariola Grzebyk, A. O. Pelekhatyy 328-339
ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE PDF (Українська)
K. E. Dubovik, V. G. Hornyk, V. V Shpachuk, S. A. Kravchenko 340-350
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE PDF
V. S. Zahorskyi, A. V. Lipentsev, N. Ya. Yurystovska, N. H. Mazii, O. O. Akimov 351-360
RISKS OF EXPANSION OF FOREIGN CAPITAL ON THE DOMESTIC FINANCIAL MARKET PDF (Українська)
N. І. Kozmuk, V. V. Hirnyak, I. B. Semehen, N. P. Drebot, V. T. Druhova 361-370
CRYPTOCURRENCIES: DEVELOPMENT, FEATURES AND CLASSIFICATION PDF
M. P. Kucheryavenko, O. O. Dmytryk, O. O. Golovashevych 371-374
THE RESEARCH OF INVESTMENT CAPACITY OF NON-BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS OF UKRAINE DURING FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS PDF (Українська)
О. V. Nieizviestna, N. O. Slobodyanyuk, S. V. Voloshyna, Yu. F. Gudz 375-390
NARROWING COMPETITION IN THE UKRAINIAN STOCK MARKET AS ONE OF THE REASONS FOR ITS DEGRADATION PDF (Українська)
O. L. Plastun, I. O. Makarenko, Y. V. Elnikova, H. P. Filatova, O. S. Zhuravka 391-400
STATE REGULATION AND FINANCING OF THE UKRAINIAN VINOGRAUNDATION MARKET IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION PDF
O. V. Serdyuk, Ya. A. Samsonova, H. V. Kolisnykova 401-406
INSURANCE MARKET AND SYSTEM-BASED RISK OF FUNCTIONING PDF
O. I. Shevtsova, Yе. I. Bondar 407-413
ESTIMATION OF ICT IMPACT ON INDICES OF FOREIGN TRADE SECURITY OF A STATE PDF (Українська)
L. G. Shemayeva, V. V. Shemayev, V. I. Franchuk, V. S. Sidak, I. O. Dragan 414-422
ASYMMETRY OF THE DEVELOPMENT OF THE WORLD AGRICULTURAL MARKET PDF
О. М. Yatsenko, O. V. Yatsenko, V. S. Nitsenko, D. V. Butova, O. V. Reva 423-434

The social-humanitarian context of transformational finance-economical processes

MORTGAGE AS A TOOL FOR ADDRESSING HOUSING NEEDS PDF
V. V. Volkova, N. І. Volkova 436-444
DETERMINANTS OF INNOVATIVE ACTIVITIES CONSERNING SOCIO-ECONOMIC GROWTH PDF
Yu. O. Gernego, O. M. Dyba, L. A. Petrenko 445-453
ROBOTIZATION OF MANUFACTURING PROCESS: ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS AND LEGAL WAYS OF THEIR SOLUTION PDF
O. E. Kostyuchenko, T. V. Kolesnik, Z. V. Bilous, О. V. Tavolzhanskyi 454-462
FINANCIAL ACTIVITY OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT ORGANS IN VOLYN: HISTORICAL AND LEGAL REVIEW PDF (Українська)
Y. M. Martynyuk, V. V. Visyn 463-471
SOCIAL STANDARDS AND DECENTRALIZATION OF POWER: FINANCIAL-LEGAL AND ADMINISTRATIVE-LEGAL ASPECTS PDF
O. P. Orliyk, L. A. Savchenko, L. A. Muzyka, L. Yu. Maluga, G. S. Andruschenko 472-481
FINANCIAL INSTRUMENTS FOR SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE REGION IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION PDF
A. M. Revko, A. V. Verbytska 482-489
ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF HUMAN CAPITAL INVESTMENTS PROVIDING IN UKRAINE PDF
A. S. Romanova, V. B. Kovalchuk, V. V. Savenko, I. M. Yevkhutych, O. P. Podra 490-500
PROBLEMS OF TRAINING OF LEADERS IN PUBLIC GOVERNANCE AND ADMINISTRATION IN DIGITAL ECONOMICS PDF (Українська)
Yu. Fedorova, K. Babenko, Ya. Malykhina, O. Yarmosh, V. Malykhina 501-509
DIVERSIFICATION OF FINANCING SOURCES OF HEIS IN UKRAINE PDF
N. І. Kholiavko 510-516
FINANCIAL ASPECTS OF STAKEHOLDERS CROSS-SECTOR PARTNERSHIP IN IMPLEMENTATION OF COMMUNITIES SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECTS PDF (Українська)
Yu. V. Chortok, A. V. Yevdokymova, O. B. Zachko, A. V. Yevdokymov, O. V. Miroshnichenko 517-525